Get Adobe Flash player

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển 1 https://olymptrade-ma.com/strategy

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

--------------------------------------------------------------------------------
1. Phẩm Tự
--------------------------------------------------------------------------------

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Linh Thứu gần thành Vương Xá, cùng với 12.000 đại Tỳ-kheo Tăng. Tất cả đều là A-la-hán, các lậu đã tận và không còn phiền não. Họ được điều lợi ích cho bản thân, dứt trừ mọi sự ràng buộc, và tâm đắc tự tại. Tên các ngài là:

- A-nhã Kiều-trần-như https://www.olymptrade-ma.com/trade ,
- Ma-ha Ca-diếp,
- Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp,
- Già-da Ca-diếp,
- Na-đề Ca-diếp,
- Xá-lợi-phất,
- Đại Mục-kiền-liên,
- Ma-ha Ca-chiên-diên,
- A-nậu-lâu-đà,
- Kiếp-tân-na,
- Kiều-phạm-ba-đề,
- Ly-bà-đa,
- Tất-lăng-già-bà-sa http://olymptrade-ma.com/trade ,
- Bạc-câu-la,
- Ma-ha Câu-hy-la,
- Nan-đà,
- Tôn-đà-la Nan-đà,
- Mãn Nguyện Tử,
- Tu-bồ-đề,
- A-Nan,
- La-hầu-la,
- và các vị đại A-la-hán khác như thế mà ai cũng quen biết.

CLICK ĐỌC TIẾP ...
     Lại có 2.000 người Hữu Học cùng bậc Vô Học. Có Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề và cùng hàng quyến thuộc là 6.000 người. Có mẹ của La-hầu-la là Tỳ-kheo-ni Da-du-đà-la và cùng với hàng quyến thuộc. Có 80.000 đại Bồ-Tát, đều là những vị bất thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Hết thảy đều đắc đà-la-ni cùng nhạo thuyết biện tài và có thể lăn chuyển bất thối chuyển Pháp luân. Các ngài đã cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật và ở nơi của các Đức Phật kia gieo trồng căn lành. Các ngài thường được chư Phật ngợi khen, tu hành với lòng từ bi, khéo nhập trí tuệ của Phật, thông đạt đại trí tuệ, và đã đến bờ kia. Danh xưng của họ vang khắp vô lượng thế giới và có thể độ vô số trăm ngàn chúng sanh. Tên các vị ấy là: - Văn-thù-sư-lợi Bồ-Tát, - Quán Thế Âm Bồ-Tát, - Đắc Đại Thế Bồ-Tát, - Thường Tinh Tấn Bồ-Tát, - Bất Hưu Tức Bồ-Tát, - Bảo Chưởng Bồ-Tát, - Dược Vương Bồ-Tát, - Dũng Thí Bồ-Tát, - Bảo Nguyệt Bồ-Tát, - Nguyệt Quang Bồ-Tát, - Mãn Nguyệt Bồ-Tát, - Đại Lực Bồ-Tát, - Vô Lượng Lực Bồ-Tát, - Việt Tam Giới Bồ-Tát, - Hiền Hộ Bồ-Tát, - Di-lặc Bồ-Tát, - Bảo Tích Bồ-Tát, - Đạo Sư Bồ-Tát, - và chư Bồ-Tát Ma-ha-tát khác như thế; tổng cộng là 80.000 vị. Lúc bấy giờ còn có Thiên Chủ Đế-thích và hàng quyến thuộc là 20.000 vị thiên tử. Lại có Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bảo Quang Thiên Tử, Tứ Đại Thiên Vương, và hàng quyến thuộc là 10.000 vị thiên tử. Có Tự Tại Thiên Tử, Đại Tự Tại Thiên Tử, và hàng quyến thuộc là 30.000 vị thiên tử. Có vị chủ lãnh của Thế Giới Ta-bà là Phạm Thiên Vương, cũng như Thi-khí Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm, và các vị khác như thế, cùng với hàng quyến thuộc là 12.000 vị thiên tử. Có tám vị long vương, gồm có: Nan-đà Long Vương, Bạt-nan-đà Long Vương, Sa-già-la Long Vương, Hòa-tu-kiết Long Vương, Đức-xoa-ca Long Vương, A-na-bà-đạt-đa Long Vương, Ma-na-tư Long Vương, Ưu-bát-la Long Vương, và các vị khác như thế. Mỗi vua rồng có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có bốn vị khẩn-na-la vương, gồm có: Pháp Khẩn-na-la Vương, Diệu Pháp Khẩn-na-la Vương, Đại Pháp Khẩn-na-la Vương, và Trì Pháp Khẩn-na-la Vương. Mỗi khẩn-na-la vương có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có bốn vị càn-thát-bà vương, gồm có: Nhạc Càn-thát-bà Vương, Nhạc Âm Càn-thát-bà Vương, Mỹ Càn-thát-bà Vương, và Mỹ Âm Càn-thát-bà Vương. Mỗi càn-thát-bà vương có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có bốn vị a-tu-la vương, gồm có: Bà-trĩ A-tu-la Vương, Khư-la-khiên-đà A-tu-la Vương, Tỳ-ma-chất-đa-la A-tu-la Vương, và La-hầu A-tu-la Vương. Mỗi a-tu-la vương có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có bốn vị ca-lâu-la vương, gồm có: Đại Uy Đức Ca-lâu-la Vương, Đại Thân Ca-lâu-la Vương, Đại Mãn Ca-lâu-la Vương, và Như Ý Ca-lâu-la Vương. Mỗi ca-lâu-la vương có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có vua A-xà-thế, con của hoàng hậu Vi-đề-hy, và với vài trăm ngàn quyến thuộc. Mỗi vị đều đảnh lễ dưới chân Phật rồi lui sang ngồi một bên. Lúc bấy giờ, hàng tứ chúng vây quanh, cúng dường cung kính và xưng dương tán thán Thế Tôn. Tiếp đến, Đức Phật thuyết Kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, là Pháp để giáo hóa Bồ-Tát và được Phật hộ niệm. Khi Phật thuyết Kinh đó xong, Ngài ngồi kiết già và nhập vào Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam-muội, thân tâm bất động. Ngay lúc ấy, trời mưa hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la, hoa mạn-thù-sa, và hoa ma-ha mạn-thù-sa rải lên Đức Phật cùng các đại chúng. Khi đó, khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách. Lúc bấy giờ trong Pháp hội có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, cùng các tiểu vương và Chuyển Luân Thánh Vương. Khi toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng có, họ vui mừng chắp tay và nhất tâm nhìn chăm chú Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng ánh sáng từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày, chiếu soi 18.000 thế giới ở phương đông; không một nơi nào mà chẳng rọi tới, dưới đến tận Địa Ngục Vô Gián, trên lên thấu trời Hữu Đảnh. Từ ở thế giới này có thể thấy hết chúng sanh trong lục đạo ở các cõi nước kia. Lại thấy chư Phật hiện tại ở các quốc độ kia, cùng nghe được Kinh Pháp của chư Phật nơi đó thuyết giảng, và cũng thấy các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di ở cõi nước kia tu hành đắc Đạo. Lại thấy chư Bồ-Tát Ma-ha-tát trong sự tu hành của Bồ-Tát Đạo với đủ mọi nhân duyên, muôn thứ tín giải, và vô số tướng mạo. Lại thấy chư Phật nhập Bát-niết-bàn. Lại thấy sau khi chư Phật nhập Bát-niết-bàn, chúng đệ tử lấy xá-lợi của Phật mà dựng xây tháp bảy báu. Lúc bấy giờ Di-lặc Bồ-Tát khởi niệm như vầy: "Nay Thế Tôn hiện tướng thần thông biến hóa. Vì nhân duyên gì mà có điềm lành đó? Bây giờ Đức Phật Thế Tôn đã nhập tam-muội, nhưng lại hiện ra điều hy hữu này, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Ta sẽ phải hỏi ai đây? Và ai có thể giải đáp?" Lại nghĩ như vầy: "Văn-thù-sư-lợi Pháp Vương Tử đã từng thân cận và cúng dường vô lượng quá khứ chư Phật. Ngài tất nhiên phải thấy tướng hy hữu đó. Bây giờ ta hãy nên hỏi ngài." Khi ấy các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, cùng chư thiên long quỷ thần thảy đều khởi niệm như vầy: "Giờ đây mình sẽ hỏi ai về hào quang và tướng thần thông này của Phật?" Lúc bấy giờ Di-lặc Bồ-Tát muốn giải đáp điều nghi vấn của mình, lại quán sát hàng tứ chúng--Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di--cùng tâm niệm của chư thiên long quỷ thần trong chúng hội, nên hỏi ngài Văn-thù-sư-lợi rằng: "Nhân duyên gì mà có tướng thần thông điềm lành này, phóng đại quang minh chiếu đến 18.000 quốc độ ở phương đông, khiến đều thấy những sự trang nghiêm ở cõi nước của các Đức Phật kia?" Tiếp đó Di-lặc Bồ-Tát muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên dùng kệ hỏi rằng: "Ngài Văn-thù-sư-lợi Đạo sư nhân duyên gì? Bạch hào giữa chân mày Phổ chiếu đại quang minh Mưa hoa mạn-đà-la Thiên hoa mạn-thù-sa Làn gió hương chiên đàn Vui thích lòng đại chúng Do bởi nhân duyên gì Đại địa đều nghiêm tịnh Lại ở thế giới này Chấn động rung sáu cách Khi đó hàng tứ chúng Ai nấy đều hoan hỷ Thân ý lòng vui sướng Được điều chưa từng có Ánh sáng giữa chân mày Chiếu thấu đến phương đông Mười tám ngàn cõi nước Đều biến như sắc vàng Từ dưới Ngục Vô Gián Trên đến trời Hữu Đảnh Trong các thế giới kia Chúng sanh khắp lục đạo Sanh tử nơi cõi giới Thiện ác với nghiệp duyên Thọ báo tốt hay xấu Thảy đều hiện thấy rõ Lại thấy chư Như Lai Đức Thánh Chủ Sư Tử Diễn nói Kinh Pháp Phật Vi diệu siêu đệ nhất Âm thanh Phật thanh tịnh Vang ra tiếng hòa nhã Giáo hóa chư Bồ-Tát Vô số ức vạn muôn Phạm âm vi diệu sâu Khiến người hoan hỷ nghe Ở nơi mỗi thế giới Thuyết giảng Chánh Pháp mầu Với đủ mọi nhân duyên Dùng vô lượng thí dụ Hiển bày rõ Phật Pháp Khai đạo ngộ chúng sanh Nếu người gặp khổ ách Nhàm chán già bệnh chết Chư Phật nói Niết-bàn Tận diệt mọi khổ nạn Nếu người có phước báo Bởi từng cúng dường Phật Chí cầu Pháp tối thắng Chư Phật nói Duyên Giác Nếu có Phật tử nào Tu tập muôn hạnh lành Chí cầu vô thượng tuệ Chư Phật nói tịnh Đạo Ngài Văn-thù-sư-lợi Tôi ở tại nơi đây Thấy nghe việc như vậy Cùng với ngàn ức sự Rất nhiều việc như thế Nay tôi sẽ lược nói Tôi thấy các quốc độ Hằng sa chư Bồ-Tát Với đủ mọi nhân duyên Chí cầu Vô Thượng Đạo Hoặc có vị hành thí Vàng bạc với san hô Trân châu ma-ni bảo Xa cừ cùng mã não Kim cang các trân báu Nô tỳ với xe cộ Kiệu báu đồ trang sức Hoan hỷ bố thí người Phật Đạo xin hồi hướng Phật Thừa nguyện sẽ đắc Đệ nhất trong Tam Giới Chư Phật đều tán dương Hoặc thấy có Bồ-Tát Bố thí xe quý báu Lan can mái hiên cửa Lọng hoa cùng bốn ngựa Lại thấy có Bồ-Tát Lấy da thịt tay chân Cùng vợ con bố thí Chí cầu Vô Thượng Đạo Lại thấy có Bồ-Tát Đem đầu mắt thân thể Vui vẻ bố thí người Chí cầu Phật trí tuệ Ngài Văn-thù-sư-lợi Tôi thấy các quốc vương Đi đến chỗ của Phật Hỏi về Vô Thượng Đạo Rồi xả bỏ quốc gia Cung điện cùng thần thiếp Cạo bỏ cắt râu tóc Mà khoác lên Pháp y Hoặc thấy có Bồ-Tát Xuất gia làm Tỳ-kheo Một mình nơi yên tĩnh Vui thích tụng Kinh điển Lại thấy có Bồ-Tát Luôn dũng mãnh tinh tấn Lên rừng sâu núi thẳm Để tư duy Phật Đạo Lại thấy người ly dục Thường tại nơi vắng vẻ Thâm nhập tu thiền định Chứng đắc năm thần thông Lại thấy có Bồ-Tát Chắp tay thiền an lạc Dùng trăm ngàn bài kệ Tán thán chư Pháp Vương Lại thấy có Bồ-Tát Trí sâu nguyện kiên cố Khéo hỏi Phật Như Lai Nghe xong đều thọ trì Lại thấy có Phật tử Cụ túc giới định tuệ Dùng vô lượng thí dụ Vì chúng thuyết giảng Pháp Lòng vui mừng thuyết Pháp Giáo hóa chư Bồ-Tát Hàng phục chúng ma binh Đánh trống Pháp vang rền Lại thấy có Bồ-Tát Tịch nhiên trong yên tĩnh Trời rồng vây cung kính Cảnh vui chẳng lay động Lại thấy có Bồ-Tát Nơi núi rừng phóng quang Cứu tế địa ngục khổ Khiến họ nhập Phật Đạo Lại thấy có Phật tử Chưa từng mê ngủ say Kinh hành trong sơn lâm Tinh cần cầu Phật Đạo Lại thấy người giữ giới Oai nghi chẳng khuyết phạm Thanh tịnh như bảo châu Là vì cầu Phật Đạo Lại thấy có Phật tử An trụ sức nhẫn nhục Dù người tăng thượng mạn Đánh đập mắng chửi rủa Họ đều có thể nhẫn Là vì cầu Phật Đạo Lại thấy có Bồ-Tát Lánh xa chuyện phù phiếm Cùng quyến thuộc ngu si Chỉ thân cận người trí Nhất tâm trừ loạn tưởng Nhiếp niệm trú núi rừng Muôn ức ngàn vạn năm Là vì cầu Phật Đạo Hoặc thấy có Bồ-Tát Lấy thức ăn ngon lạ Với trăm loại thuốc thang Cúng dường Phật cùng Tăng Quần áo xinh đẹp quý Giá trị cả ngàn vạn Hoặc lấy vô giá y Cúng dường Phật cùng Tăng Ngàn vạn ức muôn loại Chiên đàn hương nhà báu Các giường nằm thượng diệu Cúng dường Phật cùng Tăng Khu viên lâm thanh tịnh Trái cây hoa tốt tươi Suối chảy ao tắm mát Cúng dường Phật cùng Tăng Cúng dường vật như thế Muôn loại vi diệu hảo Hoan hỷ chẳng mỏi mệt Chí cầu Vô Thượng Đạo Hoặc thấy có Bồ-Tát Thuyết giảng Pháp tịch diệt Với đủ mọi phương cách Dạy vô số chúng sanh Hoặc thấy có Bồ-Tát Quán sát mọi pháp tánh Thật chẳng có hai tướng Tịch diệt như hư không Hoặc thấy có Phật tử Tâm chẳng hề chấp trước Dùng trí tuệ thâm diệu Chí cầu Vô Thượng Đạo Ngài Văn-thù-sư-lợi Lại thấy có Bồ-Tát Sau khi Phật nhập diệt Cúng dường xá-lợi Phật Lại thấy có Phật tử Xây tạo các tháp miếu Vô số Hằng Hà sa Trang nghiêm cõi nước đó Bảo tháp thật vi diệu Cao năm ngàn do-tuần Chiều dài và chiều rộng Là hai ngàn do-tuần Mỗi một tháp miếu kia Có hàng ngàn tràng phan Màn lưới châu báu giăng Chuông báu hòa nhã vang Chư thiên long quỷ thần Hàng người cùng phi nhân Dùng âm nhạc hoa hương Thường lấy đem cúng dường Ngài Văn-thù-sư-lợi Các Phật tử như thế Vì cúng dường xá-lợi Trang nghiêm tháp miếu kia Quốc độ kia tự nhiên Đặc thù đẹp vi diệu Như thụ vương cõi trời Đến kỳ bông hoa nở Phật phóng một hào quang Tôi với đại chúng đây Kiến thấy cõi nước đó Muôn thứ đẹp thù diệu Chư Phật sức oai thần Trí tuệ hy hữu thay Phóng một tịnh quang minh Chiếu soi vô lượng quốc Khi chúng tôi trông thấy Được sự chưa từng có Văn-thù Pháp Vương Tử Xin nguyện trừ chúng nghi Tứ chúng hân hoan nhìn Trông ngóng ngài và tôi Vì sao Đức Thế Tôn Phóng ánh quang minh kia? Nhân giả xin hãy nói Đoạn nghi sanh hoan hỷ Lợi ích như thế nào Khi phóng hào quang đó? Phật ngồi ở Đạo Tràng Ngài đắc vi diệu Pháp Có phải muốn thuyết giảng Hay ngài sẽ thọ ký? Thị hiện chư Phật độ Chúng bảo tịnh trang nghiêm Cùng thấy các Đức Phật Nhân duyên này chẳng nhỏ Văn-thù ngài nên biết Tứ chúng cùng long thần Ngóng trông nơi Nhân giả Mong nói duyên cớ đâu" Lúc bấy giờ ngài Văn-thù-sư-lợi nói với Di-lặc Bồ-Tát Ma-ha-tát và các vị Đại sĩ rằng: "Chư thiện nam tử! Theo như tôi nghĩ thì nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói đại Pháp, mưa đại Pháp vũ, thổi đại Pháp loa, đánh đại Pháp cổ, và diễn đại Pháp nghĩa. Chư thiện nam tử! Vào thuở chư Phật quá khứ, tôi đã từng thấy qua điềm lành này. Sau khi phóng hào quang xong, chư Phật liền nói đại Pháp. Vì thế phải biết rằng, nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Đức Phật muốn khiến chúng sanh nghe biết được Pháp mà hết thảy thế gian đều khó tin, cho nên Ngài mới hiện điềm lành. Chư thiện nam tử! Đây cũng giống như vào thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghì a-tăng-kỳ kiếp. Thuở ấy có Đức Phật, tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Thế Tôn kia diễn nói Chánh Pháp ở lúc đầu, lúc giữa, và lúc cuối thảy đều chí thiện. Nghĩa đó sâu xa, Phật ngữ xảo diệu, thuần nhất vô tạp, và đầy đủ các tướng của Phạm hạnh thanh tịnh. - Vì người cầu Thanh Văn, Ngài liền thuyết Pháp Tứ Đế. - Vì người cầu Bích-chi-phật, Ngài liền thuyết Pháp Thập Nhị Nhân Duyên. - Vì chư Bồ-Tát, Ngài liền thuyết Lục Độ Ba-la-mật, để khiến họ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và thành tựu Nhất Thiết Chủng Trí. Tiếp đó lại có Đức Phật, cũng tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Kế đến lại có Đức Phật, cũng tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. 20.000 Đức Phật như thế đều đồng một danh hiệu, tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Lại cũng đồng một họ, gọi là Phả-la-đọa. Ngài Di-lặc, nên biết vị Phật đầu tiên đến vị Phật cuối cùng đều đồng một danh tự, tên là Nhật Nguyệt Đăng Minh và đầy đủ mười danh hiệu. Nơi Pháp thuyết giảng, lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối thảy đều chí thiện. Lúc Đức Phật sau cùng còn chưa xuất gia, ngài có tám hoàng tử: - vị hoàng tử thứ nhất tên là Hữu Ý; - vị hoàng tử thứ nhì tên là Thiện Ý; - vị hoàng tử thứ ba tên là Vô Lượng Ý; - vị hoàng tử thứ tư tên là Bảo Ý; - vị hoàng tử thứ năm tên là Tăng Ý; - vị hoàng tử thứ sáu tên là Trừ Nghi Ý; - vị hoàng tử thứ bảy tên là Hưởng Ý; - và vị hoàng tử thứ tám tên là Pháp Ý. Tám hoàng tử này có uy đức tự tại và mỗi vị thống lãnh tứ châu thiên hạ. Khi các hoàng tử nghe tin phụ vương xuất gia và đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, họ đều xả bỏ vương vị và cùng theo cha xuất gia. Họ phát tâm Đại Thừa và luôn tu Phạm hạnh. Khi tất cả đã trở thành Pháp sư, họ gieo trồng căn lành ở nơi của trăm ngàn Đức Phật. Lúc bấy giờ, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thuyết Kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, là Pháp để giáo hóa Bồ-Tát và được Phật hộ niệm. Khi Đức Phật kia thuyết Kinh đó xong, Ngài liền ở trong đại chúng, ngồi kiết già và nhập vào Vô Lượng Nghĩa Xứ Tam-muội, thân tâm bất động. Ngay lúc ấy, trời mưa hoa mạn-đà-la, hoa ma-ha mạn-đà-la, hoa mạn-thù-sa, và hoa ma-ha mạn-thù-sa rải lên Đức Phật cùng các đại chúng. Khi đó, khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách. Lúc bấy giờ trong Pháp hội có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, cùng các tiểu vương và Chuyển Luân Thánh Vương. Khi toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng có, họ vui mừng chắp tay và nhất tâm nhìn chăm chú Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Như Lai kia phóng một luồng ánh sáng từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày, chiếu soi 18.000 Phật độ ở phương đông, không một nơi nào mà chẳng rọi tới. Đây cũng như các Phật độ hiện đang thấy bây giờ. Ngài Di-lặc, nên biết thuở ấy trong Pháp hội có 20 ức Bồ-Tát và họ đều rất vui thích nghe Pháp. Khi chư Bồ-Tát đó thấy ánh quang minh kia chiếu khắp Phật độ, họ được điều chưa từng có và muốn biết nhân duyên gì mà Phật phóng hào quang này. Khi ấy có một vị Bồ-Tát tên là Diệu Quang; ngài có 800 đệ tử. Lúc đó Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ tam-muội dậy, Ngài vì Diệu Quang Bồ-Tát mà thuyết Kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ-Tát và được Phật hộ niệm. Trải qua 60 tiểu kiếp, Ngài chẳng rời khỏi Pháp tòa. Thính chúng trong Pháp hội kia cũng ngồi yên một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm bất động. Họ nghe Phật thuyết Pháp suốt 60 tiểu kiếp mà thời gian tưởng chừng như một bữa ăn. Thuở đó trong đại chúng, không một người nào mà thân hoặc tâm sanh mệt mỏi. Khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã trải qua 60 tiểu kiếp nói Kinh đó xong, Ngài ở trong đại chúng, bao gồm Phạm thiên, ma, Sa-môn, Bà-la-môn, cùng trời, người và a-tu-la mà tuyên nói lời thế này: 'Giữa đêm nay Như Lai sẽ nhập Vô Dư Niết-bàn.' Thuở ấy có một vị Bồ-Tát được Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký, tên là Đức Tạng. Đức Phật kia bảo chư Tỳ-kheo: 'Đức Tạng Bồ-Tát này đây sẽ kế đến làm Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác.' Khi Đức Phật kia thọ ký xong, vào lúc nửa đêm, Ngài nhập Vô Dư Niết-bàn. Sau khi Đức Phật kia diệt độ, Diệu Quang Bồ-Tát thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa và diễn nói cho người khác suốt trọn 80 tiểu kiếp. Tám con trai của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn Diệu Quang Bồ-Tát làm thầy. Diệu Quang Bồ-Tát giáo hóa và khiến họ kiên cố nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi tám vị hoàng tử này đã cúng dường vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Phật xong, họ đều thành Phật Đạo. Vị thành Phật cuối cùng tên là Nhiên Đăng. Trong số 800 đệ tử của Diệu Quang Bồ-Tát, có một người tên là Cầu Danh rất tham trước lợi dưỡng. Tuy cũng đọc tụng Kinh điển nhưng chẳng thấu hiểu và phần lớn bị quên mất, cho nên mới gọi là Cầu Danh. Do bởi nhân duyên trồng thiện căn nên vị này cũng gặp vô lượng trăm ngàn ức chư Phật, cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán. Ngài Di-lặc, nên biết Diệu Quang Bồ-Tát lúc ấy, chẳng ai xa lạ, chính là tiền thân của tôi đây. Còn Cầu Danh Bồ-Tát chính là tiền thân của ngài đấy. Điềm lành trông thấy hôm nay và lúc xưa đều giống nhau không khác. Cho nên tôi nghĩ rằng, hôm nay Như lai sẽ thuyết Kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ-Tát và được Phật hộ niệm." Lúc bấy giờ ngài Văn-thù-sư-lợi ở trong đại chúng muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Tôi nhớ thuở quá khứ Vô lượng vô số kiếp Có Phật Nhân Trung Tôn Hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh Thế Tôn diễn nói Pháp Độ vô lượng chúng sanh Vô số ức Bồ-Tát Khiến nhập Phật trí tuệ Lúc Phật chưa xuất gia Ngài có tám hoàng tử Thấy Đại Thánh xuất gia Cũng theo tu Phạm hạnh Thời Phật thuyết Đại Thừa Tên Kinh Vô Lượng Nghĩa Ngài ở trong đại chúng Rộng vì họ phân biệt Khi Phật thuyết Kinh xong Liền ở trên Pháp tòa Kiết già nhập tam-muội Tên Vô Lượng Nghĩa Xứ Trời mưa hoa mạn-đà Trống trời tự nhiên vang Chư thiên long quỷ thần Cúng dường Nhân Trung Tôn Hết thảy chư Phật độ Tức thời chấn động lớn Phật phóng quang giữa mày Hiện các việc hy hữu Hào quang chiếu phương đông Mười tám ngàn Phật độ Hiển tất cả chúng sanh Nơi nghiệp báo sanh tử Thấy có chư Phật độ Dùng chúng bảo trang nghiêm Lưu ly pha lê sắc Do Phật quang chiếu soi Cùng thấy chúng trời người Long thần quỷ dạ-xoa Càn-thát khẩn-na-la Mỗi mỗi cúng dường Phật Lại thấy chư Như Lai Tự nhiên thành Phật Đạo Thân sắc như núi vàng Đoan nghiêm thật vi diệu Như trong tịnh lưu ly Hiện hình tượng chân kim Thế Tôn giữa đại chúng Diễn nói Pháp nghĩa thâm Mỗi một Phật độ có Vô số chúng Thanh Văn Do Phật quang chiếu soi Đều thấy đại chúng kia Hoặc có chư Tỳ-kheo Cư trú trong núi rừng Tinh tấn trì tịnh giới Như bảo hộ minh châu Lại thấy chư Bồ-Tát Hành Lục Ba-la-mật Số ấy như Hằng sa Do Phật quang chiếu soi Lại thấy chư Bồ-Tát Nhập sâu trong thiền định Thân tâm tịch bất động Chí cầu Vô Thượng Đạo Lại thấy chư Bồ-Tát Biết Pháp tịch diệt tướng Ở mỗi nơi cõi nước Thuyết Pháp cầu Phật Đạo Lúc đó hàng tứ chúng Thấy Nhật Nguyệt Đăng Phật Hiện sức đại thần thông Tâm họ đều hoan hỷ Ai nấy đều hỏi nhau 'Nhân duyên này là sao?' Thế Tôn Thiên Nhân Sư Liền từ tam-muội dậy Khen Diệu Quang Bồ-Tát 'Ông là mắt thế gian Tất cả đều quy tín Khéo phụng trì Pháp tạng Pháp do Ta thuyết giảng Duy ông mới chứng biết' Thế Tôn ngợi khen xong Khiến Diệu Quang hoan hỷ Rồi Phật thuyết Pháp Hoa Trọn sáu mươi tiểu kiếp Ngài chẳng rời Pháp tòa Giảng vô thượng diệu Pháp Pháp sư Diệu Quang ấy Tất đều khéo thọ trì Phật giảng Pháp Hoa xong Khiến đại chúng hoan hỷ Liền ở trong ngày đó Bảo đại chúng trời người 'Nghĩa thật tướng các Pháp Đã dạy cho các ông Ta vào giữa đêm nay Sẽ nhập vào Niết-bàn Các ông phải nhất tâm Tinh tấn chớ phóng dật Dù một lần gặp Phật Ức kiếp cũng khó được' Thế Tôn chúng đệ tử Nghe Phật nhập Niết-bàn Ai nấy đều buồn bã 'Sao Phật vội nhập diệt?' Thánh Chủ bậc Pháp Vương An ủi vô lượng chúng 'Sau khi Ta diệt độ Các ông chớ lo sợ Đức Tạng Bồ-Tát này Vô lậu chân thật tướng Tâm đã được thông đạt Kế đến sẽ làm Phật Danh hiệu là Tịnh Thân Cũng độ vô số chúng' Đêm đó Phật diệt độ Như củi lửa thiêu xong Phân chia các xá-lợi Dựng xây vô lượng tháp Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni Số ấy như Hằng sa Tinh tấn tăng gấp bội Chí cầu Vô Thượng Đạo Pháp sư Diệu Quang này Phụng trì Phật Pháp tạng Trong tám mươi tiểu kiếp Rộng tuyên Kinh Pháp Hoa Còn tám hoàng tử đó Được Diệu Quang giáo hóa Kiên cố Vô Thượng Đạo Họ thấy vô số Phật Cúng dường chư Phật xong Tùy thuận hành đại Đạo Tiếp đến sẽ thành Phật Triển chuyển thọ ký nhau Tối hậu Thiên Trung Thiên Hiệu là Nhiên Đăng Phật Đạo sư của chư tiên Độ thoát vô lượng chúng Pháp sư Diệu Quang này Ngài có một đệ tử Tâm thường hay giải đãi Tham trước nơi danh lợi Cầu danh lợi không chán Hay đến nhà quyền quý Xao lãng việc tụng niệm Quên mất chẳng rõ thông Do vì nguyên nhân này Tên gọi là Cầu Danh Bởi cũng làm việc lành Nên gặp vô số Phật Cúng dường các Đức Phật Tùy thuận hành đại Đạo Đây đủ Pháp Lục Độ Nay thấy Phật Thích-ca Về sau sẽ thành Phật Danh hiệu là Di-lặc Rộng độ các chúng sanh Số ấy vô hạn lượng Phật kia diệt độ rồi Người giải đãi là ông Còn Pháp sư Diệu Quang Nay tức là thân tôi Tôi thấy Đăng Minh Phật Hào quang xưa như đây Liền biết Phật hôm nay Muốn giảng Kinh Pháp Hoa Điềm tướng nay như xưa Là chư Phật phương tiện Nay Phật phóng quang minh Giúp hiển thật tướng nghĩa Nay đại chúng phải biết Chắp tay thành tâm đợi Phật sẽ mưa Pháp vũ Mãn nguyện người cầu Đạo Những ai cầu Ba Thừa Nếu như có nghi hối Phật sẽ đoạn trừ sạch Khiến một chút chẳng còn" -------------------------------------------------------------------------------- 2. Phẩm Phương Tiện -------------------------------------------------------------------------------- Lúc bấy giờ Thế Tôn từ tam-muội an tường mà dậy, rồi bảo ngài Xá-lợi-phất rằng: "Trí tuệ của chư Phật là thậm thâm vô lượng. Cánh cửa trí tuệ này khó nhập khó giải. Hết thảy hàng Thanh Văn cùng Bích-chi-phật đều không thể biết. Vì sao thế? Bởi Phật đã từng thân cận trăm ngàn vạn ức vô số chư Phật, tu hành viên mãn vô lượng Đạo Pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh xưng vang khắp chốn, thành tựu các Pháp sâu xa chưa từng có, và tùy nghi nói những nghĩa thú khó lý giải. Này Xá-lợi-phất! Từ khi thành Phật đến nay, Ta đã dùng mọi nhân duyên cùng mọi thí dụ để rộng diễn bày giáo Pháp. Với vô số phương tiện, Ta chỉ dẫn chúng sanh và khiến họ lìa xa mọi điều chấp trước. Tại vì sao? Bởi Như Lai đã hoàn toàn viên mãn sức phương tiện, tri kiến, và các Pháp Ba-la-mật. Này Xá-lợi-phất! Tri kiến của Như Lai là quảng đại, vô lượng, và thâm sâu. Như Lai có vô ngại lực, vô sở úy, thiền định, và giải thoát tam-muội. Như Lai nhập sâu vô biên tế và thành tựu tất cả Pháp chưa từng có. Này Xá-lợi-phất! Như Lai có thể phân biệt mọi việc, thiện xảo nói mọi pháp, ngôn từ hòa nhã, và làm vui lòng chúng sanh. Này Xá-lợi-phất! Nói tóm lại thì vô lượng vô biên vị tằng hữu Pháp, Phật thảy đều thành tựu. Thôi đi, Xá-lợi-phất! Không cần phải nói thêm gì nữa. Vì sao thế? Các Pháp đệ nhất, hiếm có, và khó liễu giải mà Phật đã thành tựu, duy Phật với Phật mới có thể tường tận rõ thông thật tướng các pháp. Các pháp như là: tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, và cứu cánh bình đẳng từ đầu đến cuối như vậy." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Thế Hùng chẳng thể lường Chư thiên và thế nhân Hết thảy chúng sanh loại Đều chẳng ai biết Phật Phật lực vô sở úy Giải thoát các tam-muội Cùng Pháp khác của Phật Đều chẳng ai lường được Từng hầu vô số Phật Hành đầy đủ các đạo Thậm thâm vi diệu Pháp Khó thấy khó liễu giải Ở vô lượng ức kiếp Hành các đạo đó rồi Đạo Tràng chứng đắc quả Ta tất đều thấy biết Đại quả báo như thế Muôn thứ tánh tướng nghĩa Ta cùng mười phương Phật Mới biết được việc ấy Pháp này chẳng thể thấy Ngôn từ tướng tịch diệt Hết mọi loài chúng sanh Không ai liễu giải được Duy trừ chư Bồ-Tát Với tín lực kiên cố Các đệ tử của Phật Từng cúng dường chư Phật Hết thảy lậu đã tận Trụ ở thân cuối cùng Sức các vị như thế Cũng chẳng thể kham thọ Giả sử khắp thế gian Đều như Xá-lợi-phất Tận kiếp cùng suy nghĩ Chẳng thể rõ Phật trí Cho dù khắp mười phương Đều như Xá-lợi-phất Cùng các đệ tử khác Cũng đầy mười phương giới Tận kiếp cùng suy nghĩ Cũng lại chẳng thể biết Bích-chi-phật lợi trí Vô lậu tối hậu thân Cũng đầy mười phương giới Số ấy như rừng trúc Nhất tâm cộng suy lường Đến vô lượng ức kiếp Suy nghĩ Phật chân trí Tí ti cũng chẳng biết Sơ phát tâm Bồ-Tát Cúng dường vô số Phật Liễu đạt các nghĩa thú Lại khéo hay thuyết Pháp Như lúa gai trúc lau Sung mãn mười phương giới Nhất tâm dùng diệu trí Trong Hằng Hà sa kiếp Đều cộng hợp suy lường Cũng chẳng biết Phật trí Bất thối chư Bồ-Tát Số ấy như Hằng sa Nhất tâm đồng muốn nghĩ Cũng chẳng thể liễu tri Lại nữa Xá-lợi-phất Vô lậu bất tư nghì Thậm thâm vi diệu Pháp Ta nay đã viên mãn Duy Ta biết tướng nầy Mười phương Phật cũng vậy Xá-lợi-phất nên biết Lời chư Phật chẳng khác Pháp do chư Phật nói Ông nên sanh tín lực Ta bảo các Thanh Văn Cùng người cầu Duyên Giác Ta khiến thoát khổ lụy Và sẽ đến Niết-bàn Phật dùng sức phương tiện Hiển bày Ba Thừa giáo Chúng sanh chấp mọi điều Dẫn họ thoát ra khỏi" Lúc bấy giờ trong đại chúng có chư Thanh Văn, bậc A-la-hán với các lậu đã tận, A-nhã Kiều-trần-như với các vị khác như thế, 1.200 người cả thảy, cùng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, và Ưu-bà-di đã phát tâm muốn trở thành Thanh Văn hay Bích-chi-phật. Mỗi vị đều nghĩ như vầy: "Vì sao hôm nay Thế Tôn lại ân cần xưng dương và ngợi khen phương tiện mà nói rằng, 'Pháp của Phật chứng đắc rất thâm sâu và khó liễu giải, lời nói ý thú của Phật khó biết. Tất cả hàng Thanh Văn cùng Bích-chi-phật đều chẳng thể thấu rõ.' Phật đã nói một nghĩa lý của giải thoát, chúng ta cũng đã đắc Pháp này và đã đến Niết-bàn, nhưng giờ đây chúng ta cũng không hội được nghĩa thú của Ngài." Lúc bấy giờ ngài Xá-lợi-phất biết trong lòng của bốn chúng có điều nghi và tự biết chính mình cũng chưa hiểu rõ, nên bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Vì nhân duyên gì mà Như Lai ân cần xưng dương và ngợi khen chư Phật đệ nhất phương tiện, là Pháp thậm thâm vi diệu khó liễu giải? Từ xưa đến giờ, con chưa từng nghe Phật nói điều như thế. Nay hàng tứ chúng đều có chỗ nghi. Duy nguyện Thế Tôn hãy diễn giải việc ấy. Vì sao Thế Tôn ân cần xưng dương và ngợi khen Pháp thậm thâm vi diệu khó liễu giải?" Lúc bấy giờ ngài Xá-lợi-phất muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Tuệ nhật Đại Thánh Tôn Lâu sau thuyết Pháp này Nói điều Ngài chứng đắc Lực vô úy tam-muội Thiền định và giải thoát Pháp bất khả tư nghì Đạo Tràng nơi đắc Pháp Chẳng ai có thể hỏi Đến con khó liễu giải Cũng chẳng biết hỏi ai Vô vấn mà tự nói Xưng thán nơi hành đạo Trí tuệ vi diệu sâu Nơi chư Phật chứng đắc Vô lậu A-la-hán Cùng người cầu Niết-bàn Nay đều sa lưới nghi Vì sao Phật nói thế? Người cầu quả Duyên Giác Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni Chư thiên long quỷ thần Cùng chúng càn-thát-bà Nhìn nhau trông ngơ ngác Chiêm ngưỡng Lưỡng Túc Tôn 'Việc này là thế nào? Nguyện Phật hãy giảng giải' Trong hàng Thanh Văn chúng Phật nói con đệ nhất Nhưng nay với trí con Chẳng thể giải điều nghi Có phải Pháp cứu cánh? Hay là nơi hành đạo? Phật tử miệng Phật sanh Chắp tay chiêm ngưỡng trông Nguyện xuất vi diệu âm Mong Phật nói nghĩa thâm Chư thiên long quỷ thần Số ấy như Hằng sa Bồ-Tát cầu Phật Đạo Tổng số có tám vạn Vạn ức cõi phương khác Chuyển Luân Thánh Vương đến Chắp tay lòng thành khẩn Muốn nghe Đạo viên mãn" Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Xá-lợi-phất: "Thôi đi! Thôi đi! Không cần phải nói thêm gì nữa. Nếu Ta nói việc này thì hàng trời người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sanh lòng hoài nghi." Ngài Xá-lợi-phất lại bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Kính mong hãy nói! Kính mong hãy nói! Vì sao thế? Trong Pháp hội này có vô số trăm ngàn vạn ức a-tăng-kỳ chúng sanh đã từng thấy các Đức Phật, có các căn lanh lợi và trí tuệ sáng suốt. Khi nghe Phật nói, họ liền có thể cung kính và tín thọ." Lúc bấy giờ ngài Xá-lợi-phất muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Pháp Vương Vô Thượng Tôn Xin nói chớ lưỡng lự Pháp hội vô lượng chúng Họ có thể kính tin" Đức Phật lại cản ngài Xá-lợi-phất: "Nếu Ta nói việc này thì hàng trời người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sanh lòng hoài nghi. Còn những Tỳ-kheo tăng thượng mạn sẽ rơi xuống hầm lửa lớn." Lúc bấy giờ Thế Tôn lập lại nghĩa lý trên với bài kệ rằng: "Thôi thôi đừng nói nữa Pháp Ta diệu vô cùng Những hàng tăng thượng mạn Khi nghe chẳng kính tin" Lúc bấy giờ ngài Xá-lợi-phất lại bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Kính mong hãy nói! Kính mong hãy nói! Nay ở trong Pháp hội đây có trăm ngàn vạn ức vị bằng như con. Đời đời họ đã từng được Phật giáo hóa. Hàng người như thế tất sẽ có thể cung kính và tín thọ. Trong đêm dài, họ sẽ được bình an và có nhiều lợi ích." Lúc bấy giờ ngài Xá-lợi-phất muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Vô Thượng Lưỡng Túc Tôn Nguyện thuyết đệ nhất Pháp Con là Phật trưởng tử Mong Ngài phân biệt nói Pháp hội vô lượng chúng Sẽ kính tin Pháp này Phật đã từng đời đời Giáo hóa người như thế Một lòng đồng chắp tay Muốn nghe lời Phật dạy Chúng con một ngàn hai Cùng người cầu Phật Đạo Nguyện vì đại chúng đây Mong Ngài phân biệt nói Khi họ nghe Pháp nầy Tức sanh đại hoan hỷ" Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất: "Ông đã ân cần thỉnh cầu đến ba lần, làm sao Như Lai chẳng thể không nói. Ông nay lắng nghe và khéo tư duy. Ta sẽ phân biệt giảng giải cho ông." Khi nói lời ấy, trong đại hội có 5.000 Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, và Ưu-bà-di liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật rồi cáo lui. Vì sao thế? Tội căn của những hạng người đó rất thâm trọng và còn tăng thượng mạn. Chưa đắc mà nói đã đắc. Chưa chứng mà nói đã chứng. Với các lỗi lầm như thế nên chẳng thể ở lại. Đức Thế Tôn lặng yên và không cản ngăn họ. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Xá-lợi-phất: "Thính chúng của Ta bây giờ đã không còn nhánh và lá, mà chỉ thuần nhất toàn thân cây. Này Xá-lợi-phất! Thật là rất tốt khi hạng người tăng thượng mạn như thế rời khỏi. Ông nay hãy lắng nghe, Ta sẽ vì ông thuyết giảng." Ngài Xá-lợi-phất thưa: "Dạ vâng, Thế Tôn! Con vui thích muốn nghe." Phật bảo ngài Xá-lợi-phất: "Diệu Pháp của chư Phật Như Lai chỉ nói trong một dịp đặc biệt, như hoa ưu-đàm rất lâu mới nở một lần. Này Xá-lợi-phất! Các ông nên tín thọ lời của Ta nói. Đó là vì lời của Phật quyết không hư vọng. Này Xá-lợi-phất! Chư Phật tùy duyên thuyết Pháp, nghĩa thú khó giải. Vì sao thế? Ta dùng vô số phương tiện cùng mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ để diễn nói các pháp. Pháp này chẳng thể suy lường hay phân biệt mà có thể lý giải được. Duy chư Phật chỉ mới có thể biết. Vì sao thế? Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian duy chỉ vì một đại sự nhân duyên. Này Xá-lợi-phất! Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian duy chỉ vì một đại sự nhân duyên nghĩa là sao? - Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh Khai Phật Tri Kiến để được thanh tịnh. - Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh Thị Phật Tri Kiến. - Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh Ngộ Phật Tri Kiến. - Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh Nhập Phật Tri Kiến. Này Xá-lợi-phất! Đây là những việc của một đại sự nhân duyên mà chư Phật xuất hiện ở thế gian." Phật bảo ngài Xá-lợi-phất: "Chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát. Các hạnh làm của chư Phật luôn chỉ vì một việc: đó là khai ngộ chúng sanh đến tri kiến của Phật. Này Xá-lợi-phất! Như Lai chỉ dùng một Phật Thừa để thuyết Pháp cho chúng sanh. Không có thừa nào khác, không hai cũng không ba. Này Xá-lợi-phất! Pháp của tất cả mười phương chư Phật cũng lại như vậy. Này Xá-lợi-phất! Chư Phật vào thuở quá khứ đã dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì Nhất Phật Thừa. Khi các chúng sanh này nghe Pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc Nhất Thiết Chủng Trí. Này Xá-lợi-phất! Chư Phật xuất thế vào đời vị lai cũng sẽ dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì Nhất Phật Thừa. Khi các chúng sanh này nghe Pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc Nhất Thiết Chủng Trí. Này Xá-lợi-phất! Hiện tại trong mười phương vô lượng trăm ngàn vạn ức Phật độ, chư Phật Thế Tôn đang làm nhiều việc lợi ích an vui cho chúng sanh. Các Đức Phật đó cũng đang dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì Nhất Phật Thừa. Khi các chúng sanh này nghe Pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc Nhất Thiết Chủng Trí. Này Xá-lợi-phất! Chư Phật đó chỉ giáo hóa Bồ-Tát là vì chư Phật: - muốn chỉ bày chúng sanh thấy tri kiến của Phật, - muốn giác ngộ chúng sanh đến tri kiến của Phật, - và muốn dẫn nhập chúng sanh vào tri kiến của Phật. Này Xá-lợi-phất! Ta nay cũng lại như vậy. Ta biết các chúng sanh có đủ mọi ham muốn với tùy theo bản tánh mà cõi lòng bám víu vào, nên Như Lai dùng đủ mọi nhân duyên cùng ngôn từ thí dụ và sức phương tiện mà thuyết Pháp cho họ. Này Xá-lợi-phất! Ta làm như thế để họ đều đắc Nhất Thiết Chủng Trí của Nhất Phật Thừa. Này Xá-lợi-phất! Trong mười phương thế giới còn chẳng có hai thừa, huống nữa là ba. Này Xá-lợi-phất! Chư Phật xuất hiện trong đời ác năm trược, bao gồm: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, và mạng trược. Vì thế, Xá-lợi-phất! Do bởi ở kiếp trược hỗn loạn, chúng sanh tạo trọng nghiệp bất tịnh, tham lam đố kỵ, và thành tựu các căn chẳng lành. Cho nên chư Phật dùng sức phương tiện, ở trong một Phật Thừa mà phân biệt nói có ba. Này Xá-lợi-phất! Nếu có đệ tử của Ta tự gọi mình là A-la-hán hay Bích-chi-phật mà chẳng nghe chẳng biết về việc chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, thì người ấy không phải là đệ tử của Phật, cũng chẳng phải A-la-hán hay Bích-chi-phật. Lại nữa, Xá-lợi-phất! Các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni nào tự cho mình đã đắc Đạo A-la-hán, trụ ở thân cuối cùng và sẽ đạt tới cứu cánh Niết-bàn, nhưng lại chẳng chí cầu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì phải biết họ đều là hạng người tăng thượng mạn. Vì sao thế? Nếu có Tỳ-kheo thật sự đắc Đạo A-la-hán mà chẳng tin Pháp này thì quyết không có việc ấy--duy trừ sau khi Phật độ và ở hiện đời không có Phật. Vì sao thế? Sau khi Phật diệt độ, những ai thọ trì đọc tụng và giảng giải nghĩa thú của các Kinh như vậy thời người này rất khó gặp. Nếu họ gặp chư Phật khác thì sẽ ở trong Pháp này liền được thông triệt. Này Xá-lợi-phất! Các ông nên nhất tâm tín giải và thọ trì lời Phật dạy. Lời nói của chư Phật Như Lai quyết không dư dối. Không có thừa nào khác, duy chỉ có một Phật Thừa." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni Ôm lòng tăng thượng mạn Ưu-bà-tắc ngã mạn Ưu-bà-di bất tín Hàng tứ chúng như thế Số ấy có năm ngàn Chẳng thấy lỗi của mình Giới luật bị khuyết lậu Tiếc giữ điều lỗi lầm Hàng trí nhỏ vỏ trấu Đã rời khỏi đại chúng Do oai đức của Phật Những người thiếu phước đức Chẳng kham thọ Pháp nầy Chúng hội không nhánh lá Duy chỉ có thân cây Xá-lợi-phất lắng nghe Chư Phật Pháp sở đắc Vô lượng sức phương tiện Mà vì chúng sanh nói Tâm niệm của chúng sanh Đủ mọi nơi ngõ ngách Căn tánh điều mong muốn Nghiệp lành dữ đời trước Phật thảy đều biết rõ Dùng thí dụ nhân duyên Ngôn từ sức phương tiện Khiến tất cả mừng vui Hoặc thuyết giảng Khế Kinh Cô Khởi cùng Bổn Sự Bổn Sanh Vị Tằng Hữu Cũng nói về Nhân Duyên Tỷ Dụ hay Trùng Tụng Hoặc nói đến Luận Nghị Độn căn thích pháp nhỏ Tham trước nơi sanh tử Ở vô lượng chư Phật Chẳng hành thâm diệu Đạo Bị chúng khổ não loạn Vì họ nói Niết-bàn Ta thiết lập phương tiện Khiến họ nhập Phật tuệ Chưa hề nói các ông Sẽ đắc thành Phật Đạo Sở dĩ chưa từng nói Vì chưa tới thời điểm Nay chính là lúc này Quyết định dạy Đại Thừa Chín bộ Pháp của Ta Tùy thuận chúng sanh nói Là để vào Đại Thừa Nên Ta giảng Kinh này Phật tử nào tâm tịnh Tùy thuận cùng lợi căn Ở vô lượng chư Phật Đã hành Đạo thâm diệu Vì hàng Phật tử đó Thuyết Kinh Đại Thừa này Ta thọ ký người ấy Vị lai thành Phật Đạo Với tâm thành niệm Phật Tu hành trì tịnh giới Khi nghe sẽ thành Phật Họ vui mừng khôn xiết Phật rõ biết tâm hạnh Vì họ dạy Đại Thừa Thanh Văn hay Bồ-Tát Nghe Ta thuyết Pháp này Dẫu chỉ một bài kệ Đều thành Phật vô nghi Phật độ trong mười phương Duy có Nhất Thừa Pháp Chẳng hai cũng chẳng ba Trừ Phật phương tiện nói Chỉ là giả danh tự Để dẫn dắt chúng sanh Dạy họ Phật trí tuệ Chư Phật xuất thế gian Thật chỉ có một việc Hai việc khác chẳng thật Cuối không dùng Tiểu Thừa Để cứu độ chúng sanh Chính Phật trụ Đại Thừa Tùy thuận Pháp sở đắc Định tuệ lực trang nghiêm Dùng đó độ chúng sanh Tự chứng Vô Thượng Đạo Pháp Đại Thừa bình đẳng Nếu dùng Tiểu Thừa dạy Cho đến chỉ một người Ta tức đọa san tham Quyết chẳng có việc này Nếu ai quy tín Phật Như Lai chẳng dối lừa Cũng không đố kỵ tham Đoạn trừ mọi pháp ác Nên Phật ở mười phương Tự tại vô sở úy Ta dùng tướng nghiêm thân Quang minh chiếu thế gian Vô lượng chúng tôn kính Ta nói Thật Tướng Ấn Xá-lợi-phất nên biết Ta xưa lập thệ nguyện Muốn khiến tất cả chúng Như Ta chẳng dị biệt Sở nguyện Ta lúc xưa Giờ đây đã mãn túc Hóa độ hết thảy chúng Khiến đều nhập Phật Đạo Nếu Ta gặp chúng sanh Hết lòng dạy Phật Đạo Kẻ vô trí cuồng loạn Mê muội chẳng tín thọ Ta biết chúng sanh này Chưa từng tu căn lành Cố bám nơi ngũ dục Si ái sanh khổ não Bởi nhân duyên tham dục Sa đọa tam ác đạo Luân hồi trong sáu nẻo Thọ đủ thứ khổ độc Đầu thai hình tí nhỏ Đời đời luôn tăng trưởng Kẻ đức bạc phước mỏng Bị chúng khổ bức bách Vào rừng rậm tà kiến Chấp thường chấp đoạn diệt Bám nương các kiến này Tổng số sáu mươi hai Chấp sâu pháp hư vọng Kiên trì thọ chẳng xả Ngã mạn tự khoe khoang Nịnh hót lòng dối trá Trong ngàn vạn ức kiếp Không nghe danh hiệu Phật Cũng không nghe Chánh Pháp Người như thế khó độ Cho nên Xá-lợi-phất Vì họ lập phương tiện Ta dạy cách diệt khổ Hiển bày chỉ Niết-bàn Tuy Ta nói Niết-bàn Nhưng chẳng phải thật diệt Các pháp vốn xưa nay Tướng chúng thường tịch diệt Phật tử nào tu hành Vị lai sẽ thành Phật Ta có sức phương tiện Khai thị Pháp Ba Thừa Tất cả chư Thế Tôn Đều nói Đạo Nhất Thừa Nay các đại chúng đây Đều nên trừ nghi hoặc Lời Phật chẳng sai khác Duy một thừa không hai Quá khứ vô số kiếp Vô lượng Phật diệt độ Trăm ngàn vạn ức Phật Số ấy bất khả lượng Chư Thế Tôn như thế Thí dụ mọi nhân duyên Vô số sức phương tiện Diễn nói các pháp tướng Chư Phật Thế Tôn đó Đều thuyết Pháp Nhất Thừa Hóa vô lượng chúng sanh Khiến họ vào Phật Đạo Lại nữa chư đại Thánh Biết tất cả thế gian Trời người quần sanh loại Đáy lòng nơi ham muốn Nên dùng phương tiện khác Giúp hiển đệ nhất nghĩa Nếu có chúng sanh nào Gặp chư Phật quá khứ Nghe Pháp rồi Bố Thí Hoặc Trì Giới Nhẫn Nhục Tinh Tấn Thiền Định Trí Tu hành mọi phước tuệ Những hành giả như thế Đều đã thành Phật Đạo Chư Phật diệt độ hậu Nếu tâm ai tùy thuận Các chúng sanh như thế Đều đã thành Phật Đạo Chư Phật diệt độ rồi Ai cúng dường xá-lợi Khởi xây vạn ức tháp Vàng bạc cùng pha lê Xa cừ với mã não Mai côi lưu ly châu Thanh tịnh quảng nghiêm sức Trang hoàng các tháp đó Hoặc dựng xây miếu đá Chiên đàn hay trầm thủy Gỗ thơm hay gỗ khác Gạch ngói hay đất sét Nếu ở nơi hoang vắng Đắp đất thành miếu Phật Dẫu con nít nô đùa Dồn cát làm tháp Phật Thì những người như thế Đều đã thành Phật Đạo Nếu ai vì kính Phật Kiến lập các hình tượng Điêu khắc Phật tướng hảo Đều đã thành Phật Đạo Hoặc lấy đồ bảy báu Đồng thau màu đỏ trắng Bạch lạp hay chì thiếc Sắt gỗ hay đất sét Hoặc lấy vải keo sơn Trang trí làm tượng Phật Thì những người như thế Đều đã thành Phật Đạo Tô vẽ làm tượng Phật Trăm phước tướng trang nghiêm Tự làm hoặc bảo người Đều đã thành Phật Đạo Dẫu con nít đùa vui Với cỏ cây hay bút Hoặc dùng đầu móng tay Mà vẽ làm tượng Phật Thì những người như thế Dần dần tích công đức Đầy đủ tâm đại bi Đều đã thành Phật Đạo Chỉ giáo hóa Bồ-Tát Phật độ vô lượng chúng Nếu ai ở tháp miếu Bảo tượng cùng tượng vẽ Dùng phan lọng hoa hương Tâm cung kính cúng dường Hoặc bảo người trỗi nhạc Đánh trống thổi kèn ốc Tiêu cầm sáo đàn tre Tỳ bà hay chiêng đồng Các diệu âm như thế Tấu vang để cúng dường Hoặc với lòng hoan hỷ Ca xướng tán Phật đức Dẫu chỉ một tiếng nhỏ Đều đã thành Phật Đạo Nếu lòng ai tán loạn Dẫu chỉ một đóa hoa Cúng dường nơi tượng vẽ Sẽ thấy vô số Phật Hoặc có người lễ bái Hoặc lại chỉ chắp tay Dẫu chỉ nhấc tay lên Hoặc cúi đầu tí xíu Để mà cúng dường tượng Sẽ thấy vô lượng Phật Tự thành Vô Thượng Đạo Rộng độ vô số chúng Nhập Vô Dư Niết-bàn Như củi lửa thiêu xong Nếu lòng ai tán loạn Vào ở trong tháp miếu Một tiếng Nam-mô Phật Đều đã thành Phật Đạo Ở chư Phật quá khứ Tại thế hoặc diệt hậu Nếu ai nghe Pháp này Đều đã thành Phật Đạo Vị lai chư Thế Tôn Số ấy vô hạn lượng Chư Như Lai như thế Cũng phương tiện thuyết Pháp Hết thảy chư Như Lai Dùng vô lượng phương tiện Độ thoát các chúng sanh Nhập Phật trí vô lậu Nếu có ai nghe Pháp Không ai chẳng thành Phật Chư Phật bổn thệ nguyện 'Phật Đạo nơi sở hành Muốn khiến khắp chúng sanh Cũng đồng đắc Đạo này' Chư Phật đời vị lai Tuy nói trăm ngàn ức Vô số các Pháp môn Kỳ thật vì Nhất Thừa Chư Phật Lưỡng Túc Tôn Biết pháp thường vô tánh Phật chủng tùy duyên khởi Thế nên nói Nhất Thừa Pháp này trụ Pháp vị Thế gian tướng thường trụ Tại Đạo Tràng đã biết Đạo sư phương tiện dạy Thọ cúng dường trời người Hiện tại mười phương Phật Số ấy như Hằng sa Xuất hiện ở thế gian Vì an định chúng sanh Cũng thuyết Pháp như vậy Biết đệ nhất tịch diệt Phật dùng sức phương tiện Tuy hiển bày mọi đường Kỳ thật vì Nhất Thừa Biết hạnh làm chúng sanh Đáy lòng nơi ý niệm Nghiệp tích tập thuở xưa Dục tánh tinh tấn lực Cùng các căn lợi độn Phật dùng mọi nhân duyên Thí dụ và ngôn từ Tùy cơ phương tiện nói Ta nay cũng như vậy Vì an định chúng sanh Dùng đủ mọi Pháp môn Tuyên dương hiển Phật Đạo Ta dùng sức trí tuệ Biết chúng sanh tánh dục Phương tiện nói các pháp Khiến đều được hoan hỷ Xá-lợi-phất nên biết Ta dùng Phật nhãn quán Thấy lục đạo chúng sanh Bần cùng vô phước tuệ Vào sanh tử hiểm đạo Khổ liên tục chẳng ngớt Chấp sâu nơi ngũ dục Như mao ngưu mến đuôi Tự đắm chìm tham ái Mù tối không thấy gì Chẳng cầu Phật đại trí Cùng Pháp đoạn khổ não Rơi sâu vào tà kiến Muốn trừ khổ với khổ Vì chúng sanh như thế Ta khởi tâm đại bi Lúc mới ngồi Đạo Tràng Quán cây hoặc kinh hành Trong hai mươi mốt ngày Tư duy việc như vầy 'Trí tuệ Ta chứng đắc Vi diệu tối đệ nhất Chúng sanh các căn độn Ham hưởng thụ si mê Chúng hữu tình như thế Làm sao mà hóa độ?' Khi ấy các Phạm Vương Cùng Đế-thích chư thiên Hộ Thế Tứ Thiên Vương Với Đại Tự Tại Thiên Và hàng thiên chúng khác Trăm ngàn vạn quyến thuộc Cung kính chắp tay lễ Thỉnh Ta chuyển Pháp luân Ta liền tự tư duy 'Nếu chỉ khen Phật Thừa Chúng sanh trầm luân khổ Không thể tin Pháp này Do hủy báng chẳng tin Sa đọa tam ác đạo Ta tốt hơn chẳng nói Mau mau nhập Niết-bàn' Rồi nhớ Phật quá khứ Sở hành sức phương tiện Ta nay đã đắc Đạo Cũng nên nói Ba Thừa Khi tư duy như thế Mười phương Phật đều hiện Phạm âm khích lệ Ta 'Lành thay Thích-ca-văn Bậc Đạo sư đệ nhất' Đắc vô thượng Pháp này Tùy thuận tất cả Phật Mà dùng sức phương tiện Chư Phật cũng đều đắc Tối diệu đệ nhất Pháp Vì các chúng hữu tình Phân biệt nói Ba Thừa Trí kém thích pháp nhỏ Không tin sẽ thành Phật Nên Phật dùng phương tiện Phân biệt nói các quả Mặc dù nói Ba Thừa Chỉ vì giáo Bồ-Tát Xá-lợi-phất nên biết Ta nghe Thánh Sư Tử Thanh tịnh vi diệu âm Vui niệm 'Nam-mô Phật' Lại suy nghĩ như vầy 'Ta ở đời ác trược Như lời chư Phật dạy Ta cũng nên tùy thuận' Tư duy việc đó rồi Liền đến Ba-la-nại Tướng các pháp tịch diệt Chẳng thể dùng ngôn từ Ta dùng sức phương tiện Giảng cho năm Tỳ-kheo Đây là Chuyển Pháp Luân Liền có tiếng Niết-bàn Cũng như A-la-hán Pháp Tăng các tên khác Từ kiếp xưa đến nay Tán thán Pháp Niết-bàn Sanh tử khổ vĩnh trừ Ta thường nói như vậy Xá-lợi-phất nên biết Ta thấy các Phật tử Quyết chí cầu Phật Đạo Vô lượng ngàn vạn ức Với hết lòng cung kính Đều đến chỗ của Phật Nghe từ nơi chư Phật Phương tiện thuyết giảng Pháp Ta liền nghĩ như vầy 'Như Lai hiện ở đời Là vì nói Phật tuệ Nay chính là lúc này' Xá-lợi-phất nên biết Người độn căn trí nhỏ Kẻ chấp tướng kiêu mạn Chẳng thể tin Pháp này Ta nay vô úy vui Ở trong chư Bồ-Tát Quyết định bỏ phương tiện Chỉ dạy Vô Thượng Đạo Bồ-Tát nghe Pháp này Lưới nghi đều trừ sạch Một ngàn hai La-hán Cũng tất sẽ thành Phật Như chư Phật ba đời Phương thức để thuyết Pháp Ta nay cũng như vậy Giảng Pháp vô phân biệt Chư Phật xuất thế gian Thăm thẳm rất khó gặp Dù xuất hiện ở đời Chẳng dễ thuyết Pháp nầy Vô lượng vô số kiếp Cũng khó nghe Pháp ấy Những ai nghe Pháp này Người như vậy khó tìm Ví như hoa ưu-đàm Tất cả đều ưu thích Hiếm nhất trong trời người Rất lâu nở một lần Nghe Pháp vui mừng khen Cho đến chỉ một lời Tức là đã cúng dường Hết thảy Phật ba đời Người này thật hiếm có Hơn cả hoa ưu-đàm Các ông chớ hoài nghi Ta làm bậc Pháp Vương Rộng bảo các đại chúng 'Chỉ dùng Nhất Thừa Đạo Giáo hóa chư Bồ-Tát Không đệ tử Thanh Văn' Xá-lợi-phất các ông Thanh Văn cùng Bồ-Tát Nên biết diệu Pháp này Là bí yếu chư Phật Trong đời ác năm trược Chỉ thích bám ngũ dục Hàng chúng sanh như thế Quyết chẳng cầu Phật Đạo Kẻ ác đời vị lai Nghe Phật giảng Nhất Thừa Mê muội chẳng tín thọ Hủy Pháp đọa ác đạo Người hổ thẹn thanh tịnh Quyết chí cầu Phật Đạo Sẽ vì người như thế Ta rộng khen Nhất Thừa Xá-lợi-phất nên biết Pháp chư Phật như vậy Với vạn ức phương tiện Tùy nghi mà thuyết Pháp Những ai không học tập Chẳng thể thấu hiểu rõ Các ông đều đã biết Chư Phật Thầy Thế Gian Tùy nghi phương tiện sự Không còn mọi nghi hoặc Tâm sanh đại hoan hỷ Tự biết sẽ thành Phật"
 卍 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Hết quyển 1 
Bản dịch: 28/2/2012, hiệu đính: 2/8/2012...TRỞ VỀ
THÔN PHƯỚC THÀNH-XÃ TÂN HOÀ-HUYỆN TÂN THÀNH-BÀ RỊA VŨNG TÀU