Get Adobe Flash player

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển 4

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

--------------------------------------------------------------------------------
8. Phẩm 500 Đệ Tử Thọ Ký
--------------------------------------------------------------------------------

Lúc bấy giờ ngài Mãn Nguyện Tử nghe về trí tuệ phương tiện và sự tùy nghi thuyết Pháp từ Đức Phật. Lại nghe các vị đại đệ tử được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Lại nghe về các việc nhân duyên của đời trước. Lại nghe về chư Phật có sức đại tự tại thần thông. Ngài được điều chưa từng có, tâm đắc thanh tịnh và vui mừng hớn hở.

Sau đó, ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, đầu đảnh lễ dưới chân, và đứng qua một bên. Ngài chiêm ngưỡng Tôn nhan, mắt không muốn rời một thoáng, rồi nghĩ như vầy:

"Thế Tôn rất kỳ đặc. Sở hành của Ngài hiếm có thay. Như Lai tùy thuận theo mọi chủng tánh của chúng sanh trong thế gian. Ngài dùng phương tiện tri kiến mà vì chúng sanh thuyết Pháp và giúp họ thoát khỏi muôn điều tham trước. Chúng con chẳng thể nào tuyên nói hết công đức của Phật. Duy Phật Thế Tôn mới có thể biết tận đáy lòng và bổn nguyện của chúng con."

Lúc bấy giờ Phật bảo chư Tỳ-kheo:

"Các ông có thấy Mãn Nguyện Tử này không? Trong số người thuyết Pháp, Ta luôn ngợi khen ông ấy là tối đệ nhất. Ta cũng thường ngợi khen mọi thứ công đức và sự tinh cần hộ trì của ông ấy để giúp Như Lai tuyên dương Phật Pháp. Ở trong hàng tứ chúng, ông ấy có thể chỉ dạy để khiến họ được lợi ích an vui. Lại giải thích đầy đủ Chánh Pháp của Phật để những hành giả đồng tu Phạm hạnh được sự lợi ích lớn. Ngoại trừ Như Lai, không ai có thể biết hết ngôn luận biện tài của ông ấy.

Các ông chớ bảo Phú-lâu-na chỉ có thể hộ trì và tuyên dương giáo Pháp của Ta. Ở nơi 90 ức chư Phật thuở quá khứ, ông ấy đã hộ trì và tuyên dương Chánh Pháp của chư Phật. Trong số người thuyết Pháp của chư Phật kia, ông ấy cũng là tối đệ nhất.

CLICK ĐỌC TIẾP...
Lại nữa, chư Phật thuở đó thuyết giảng về Pháp không, ông ấy đã minh liễu thông đạt, đắc Bốn Trí Vô Ngại, luôn có thể thuyết Pháp chính xác, thanh tịnh, và không có sự nghi ngờ. Lại đầy đủ sức thần thông của Bồ-Tát và đời đời luôn trọn tu Phạm hạnh. Dân chúng của chư Phật kia đều bảo ông ta thật là một vị Thanh Văn. Kỳ thật, Phú-lâu-na chỉ dùng môn phương tiện để làm lợi ích vô lượng trăm ngàn chúng sanh. Lại nữa, ông ấy hóa độ vô lượng a-tăng-kỳ số người và khiến họ an lập nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên luôn làm Phật sự và giáo hóa chúng sanh. Này các Tỳ-kheo! Trong số người thuyết Pháp của bảy Đức Phật quá khứ, Phú-lâu-na cũng là đệ nhất. Nay trong số người thuyết Pháp của Ta, ông ấy cũng là đệ nhất. Trong số người thuyết Pháp của chư Phật ở Hiền Kiếp về sau, ông ấy cũng lại là đệ nhất và đều luôn hộ trì cùng tuyên dương Phật Pháp. Vào đời vị lai cũng lại như vậy, Phú-lâu-na sẽ hộ trì và tuyên dương vô lượng vô biên giáo Pháp của chư Phật. Lại giáo hóa và làm lợi ích vô lượng chúng sanh, khiến họ an lập nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì muốn thanh tịnh Phật độ nên luôn chuyên cần tinh tấn để giáo hóa chúng sanh. Sau đó, Phú-lâu-na sẽ dần dần cụ túc Bồ-Tát Đạo. Trải qua vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, ông ấy sẽ ở quốc độ này mà đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, hiệu là Pháp Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật đó sẽ lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới nhiều như số cát sông Hằng để làm một Phật độ. Đất làm bằng thất bảo và bằng phẳng như lòng bàn tay. Cõi nước đó không có núi đồi, khe suối, hay ao ngòi. Có kỳ đài bằng bảy báu đầy khắp trong quốc độ ấy. Cung điện của chư thiên ở hư không gần kề với thế gian. Trời và người có thể qua lại và đều thấy lẫn nhau. Cõi nước đó không có các đường ác và cũng chẳng có người nữ. Tất cả chúng sinh đều hóa sanh và không có sự dâm dục. Họ đắc đại thần thông, thân phát ra ánh sáng, và phi hành tự tại. Ý niệm của họ kiên cố, tinh tấn trí tuệ, toàn thân đều là màu vàng kim và có 32 tướng để trang nghiêm. Chúng sanh trong cõi nước ấy luôn chỉ dùng hai thức ăn: 1. Thức ăn của Pháp hỷ. 2. Thức ăn của thiền duyệt. Phật độ ấy có vô lượng a-tăng-kỳ ngàn vạn ức na-do-tha chư Bồ-Tát chúng. Họ đắc đại thần thông, Tứ Vô Ngại Trí và khéo có thể giáo hóa muôn loại chúng sanh. Hàng Thanh Văn nơi đó nhiều vô số kể và chẳng thể nào biết hết. Họ đều được đầy đủ Lục Thông, Tam Minh và Bát Giải Thoát. Cõi nước của Đức Phật ấy có vô lượng công đức trang nghiêm thành tựu như thế. Kiếp tên là Bảo Minh. Quốc độ tên là Thiện Tịnh. Đức Phật đó có thọ mạng dài vô lượng a-tăng-kỳ kiếp. Giáo Pháp sẽ trụ thế rất lâu. Sau khi Ngài diệt độ, tháp bảy báu sẽ dựng xây khắp mọi nơi ở cõi nước ấy." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Chư Tỳ-kheo lắng nghe Phật tử nơi hành đạo Do khéo học phương tiện Được chẳng thể nghĩ bàn Biết họ thích pháp nhỏ Cũng sợ đại trí tuệ Cho nên chư Bồ-Tát Làm Thanh Văn Duyên Giác Dùng vô số phương tiện Độ muôn loài chúng sanh Tự nói là Thanh Văn Cách Phật Đạo xa xăm Độ thoát vô lượng chúng Thảy đều được thành tựu Cho dù kẻ lười biếng Dần dần sẽ thành Phật Trong ẩn hạnh Bồ-Tát Ngoài hiện là Thanh Văn Thiểu dục nhàm sanh tử Kỳ thật tịnh Phật độ Bảo họ có ba độc Lại hiện tướng tà kiến Đệ tử Ta như thế Phương tiện độ chúng sanh Nếu Ta nói trọn đủ Muôn sự việc biến hóa Chúng sanh khi nghe xong Tất sẽ khởi lòng nghi Phú-lâu-na này đây Ở ngàn ức Phật xưa Tinh cần siêng tu hành Hộ trì chư Phật Pháp Vì cầu vô thượng tuệ Mà ở nơi chư Phật Hiện làm đại đệ tử Đa văn có trí tuệ Nơi thuyết Pháp chẳng kinh Khéo làm chúng hoan hỷ Chưa bao giờ mỏi mệt Luôn hỗ trợ Phật sự Đã đắc đại thần thông Đủ Bốn Trí Vô Ngại Biết các căn lợi độn Luôn giảng thanh tịnh Pháp Diễn sướng như thị nghĩa Dạy ngàn ức chúng sanh Khiến trụ Pháp Đại Thừa Để tự tịnh Phật độ Vị lai cũng cúng dường Vô lượng vô số Phật Hộ trì tuyên Chánh Pháp Cũng tự tịnh Phật độ Thường dùng các phương tiện Thuyết Pháp không kinh sợ Độ vô số chúng sanh Thành tựu Nhất Thiết Trí Cúng dường chư Như Lai Hộ trì Pháp bảo tạng Sau đó sẽ thành Phật Danh hiệu là Pháp Minh Quốc độ tên Thiện Tịnh Thất bảo cộng hợp thành Kiếp tên là Bảo Minh Bồ-Tát chúng rất đông Số ấy vô lượng ức Đều đắc đại thần thông Sức oai đức cụ túc Đầy khắp cõi nước đó Thanh Văn cũng vô số Tam Minh Bát Giải Thoát Đắc Tứ Vô Ngại Trí Làm Tăng chúng nơi đó Chúng sanh quốc độ ấy Dâm dục đều đã đoạn Thuần nhất biến hóa sanh Cụ tướng trang nghiêm thân Pháp hỷ thiền duyệt thực Không tưởng thức ăn khác Chẳng có hàng nữ nhân Cũng không các đường ác Tỳ-kheo Phú-lâu-na Khi công đức viên mãn Sẽ được cõi tịnh độ Chư thánh hiền rất đông Vô lượng việc như thế Ta nay chỉ lược nói" Lúc bấy giờ 1.200 vị A-la-hán với tâm ý tự tại, họ nghĩ như vầy: "Chúng ta ai nấy đều hoan hỷ và được điều chưa từng có. Nếu được Thế Tôn thọ ký như các vị đại đệ tử khác thì sẽ vui biết là bao!" Đức Phật biết tâm niệm của họ nên bảo Ma-ha Ca-diếp rằng: "Nay Như Lai sẽ thứ tự thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho 1.200 vị A-la-hán đang ở trước Ta đây. Ở trong đại chúng này, vị đại đệ tử của Ta là Tỳ-kheo Kiều-trần-như sẽ cúng dường 62.000 ức Phật. Sau đó ông ấy sẽ thành Phật, hiệu là Phổ Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 500 vị A-la-hán, gồm có: Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, Già-da Ca-diếp, Na-đề Ca-diếp, Ca-lưu-đà-di, Ưu-đà-di, A-nậu-lâu-đà, Ly-bà-đa, Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, Châu-đà, Sa-già-đà, và những vị khác như thế. Họ đều sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và thảy đồng một danh hiệu gọi là Phổ Minh." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Tỳ-kheo Kiều-trần-như Sẽ thấy vô lượng Phật Qua a-tăng-kỳ kiếp Rồi thành Đẳng Chánh Giác Thường phóng đại quang minh Đầy đủ các thần thông Danh vang thấu mười phương Tất cả đều cung kính Luôn nói Vô Thượng Đạo Vì thế tên Phổ Minh Cõi nước ấy thanh tịnh Bồ-Tát đều dũng mãnh Thảy ngồi diệu lầu các Du hành mười phương cõi Dùng phẩm vật vô thượng Phụng hiến dâng chư Phật Làm cúng dường đó xong Tâm sanh đại hoan hỷ Thoáng chốc về bổn quốc Thần lực họ như thế Phật thọ sáu vạn kiếp Chánh Pháp trụ gấp bội Tượng Pháp càng bội hơn Pháp diệt chúng ưu sầu Năm trăm Tỳ-kheo đây Thứ tự sẽ thành Phật Đồng hiệu là Phổ Minh Triển chuyển mà thọ ký 'Sau khi Ta diệt độ Ông sẽ thành Phật Đạo' Thế gian nơi giáo hóa Cũng như Ta hôm nay Quốc độ trang nghiêm tịnh Cùng những sức thần thông Bồ-Tát Thanh Văn chúng Chánh Pháp và Tượng Pháp Thọ mạng nhiều hay ít Đều như đã nói trên Ca-diếp ông nên biết Năm trăm vị tự tại Và các Thanh Văn khác Cũng sẽ lại như thế Ai không ở nơi đây Ông vì họ tuyên nói" Lúc bấy giờ khi 500 vị A-la-hán được thọ ký ở trước Đức Phật xong, họ vui mừng hớn hở và liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, đầu đảnh lễ dưới chân, rồi ăn năn tự trách: "Bạch Thế Tôn! Chúng con luôn nghĩ rằng mình đã đắc cứu cánh diệt độ. Giờ mới biết chúng con như kẻ vô trí. Vì sao thế? Chúng con phải nên đắc trí tuệ của Như Lai, nhưng lại thỏa mãn với trí nhỏ mà cho là đủ. Bạch Thế Tôn! Đây ví như có người đến nhà của bạn thân, rồi bị say rượu và nằm ngất đi. Giữa lúc đó thì người bạn có việc trong quan phủ cần đi vắng, nên đã lấy cho một viên bảo châu vô giá và may vào trong vạt áo rồi từ biệt. Kẻ đó do say rượu nên đều chẳng hay biết. Khi tỉnh giấc, gã đi đến nước khác. Vì miếng cơm manh áo nên dốc sức làm việc và phải chịu vô vàn gian nan. Nếu có được một chút, hắn cho là đủ. Sau này, người bạn gặp thấy nên bảo rằng: 'Trời ơi, bạn già! Sao chỉ vì miếng cơm manh áo mà đến nông nỗi thế này? Lúc xưa, tôi vì muốn bạn được an vui và có ngũ dục để vui sướng, nên ngày tháng năm đó, mình đã lấy cho bạn một viên bảo châu vô giá và may vào trong vạt áo. Nó luôn ở trong đó từ xưa đến nay mà bạn chẳng biết. Vì tìm kế sanh nhai mà bạn phải chịu nhiều ưu sầu khổ não, thật là ngu khờ quá đi! Giờ đây bạn có thể dùng bảo châu này để đổi những gì bạn muốn. Bạn sẽ luôn được như ý và sẽ không bị thiếu hụt.' Đức Phật cũng lại như thế. Khi còn là một vị Bồ-Tát, ngài đã giáo hóa và khiến chúng con phát tâm để đạt đến Nhất Thiết Trí. Nhưng chúng con lại quên bẵng đi và chẳng hay chẳng biết. Khi đã đắc Đạo A-la-hán, chúng con tự cho là đã diệt độ. Giữa dòng đời nghiệt ngã, được một chút mà cho là đủ. Tuy vậy, thệ nguyện Nhất Thiết Trí vẫn chưa mất. Bây giờ Thế Tôn muốn chúng con giác ngộ nên nói lời như vầy: 'Này các Tỳ-kheo! Sở đắc của các ông không phải là cứu cánh tịch diệt. Từ lâu xa, Ta vì muốn các ông gieo trồng căn lành nơi Phật, nên Như Lai đã dùng phương tiện mà chỉ bày tướng của Niết-bàn. Kỳ thật, các ông vẫn chưa đắc diệt độ.' Bạch Thế Tôn! Mãi đến giờ chúng con mới thật biết mình là một vị Bồ-Tát và đắc thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Do nhân duyên này, chúng con vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có." Lúc bấy giờ ngài A-nhã Kiều-trần-như và những vị khác muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Chúng con nghe vô thượng Tiếng an ổn thọ ký Hoan hỷ chưa từng có Lễ vô lượng Phật trí Nay ở trước Thế Tôn Sám hối mọi lỗi lầm Nơi vô lượng Phật bảo Được phần nhỏ Niết-bàn Như kẻ ngu vô trí Tự cho đã đủ rồi Ví như kẻ bần cùng Đến nhà người bạn thân Nhà ấy rất giàu sang Đầy đủ món ăn ngon Bạn lấy vô giá châu May vào trong vạt áo Rồi lặng lẽ ra đi Kẻ ngủ chẳng hay gì Gã này khi tỉnh dậy Du hành sang nước khác Cầu miếng cơm manh áo Cuộc sống đầy gian khó Được ít cho là đủ Chẳng mong điều tốt hơn Không biết trong vạt áo Có bảo châu vô giá Người bạn cho viên châu Lúc thấy kẻ nghèo đó Khi đã quở trách xong Chỉ nơi may châu bảo Kẻ nghèo thấy châu báu Lòng vui mừng khôn xiết Được tài vật giàu sang Ngũ dục để thọ hưởng Chúng con cũng như vậy Thế Tôn suốt đêm dài Luôn từ mẫn giáo hóa Khiến trồng vô thượng nguyện Bởi chúng con vô trí Không hay cũng không biết Được phần nhỏ Niết-bàn Cho đủ chẳng cầu thêm Nay Phật giác ngộ con Nói thật chẳng diệt độ Đắc Phật tuệ vô thượng Khi đó mới chân diệt Con nay nghe từ Phật Việc thọ ký trang nghiêm Cùng triển chuyển thọ ký Khắp thân tâm hoan hỷ" -------------------------------------------------------------------------------- 9. Phẩm Thọ Ký Cho Hàng Hữu Học và Bậc Vô Học -------------------------------------------------------------------------------- Lúc bấy giờ ngài A-Nan và La-hầu-la nghĩ như vầy: "Chúng ta ai cũng thường nghĩ nếu như được thọ ký thì sẽ vui biết mấy!" Liền từ chỗ ngồi đứng dậy, họ đến ở trước Phật, đầu đảnh lễ dưới chân và đồng bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng nên có một phần trong này. Như Lai là nơi nương tựa duy nhất của chúng con. Lại nữa, hàng trời người cùng a-tu-la trong hết thảy thế gian đều thấy biết chúng con. A-Nan luôn làm thị giả để hộ trì Pháp tạng. La-hầu-la là con của Phật. Nếu Phật thấy thích hợp để thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thời điều ước mong của chúng con sẽ được mãn nguyện và điều ước vọng của đại chúng cũng sẽ mãn túc." Lúc bấy giờ có 2.000 người thuộc hàng Thanh Văn Hữu Học và bậc Vô Học đều từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, đến ở trước Phật, nhất tâm hợp chưởng, và chiêm ngưỡng Thế Tôn. Họ bày tỏ ý nguyện như ngài A-Nan và La-hầu-la rồi đứng qua một bên. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài A-Nan: "Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường và hộ trì Pháp tạng của 62 ức chư Phật. Rồi sau đó sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ông sẽ giáo hóa 20.000 vạn ức Hằng Hà sa chư Bồ-Tát và khiến họ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Quốc độ tên là Thường Lập Thắng Phan. Cõi nước đó thanh tịnh, lưu ly làm đất và kiếp tên là Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật ấy có thọ mạng dài vô lượng ngàn vạn ức a-tăng-kỳ kiếp. Giả như có người ở trong ngàn vạn ức vô lượng a-tăng-kỳ kiếp mà tính đếm thì cũng chẳng thể biết được. Thời gian Chánh Pháp trụ thế sẽ gấp bội thời gian thọ mạng. Thời gian Tượng Pháp trụ thế lại càng gấp bội hơn thời gian Chánh Pháp. Này A-Nan! Công đức của Đức Phật Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương sẽ được vô lượng ngàn vạn ức Hằng Hà sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng tán thán." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Ta nay trong Tăng chúng Nói A-Nan trì Pháp Sẽ cúng dường chư Phật Sau đó thành chánh giác Hiệu là Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Phật Cõi nước ấy thanh tịnh Tên Thường Lập Thắng Phan Giáo hóa chư Bồ-Tát Số như cát sông Hằng Phật có đại uy đức Danh vang khắp mười phương Thọ mạng dài vô lượng Là vì thương chúng sanh Chánh Pháp bội thọ mạng Tượng Pháp càng bội hơn Vô số chúng hữu tình Số như cát sông Hằng Ở trong Phật Pháp đó Trồng nhân duyên Phật Đạo" Lúc bấy giờ trong chúng hội có 8.000 vị sơ phát tâm Bồ-Tát, họ đều nghĩ như vầy: "Chúng ta chưa từng bao giờ nghe, dù cả chư đại Bồ-Tát, mà được thọ ký như thế này. Vì nhân duyên gì mà hàng Thanh Văn lại được thọ ký như vậy." Lúc bấy giờ Thế Tôn biết tâm niệm của chư Bồ-Tát nên bảo họ rằng: "Này các thiện nam tử! Ở nơi của Đức Phật Không Vương, Ta và A-Nan đã đồng thời phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. A-Nan luôn thích đa văn, còn Ta luôn chuyên cần tinh tấn. Cho nên, Ta đã thành tựu Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và A-Nan hộ trì Pháp của Ta. Trong tương lai, ông ấy cũng sẽ hộ trì Pháp tạng của chư Phật và giáo hóa thành tựu chư Bồ-Tát. Do bổn nguyện như vậy nên mới được thọ ký này." Khi A-Nan ở trước Phật nghe về sự thọ ký cùng quốc độ trang nghiêm, sở nguyện cụ túc, tâm sanh đại hoan hỷ, và được điều chưa từng có. Ngài lập tức nhớ niệm Pháp tạng của vô lượng ngàn vạn ức chư Phật thuở quá khứ, thông đạt vô ngại như mới vừa nghe hôm nay, và cũng nhớ lại bổn nguyện xưa. Lúc bấy giờ ngài A-Nan nói kệ rằng: "Thế Tôn hiếm có thay Khiến con nhớ quá khứ Vô lượng chư Phật Pháp Như mới nghe hôm nay Con nay chẳng còn nghi An trụ nơi Phật Đạo Phương tiện làm thị giả Hộ trì chư Phật Pháp" Lúc bấy giờ Phật bảo ngài La-hầu-la: "Vào đời vị lai ông sẽ thành Phật, hiệu là Đạo Thất Bảo Hoa Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ông sẽ cúng dường vi trần số chư Phật Như Lai trong mười phương thế giới và luôn làm trưởng tử của chư Phật như là hiện nay vậy. Quốc độ trang nghiêm của Đức Phật Đạo Thất Bảo Hoa, số kiếp của thọ mạng, số đệ tử giáo hóa, thời gian Chánh Pháp và Tượng Pháp cũng như Sơn Hải Tuệ Tự Tại Thông Vương Như Lai không khác. Ông cũng sẽ làm con trưởng của Đức Phật ấy và sau đó sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Khi ta làm thái tử La-Hầu là con trưởng Ta nay thành Phật Đạo Thọ Pháp làm Pháp tử Ở trong đời vị lai Thấy vô lượng ức Phật Cũng đều làm con trưởng Nhất tâm cầu Phật Đạo La-hầu-la mật hạnh Chỉ Ta mới biết rõ Hiện làm con trưởng Ta Để chỉ dẫn chúng sanh Vô lượng ngàn vạn ức Công đức chẳng tính xuể An trụ trong Phật Pháp Chí cầu Vô Thượng Đạo" Lúc bấy giờ khi Thế Tôn thấy tâm ý của 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học đã nhu nhuyễn, tịch nhiên thanh tịnh, và nhất tâm quán Phật, Phật bảo ngài A-Nan: "Ông có thấy 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học này không?" "Dạ vâng, đã thấy!" "Này A-Nan! Các người họ sẽ cúng dường chư Phật Như Lai bằng số vi trần của 50 thế giới, cung kính tôn trọng và hộ trì Pháp tạng. Sau đó, họ sẽ đồng một lúc ở các quốc độ trong mười phương mà đắc thành Phật quả và đều đồng một hiệu, tên là Bảo Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thọ mạng sẽ dài một kiếp; còn cõi nước trang nghiêm, số Thanh Văn cùng Bồ-Tát, và thời gian Chánh Pháp Tượng Pháp thảy đều đồng nhau." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Hai ngàn Thanh Văn đây Nay đứng ở trước Ta Thảy đều được thọ ký Vị lai sẽ thành Phật Họ cúng dường chư Phật Trần số nói như trên Hộ trì Phật Pháp tạng Sau sẽ thành chánh giác Mỗi ở mười phương cõi Tất đồng một danh hiệu Đồng thời ngồi Đạo Tràng Mà chứng vô thượng tuệ Đồng tên là Bảo Tướng Quốc độ cùng đệ tử Chánh Pháp và Tượng Pháp Thảy đều đồng không khác Họ dùng các thần thông Độ chúng sanh mười phương Danh vang châu biến khắp Lần lượt nhập Niết-bàn" Lúc bấy giờ khi 2.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học nghe Phật thọ ký, họ vui mừng hớn hở và nói kệ rằng: "Thế Tôn tuệ đăng minh Con nghe tiếng thọ ký Lòng hoan hỷ sung mãn Như được rưới cam lồ" -------------------------------------------------------------------------------- 10. Phẩm Pháp Sư -------------------------------------------------------------------------------- Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo 80.000 Đại sĩ qua lời dạy cho Dược Vương Bồ-Tát rằng: "Này Dược Vương! Ông thấy trong đại chúng đây, gồm có vô lượng chư thiên, long vương, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, cùng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, người cầu quả Thanh Văn, người cầu Đạo Bích-chi-phật, và người cầu Phật Đạo chăng? Các hàng chúng sanh như thế đều đang ở trước Phật đây, họ nghe được một bài kệ hay một câu trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thậm chí chỉ một niệm tùy hỷ, Ta đều thọ ký cho họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác." Phật bảo ngài Dược Vương: "Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai nghe Kinh Pháp Hoa, cho đến chỉ một bài kệ, hoặc một câu, hay một niệm tùy hỷ, Ta cũng thọ ký cho họ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dẫu chỉ một bài kệ trong quyển Kinh này mà họ kính trọng và xem như Phật, hoặc lấy đủ mọi hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, và âm nhạc để làm cúng dường, hay thậm chí chỉ chắp tay cung kính. Này Dược Vương! Ông phải biết các người đó đã từng cúng dường mười vạn ức chư Phật và ở nơi của chư Phật đã thành tựu đại nguyện. Họ vì thương xót chúng sanh nên mới sanh chốn nhân gian. Này Dược Vương! Nếu có ai hỏi ông, hàng chúng sanh nào vào đời vị lai sẽ thành Phật? Ông nên chỉ họ rằng các hạng người như thế tất sẽ thành Phật trong đời vị lai. Vì sao thế? Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào, dẫu chỉ một câu trong Kinh Pháp Hoa mà thọ trì đọc tụng, thuyết giảng hay biên chép, hoặc lấy đủ mọi hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, và âm nhạc để cúng dường quyển Kinh này, hay chỉ chắp tay cung kính, thì hết thảy thế gian đều nên chiêm lễ, phụng sự, và đáng dùng sự cúng dường như Phật để cúng dường người ấy. Ông phải biết người đó là đại Bồ-Tát và đã thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Họ vì lân mẫn chúng sanh nên mới nguyện sanh ở thế gian này để rộng diễn bày và phân biệt Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Huống nữa là người có thể thọ trì trọn vẹn và làm muôn sự cúng dường. Này Dược Vương! Ông phải biết người này đã xả bỏ nghiệp báo thanh tịnh của riêng họ. Sau khi Ta diệt độ, họ vì từ mẫn chúng hữu tình nên mới sanh vào đời ác để rộng diễn nói Kinh này. Sau khi Ta diệt độ, nếu thiện nam tử thiện nữ nhân này có thể vì chỉ một người mà thuyết giảng Kinh Pháp Hoa, cho đến chỉ một câu, thì phải biết người ấy tức là sứ giả của Như Lai. Họ do Như Lai sai đến để làm việc của Như Lai. Hà huống là ở trong đại chúng, người đó rộng giảng nói cho mọi người. Này Dược Vương! Nếu có kẻ ác nào với tâm bất thiện, họ xuất hiện ở trước Phật và luôn hủy mạ Phật suốt trong một kiếp, thì tội đó vẫn còn nhẹ nếu đem so với tội hủy báng và chê bai người tại gia cùng hàng xuất gia đọc tụng Kinh Pháp Hoa. Tội này rất thâm trọng. Này Dược Vương! Những ai đọc tụng Kinh Pháp Hoa, ông phải biết họ dùng sự trang nghiêm của Phật mà trang nghiêm cho chính mình. Người ấy có thể gánh vác trên vai việc của Như Lai. Bất kỳ đến nơi nào, họ sẽ được hoan nghênh và lễ kính. Mọi người phải nhất tâm hợp chưởng, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, và dùng hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, thức ăn ngon lạ, cùng trỗi các âm nhạc để cúng dường. Chư thiên nên lấy bảo châu cõi trời mà rải lên và nên lấy các phẩm vật báu trên cõi trời mà phụng hiến cho họ. Vì sao thế? Do bởi khi người này hoan hỷ thuyết Pháp, những ai thoáng nghe được sẽ liền đạt tới cứu cánh Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Nếu muốn trụ Phật Đạo Thành tựu trí tự nhiên Luôn phải siêng cúng dường Người thọ trì Pháp Hoa Như họ muốn mau đắc Nhất Thiết Chủng Trí Tuệ Nên thọ trì Kinh này Và cúng dường người trì Nếu ai khéo thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phải biết Phật sai đến Từ mẫn nhớ chúng sanh Những ai khéo thọ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Rời tịnh độ sanh đây Là bởi thương hữu tình Phải biết người như thế Tự tại nơi muốn sanh Khéo ở đời trược ác Rộng nói vô thượng Pháp Phải dùng hương hoa trời Y phục báu cõi trời Cùng diệu bảo cõi trời Cúng dường người thuyết Pháp Đời ác khi Ta diệt Ai khéo trì Kinh này Phải chắp tay lễ kính Như cúng dường Thế Tôn Thức ăn thơm ngon ngọt Cùng muôn loại y phục Cúng dường Phật tử này Mong cầu thoáng được nghe Nếu ai vào đời sau Có thể trì Kinh này Là do Ta phái đến Làm việc của Như Lai Nếu ở trong một kiếp Lòng luôn nhớ bất thiện Cau có mắng nhiếc Phật Thọ vô lượng trọng tội Giả có người đọc tụng Thọ trì Kinh Pháp Hoa Ác ngôn chừng một thoáng Tội này còn hơn kia Có ai cầu Phật Đạo Mà ở trong một kiếp Chắp tay ở trước Ta Dùng vô số kệ tán Do bởi tán thán Phật Đắc vô lượng công đức Ai khen người trì Kinh Phước còn hơn người kia Suốt tám mươi ức kiếp Dùng tối diệu sắc thanh Cùng với hương vị xúc Cúng dường người trì Kinh Đã cúng dường như thế Nếu nghe chừng một thoáng Nên liền tự mừng vui 'Ta nay được lợi lớn' Dược Vương nay Ta bảo Các Kinh do Ta nói Ở trong các Kinh đó Pháp Hoa tối đệ nhất" Lúc bấy giờ Đức Phật lại bảo Dược Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát rằng: "Kinh điển do Ta thuyết thì nhiều vô lượng ngàn vạn ức, hoặc đã nói, đang nói, hay sẽ nói. Ở trong các Kinh đó, Kinh Pháp Hoa này là khó tin và khó giải nhất. Này Dược Vương! Kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, đừng lưu bố như một cách thông thường hoặc truyền sai cho người. Đó là vì từ xưa đến nay, Kinh này được chư Phật Thế Tôn thủ hộ và chưa từng thuyết giảng tường tận. Ngay khi Như Lai còn tại thế mà đã có biết bao người oán hận và ganh ghét Kinh này, huống nữa là sau khi Ta diệt độ. Này Dược Vương! Ông phải biết sau khi Như Lai diệt độ, những ai có thể biên chép, cúng dường, thọ trì đọc tụng, và vì người khác thuyết giảng, Như Lai sẽ lấy y đắp lên người ấy. Họ lại được chư Phật hiện tại hộ niệm. Người đó có đại tín lực, chí nguyện lực, và các thiện căn lực. Ông phải biết người này đã cùng trú một nơi với Như Lai và đã được Như Lai lấy tay xoa đảnh đầu. Này Dược Vương! Ở bất kỳ nơi nào mà có Kinh này thuyết giảng, đọc tụng, hay biên chép, thì họ đều nên khởi xây tháp bảy báu với độ cao to, rộng lớn, và trang trí trang nghiêm. Tháp đó không cần phải an trí xá-lợi. Vì sao thế? Ở trong ấy đã có toàn thân của Như Lai. Họ nên dùng hết thảy hương hoa anh lạc, lọng lụa tràng phan, cùng âm nhạc ca xướng để cúng dường cung kính và tôn trọng ngợi khen tháp đó. Nếu có ai thấy được tháp đó, rồi lễ bái cúng dường, thì phải biết những người như thế đều rất gần với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Này Dược Vương! Chúng tại gia và hàng xuất gia tu hành Bồ-Tát Đạo, như chẳng thể thấy nghe cùng thọ trì đọc tụng, hoặc chẳng thể biên chép hay cúng dường Kinh Pháp Hoa này, thì phải biết người ấy vẫn chưa khéo tu hành Bồ-Tát Đạo. Nếu có ai nghe được Kinh điển này, họ sẽ có thể khéo tu hành Bồ-Tát Đạo. Nếu có chúng sanh nào cầu Phật Đạo mà thấy hoặc nghe Kinh Pháp Hoa này, nghe xong, họ tín giải thọ trì, thì phải biết người đó rất gần với Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Này Dược Vương! Đây ví như có người khát nước và cần nước uống. Trên vùng cao nguyên kia, họ đào xuống đất để tìm nước, nhưng chỉ thấy đất khô nên biết rằng nước vẫn còn xa. Sau đó, người ấy không ngừng bỏ thêm công sức. Tiếp đó, họ thấy đất ướt, rồi lần lần đến đất bùn nên trong lòng biết chắc rằng nước rất gần ở đâu đây. Bồ-Tát cũng lại như vậy. Những ai chưa nghe, chưa hiểu, hoặc chưa có thể tu tập Kinh Pháp Hoa này thì biết rằng họ đang cách rất xa quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Còn những ai đã nghe, đã hiểu, và đã tu duy cùng tu tập thì biết chắc rằng họ đang gần kề quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Vì sao thế? Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của tất cả Bồ-Tát đều thuộc về Kinh này. Kinh này khai mở cửa phương tiện và hiển bày tướng chân thật. Bảo tạng của Kinh Pháp Hoa này rất thâm sâu, kiên cố, ẩn kín, và xa thẳm. Không một ai có thể đến, chỉ trừ hôm nay Ta vì muốn giáo hóa thành tựu chư Bồ-Tát nên mới khai thị. Này Dược Vương! Nếu có Bồ-Tát nào nghe Kinh Pháp Hoa này mà kinh hãi, nghi ngờ, hay hoảng sợ, thì phải biết vị này là sơ phát tâm Bồ-Tát. Nếu hàng Thanh Văn nghe Kinh này mà kinh hãi, nghi ngờ, hay hoảng sợ, thì phải biết họ là tăng thượng mạn. Này Dược Vương! Sau khi Như Lai diệt độ, như có thiện nam tử thiện nữ nhân nào muốn thuyết Kinh Pháp Hoa này cho hàng tứ chúng thì phải thuyết giảng ra làm sao? Vị thiện nam tử thiện nữ nhân này nên vào nhà của Như Lai, mặc áo của Như Lai, và ngồi tòa của Như Lai, rồi sau đó mới rộng nói Kinh này cho hàng tứ chúng. - Nhà của Như Lai tức là tâm đại từ bi đối với hết thảy chúng sanh. - Áo của Như Lai tức là tâm nhu hòa nhẫn nhục. - Tòa của Như Lai tức là tất cả Pháp không. Khi đã an trụ trong ấy, rồi sau đó mới dùng tâm không biếng lười mà rộng thuyết Kinh Pháp Hoa này cho chư Bồ-Tát cùng hàng bốn chúng. Này Dược Vương! Lúc ấy từ ở quốc độ khác, Ta sẽ sai người biến hóa đến tụ tập làm thính chúng nghe Pháp. Ta cũng sai hóa Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, và Ưu-bà-di để đến nghe Pháp. Khi những người biến hóa này nghe Pháp, họ sẽ tín thọ và tùy thuận chẳng nghịch. Nếu có người thuyết Pháp tại một nơi vắng vẻ, khi đó Ta sẽ sai rất nhiều thiên long quỷ thần, càn-thát-bà, a-tu-la và những loài khác để đến nghe họ thuyết Pháp. Tuy Ta ở tại cõi nước khác, nhưng Ta sẽ khiến những ai thuyết Pháp, ở mọi lúc luôn thấy được thân của Ta. Nếu họ đọc quên một câu, thời Ta sẽ nhắc lại để cho được đầy đủ." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Ai muốn dứt lười biếng Hãy nên nghe Kinh này Kinh này khó được nghe Lại khó người tín thọ Như người khát muốn nước Đào giếng vùng cao nguyên Chỉ thấy đất khô cằn Biết cách nước còn xa Khi thấy đất bùn ướt Hẳn biết nước gần đây Dược Vương ông phải biết Những ai mà như thế Chẳng nghe Kinh Pháp Hoa Cách Phật trí xa xăm Ai nghe diệu Kinh này Liễu thông Pháp Thanh Văn Là vua của các Kinh Nghe rồi tư duy kỹ Phải biết người như thế Gần kề Phật trí tuệ Nếu ai giảng Kinh này Nên vào nhà Như Lai Mặc áo của Như Lai Rồi ngồi tòa Như Lai Nơi đại chúng chẳng kinh Rộng vì họ phân biệt Đại từ bi là nhà Áo nhu hòa nhẫn nhục Các Pháp không là tòa Trụ như thế thuyết Pháp Khi ai giảng Kinh này Có kẻ ác khẩu chửi Dùng dao gậy ngói đá Vì niệm Phật hãy nhẫn Trong ngàn vạn ức độ Ta hiện tịnh kiên thân Ở vô lượng ức kiếp Vì chúng sanh thuyết Pháp Sau khi Ta diệt độ Ai khéo giảng Kinh này Ta sai hóa tứ chúng Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni Cùng thiện nam tín nữ Cúng dường vị Pháp sư Dẫn đạo các chúng sanh Đến tụ tập nghe Pháp Nếu ai muốn làm hại Ngói đá cùng dao gậy Ta sai người biến hóa Đến hộ vệ người ấy Nếu ai thuyết Pháp này Một mình nơi vắng vẻ Tĩnh mịch không tiếng người Đọc tụng Kinh điển này Bấy giờ Ta liền hiện Thanh tịnh quang minh thân Như quên một chương cú Nhắc lại khiến thông thạo Nếu bậc đức độ này Hoặc giảng cho tứ chúng Hay nơi vắng tụng Kinh Đều sẽ thấy thân Ta Nếu họ nơi hoang vắng Ta sai hàng trời rồng Dạ-xoa chúng quỷ thần Làm thính chúng nghe Pháp Người này vui thuyết Pháp Phân biệt vô quái ngại Do chư Phật hộ niệm Khéo làm đại chúng vui Ai thân cận Pháp sư Mau đắc Đạo Bồ-Tát Theo học Pháp sư này Thấy được Hằng sa Phật" -------------------------------------------------------------------------------- 11. Phẩm Thấy Bảo Tháp -------------------------------------------------------------------------------- Lúc bấy giờ ở trước Phật có một tháp bảy báu với chiều cao 500 do-tuần và rộng 250 do-tuần. Tháp báu từ dưới đất vọt ra, trụ ở không trung và được trang trí với muôn loại bảo vật. Có 5.000 lan can, 1.000 khám thất, và vô số tràng phan dùng để trang nghiêm. Có dây tua, xâu chuỗi anh lạc báu và 10.000 chuông báu treo ở trên đó. Ở bốn cạnh đều thổi ra hương đạt-ma-la-bạt chiên đàn và mùi hương đó lan tỏa khắp thế giới. Những tràng phan và lọng che của tháp ấy làm bằng bảy báu, nào là: vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, trân châu, với mai côi cộng hợp thành, và cao đến tận cung điện của Tứ Thiên Vương. Có thiên hoa từ cõi trời Tam Thập Tam mưa xuống để cúng dường bảo tháp. Những thiên chúng khác, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, ngàn vạn ức chúng sanh như thế, họ dùng muôn thứ hương hoa, xâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng che, và âm nhạc để cúng dường bảo tháp. Họ cung kính, tôn trọng, và tán thán. Lúc bấy giờ trong bảo tháp vang ra âm thanh lớn và khen rằng: "Lành thay, lành thay! Thích-ca-mâu-ni Thế Tôn có thể với đại trí tuệ bình đẳng mà vì đại chúng thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, là Pháp để giáo hóa Bồ-Tát và được Phật hộ niệm. Như thị, như thị, Thích-ca-mâu-ni Thế Tôn! Lời của Ngài nói đều là chân thật." Lúc bấy giờ hàng tứ chúng thấy đại bảo tháp trụ ở không trung. Lại nghe trong tháp vang ra âm thanh, họ đều được Pháp hỷ và ngạc nhiên chưa từng có. Họ từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay, rồi đứng qua một bên. Khi ấy có một vị Bồ-Tát Ma-ha-tát tên là Đại Nhạo Thuyết. Ngài biết trong lòng của hết thảy trời, người, và a-tu-la trong thế gian có điều nghi nên bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Do nhân duyên gì mà có bảo tháp này từ dưới đất vọt lên và ở trong đó lại có âm thanh phát ra?" Lúc bấy giờ Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Bồ-Tát: "Trong bảo tháp này có toàn thân của Như Lai. Vào thuở quá khứ vô lượng ngàn vạn ức a-tăng-kỳ thế giới về phương đông, có một quốc độ tên là Bảo Tịnh. Trong cõi nước kia có một Đức Phật, hiệu là Đa Bảo. Lúc Đức Phật ấy tu hành Bồ-Tát Đạo, ngài đã phát đại thệ nguyện như sau: 'Nếu lúc con thành Phật và sau khi diệt độ, ở bất kỳ cõi nước nào trong mười phương mà có Kinh Pháp Hoa thuyết giảng, vì để nghe Kinh này, tháp miếu của con sẽ vọt hiện trước nơi đó để làm chứng minh và ngợi khen lành thay.' Sau khi Đức Phật kia đã thành Đạo và lúc sắp diệt độ, Ngài ở trong hàng đại chúng trời ngời và bảo chư Tỳ-kheo rằng: 'Sau khi Ta diệt độ, những ai muốn cúng dường toàn thân của Ta thì nên khởi xây một tháp lớn.' Do thần thông và nguyện lực của Đức Phật ấy, nên ở bất cứ nơi nào trong mười phương thế giới mà nếu có người thuyết Kinh Pháp Hoa, thì bảo tháp có toàn thân của Đức Phật kia đều sẽ vọt ra ở trước nơi đó và Ngài ở trong tháp ngợi khen rằng: 'Lành thay, lành thay!' Này Đại Nhạo Thuyết! Vì Đức Đa Bảo Như Lai nghe có Kinh Pháp Hoa thuyết giảng, nên tháp của Ngài từ dưới đất vọt ra và tán thán rằng: 'Lành thay, lành thay!'" Ngay lúc đó, Đại Nhạo Thuyết Bồ-Tát nương thần lực của Như Lai và bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó." Phật bảo Đại Nhạo Thuyết Bồ-Tát Ma-ha-tát: "Đức Phật Đa Bảo này đã lập một thệ nguyện thâm trọng rằng: 'Vì để nghe Kinh Pháp Hoa, tháp của Ta sẽ xuất hiện ở trước chư Phật. Nếu chư Phật muốn thân Ta hiện ra cho bốn chúng đệ tử trông thấy, thì phân thân của Đức Phật kia đang thuyết Pháp trong mười phương thế giới phải toàn bộ tụ lại hết một nơi. Sau đó thân Ta mới xuất hiện.' Này Đại Nhạo Thuyết! Phân thân của Ta đang ở tại mười phương thế giới thuyết Pháp và bây giờ sẽ phải nên tụ lại." Ngài Đại Nhạo Thuyết bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng nguyện muốn thấy phân thân của Thế Tôn để lễ bái và cúng dường." Lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng hào quang từ tướng bạch hào và liền thấy 500 vạn ức na-do-tha Hằng Hà sa quốc độ của chư Phật ở phương đông. Các cõi nước kia đều lấy pha lê làm đất với cây báu và y phục báu dùng để trang nghiêm. Có vô số ngàn vạn ức Bồ-Tát sung mãn trong ấy và có màn che giăng khắp ở trên. Quốc độ của chư Phật kia dùng diệu âm lớn để thuyết các Pháp. Lại cũng thấy vô lượng ngàn vạn ức Bồ-Tát biến khắp các cõi nước đó và họ đang thuyết Pháp cho đại chúng. Ánh sáng từ tướng bạch hào chiếu đến các quốc độ ở tây nam bắc phương, bốn hướng ở bốn góc, cùng phương trên và phương dưới cũng lại như vậy. Lúc bấy giờ, mỗi chư Phật đang ở khắp mười phương đều bảo chúng hội Bồ-Tát rằng: "Này thiện nam tử! Bây giờ Ta phải đến chỗ của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni ở Thế Giới Ta-bà và cúng dường bảo tháp của Đa Bảo Như Lai." Khi ấy, Thế Giới Ta-bà liền trở nên thanh tịnh, lưu ly làm đất và trang nghiêm với những cây báu. Ở tám con đường được phân ra với sợi dây vàng kim. Không có những thôn xóm, làng mạc, thành thị, biển cả, sông hồ, dòng nước, hay núi non. Các nén hương quý báu được đốt lên và hoa mạn-đà-la trải khắp trên mặt đất. Bên trên được phủ trùm bởi lưới báu và màn che với những chuông báu gắn trên ấy. Duy chỉ có đại chúng trong Pháp hội này ở lại, còn chư thiên và loài người được dời đến cõi nước khác. Ngay lúc đó, mỗi chư Phật dẫn theo một vị đại Bồ-Tát để làm thị giả và đi đến dưới cây báu ở Thế Giới Ta-bà. Mỗi cây báu cao 500 do-tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ lớp trang nghiêm. Ở dưới các cây báu đều có một tòa sư tử, cao năm do-tuần và cũng được trang trí với những châu báu lớn. Lúc bấy giờ, mỗi chư Phật đều ngồi kiết già trên các tòa sư tử đó. Triển chuyển như thế cho đến biến mãn Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, nhưng phân thân của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, dù ở trong một phương vẫn còn chưa hết. Khi ấy, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni vì muốn dung thọ phân thân của chư Phật, nên ở mỗi phương của tám hướng biến hóa thêm 200 vạn ức na-do-tha quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay a-tu-la. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 do-tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ lớp trang nghiêm. Ở dưới cây đều có một bảo tòa sư tử, cao năm do-tuần và được trang trí với đủ mọi thứ châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, núi Mục-chân-lân-đà, núi Đại Mục-chân-lân-đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu-di hay các vua núi nào khác. Hết thảy đều làm thành một Phật độ. Đất báu bằng phẳng. Phủ trùm trên đó là màn che báu và treo tràng phan. Những nén hương quý được đốt lên và các bông hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất. Vì để chư Phật đang đến sẽ có chỗ ngồi, nên ở mỗi phương của tám hướng, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni lại biến hóa thêm 200 vạn ức na-do-tha quốc độ. Hết thảy đều thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay a-tu-la. Còn hàng trời người thì được dời đến cõi nước khác. Các quốc độ do Phật biến hóa cũng đều dùng lưu ly làm đất với những cây báu trang nghiêm. Cây cao 500 do-tuần với nhánh lá hoa quả đều theo thứ lớp trang nghiêm. Ở dưới cây đều có một một bảo tòa sư tử, cao năm do-tuần và được trang trí với đủ mọi thứ châu báu. Cũng không có biển cả, sông hồ, núi Mục-chân-lân-đà, núi Đại Mục-chân-lân-đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu-di hay các vua núi nào khác. Hết thảy đều làm thành một Phật độ. Đất báu bằng phẳng. Phủ trùm trên đó là màn che báu và treo tràng phan. Những nén hương quý được đốt lên và các bông hoa báu cõi trời trải khắp trên mặt đất. Lúc bấy giờ, phân thân của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni từ trong trăm ngàn vạn ức na-do-tha Hằng Hà sa quốc độ của chư Phật ở phương đông, mỗi mỗi đều thuyết Pháp và cùng đến hội họp nơi đây. Thứ tự như vậy, chư Phật trong mười phương thảy đều đến hội họp và ngồi ở tám hướng. Khi ấy, mỗi một phương có dày khắp chư Phật Như Lai đã đến từ 400 vạn ức na-do-tha quốc độ. Lúc đó, mỗi chư Phật đều ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu. Rồi mỗi vị đều sai thị giả đến thăm hỏi Đức Phật Thích-ca-mâu-ni. Chư Phật trao cho mỗi thị giả một giỏ hoa đầy hoa báu và bảo họ rằng: "Này thiện nam tử! Ông hãy đi đến chỗ của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni ở núi Linh Thứu và chuyển lời của Ta như sau: 'Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Khí lực có an lạc chăng? Bồ-Tát và Thanh Văn chúng có an ổn chăng?' Sau đó, ông hãy rải hoa báu này để cúng dường và thưa hỏi như vầy: 'Đức Phật đó đó muốn mở bảo tháp này.' " Tất cả chư Phật đều sai thị giả đến vấn an cũng lại như thế. Khi Đức Phật Thích-ca-mâu-ni thấy phân thân của chư Phật đã đến hội họp đầy đủ, cũng như thấy mỗi vị đều đã ngồi trên tòa sư tử, và đều nghe chư Phật đồng muốn mở bảo tháp, Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy và bay lên trụ trong hư không. Hết thảy bốn chúng đệ tử đều đứng dậy, rồi chắp tay và nhất tâm quán Phật. Tiếp đó, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni dùng ngón tay trỏ bên phải để mở cửa tháp bảy báu. Ngay lúc ấy, cửa tháp vang ra một tiếng lớn. Đây ví như âm thanh của cái chốt khóa nơi cổng đại thành được rút ra. Lập tức, tất cả chúng hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai đang ngồi trên tòa sư tử ở trong bảo tháp. Toàn thân của Ngài chẳng hư hoại và y như nhập thiền định. Lại cũng nghe Ngài nói rằng: "Lành thay, lành thay, Thích-ca-mâu-ni Phật! Ngài hãy mau thuyết Kinh Pháp Hoa. Tôi đến đây là vì để nghe Kinh này." Khi hàng tứ chúng thấy Đức Phật kia, tuy đã diệt độ từ vô lượng ngàn vạn ức kiếp xa xưa thuở quá khứ, nhưng lại nói lời như thế, họ tán thán là việc chưa từng có. Rồi họ rải muôn hoa báu cõi trời lên Đức Phật Đa Bảo cùng Đức Phật Thích-ca-mâu-ni. Lúc bấy giờ, Đức Phật Đa Bảo ở trong bảo tháp chia nửa tòa ngồi cho Đức Phật Thích-ca-mâu-ni mà nói lời như vầy: "Thích-ca-mâu-ni Phật! Xin hãy ngồi Pháp tòa này!" Khi đó, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni liền đi vào trong tháp và ngồi kiết già trên nửa Pháp tòa đó. Lúc bấy giờ, đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi kiết già trên tòa sư tử ở trong tháp bảy báu, rồi ai nấy đều nghĩ như vầy: "Pháp tòa của Phật cao vút. Kính mong Như Lai hãy dùng sức thần thông để khiến chúng con đồng trú trong hư không." Ngay lập tức, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni dùng sức thần thông đưa toàn thể đại chúng lên hư không. Rồi với âm thanh lớn, Ngài bảo khắp hàng tứ chúng rằng: "Những ai có thể rộng thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở cõi Ta-bà thì hãy phát thệ nguyện. Nay chính là lúc, chẳng bao lâu nữa thì Như Lai sẽ nhập Niết-bàn. Ta muốn phó chúc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Thánh Chủ Phật Thế Tôn Tuy diệt độ đã lâu Ở trong bảo tháp này Vì Pháp đến nơi đây Vì cớ sao người đời Chẳng siêng cầu Pháp này? Khi Phật đó diệt độ Trải qua vô số kiếp Ở mọi nơi nghe Pháp Bởi Pháp này khó gặp Phật đó xưa nguyện rằng 'Sau khi Ta diệt độ Sẽ đi đến khắp nơi Để luôn nghe Pháp này' Phân thân của Như Lai Vô lượng số chư Phật Nhiều như cát sông Hằng Muốn đến nghe Pháp này Cùng thấy Phật diệt độ Đức Đa Bảo Như Lai Mỗi mỗi rời diệu độ Cùng với chúng đệ tử Hàng trời người long thần Và các sự cúng dường Vì muốn Pháp cửu trụ Nên mới đến nơi đây Vì an tọa chư Phật Ta dùng sức thần thông Dời đi vô lượng chúng Khiến quốc độ thanh tịnh Mỗi một chư Phật đó Đến ngồi dưới cây báu Ví như ao hoa sen Thanh tịnh diệu trang nghiêm Dưới những cây báu kia Có các tòa sư tử Chư Phật ngồi trên ấy Ánh quang minh trang nghiêm Ví như bó đuốc lớn Cháy sáng giữa đêm tối Thân tỏa ra diệu hương Lan khắp mười phương cõi Xông tất cả chúng sanh Làm họ vui vô cùng Ví như ngọn gió lớn Thổi lay nhánh cây nhỏ Với môn phương tiện này Khiến Chánh Pháp cửu trụ Ta bảo các đại chúng 'Sau khi Ta diệt độ Ai có thể hộ trì Đọc tụng giảng Kinh này Nay ở trước chư Phật Hãy nên phát thệ nguyện' Đức Phật Đa Bảo kia Tuy diệt độ đã lâu Nhưng bởi đại thệ nguyện Ngài hống tiếng sư tử Đức Đa Bảo Như Lai Cùng với thân của Ta Và hóa Phật tụ hội Sẽ biết ý nguyện đó Này các hàng Phật tử Ai có thể hộ Pháp Thì nên phát đại nguyện Khiến Pháp trụ lâu dài Người nào mà có thể Hộ trì Kinh Pháp này Cũng tức là cúng dường Phật Đa Bảo cùng Ta Đức Phật Đa Bảo đó An trụ trong tháp báu Luôn du hành mười phương Là vì bởi Kinh này Họ cũng lại cúng dường Chư hóa Phật đã đến Bậc quang minh trang nghiêm Của tất cả thế giới Nếu ai giảng Kinh này Tức họ sẽ thấy Ta Và Đa Bảo Như Lai Cùng với chư hóa Phật Này các thiện nam tử Các ông tư duy kỹ Đây là việc khó khăn Cần phải phát đại nguyện Tất cả Kinh điển khác Số như cát sông Hằng Dẫu thuyết giảng hết chúng Đó vẫn chưa là khó Nếu bốc núi Tu-di Ném vứt đến phương khác Vượt vô số Phật độ Cũng vẫn chưa là khó Nếu dùng một ngón chân Hất cả Đại Thiên Giới Quăng xa đến cõi khác Cũng vẫn chưa là khó Nếu đứng Hữu Đảnh Thiên Vì chúng khai diễn nói Vô lượng Kinh điển khác Cũng vẫn chưa là khó Nếu sau khi Phật tịch Ở trong đời ác trược Có thể giảng Kinh này Đây mới thật là khó Giả sử nếu có người Dùng tay nắm hư không Mà du hành đây đó Cũng vẫn chưa là khó Sau khi Ta diệt độ Nếu ai tự biên chép Hoặc bảo người biên chép Đây mới thật là khó Giả sử bỏ đại địa Đặt nó lên móng chân Bay lên đến Phạm Thiên Cũng vẫn chưa là khó Sau khi Phật diệt độ Ở trong đời ác trược Thoáng đọc tụng Kinh này Đây mới thật là khó Giả sử đến kiếp lửa Gánh mang bó cỏ khô Đi vào trong không cháy Cũng vẫn chưa là khó Sau khi Ta diệt độ Nếu trì tụng Kinh này Dẫu giảng cho một người Đây mới thật là khó Nếu có ai thọ trì Tám bốn ngàn Pháp tạng Và mười hai bộ Kinh Vì người khác diễn nói Khiến cho các thính giả Đắc sáu phép thần thông Tuy có thể như thế Cũng vẫn chưa là khó Sau khi Ta diệt độ Nghe thọ trì Kinh này Tư duy nghĩa thú đó Đây mới thật là khó Nếu có người thuyết Pháp Khiến cho ngàn vạn ức Vô lượng vô số kể Hằng Hà sa chúng sanh Đắc Đạo A-la-hán Đầy đủ Sáu Thần Thông Mặc dù có lợi ích Cũng vẫn chưa là khó Sau khi Ta diệt độ Nếu có thể phụng trì Như là Kinh điển này Đây mới thật là khó Như Lai vì Phật Đạo Trong vô lượng quốc độ Từ xa xưa đến nay Rộng nói các Kinh điển Và ở trong số ấy Kinh này là đệ nhất Như ai có thể trì Tức là trì Phật thân Này các thiện nam tử Sau khi Ta diệt độ Ai có thể thọ trì Đọc tụng giảng Kinh này Nay ở trước chư Phật Hãy nên phát thệ nguyện Kinh này khó thọ trì Nếu có ai tạm trì Ta sẽ liền hoan hỷ Và chư Phật cũng vậy Những người như thế ấy Được chư Phật ngợi khen Đây tức là dũng mãnh Đây chính là tinh tấn Đây gọi là trì giới Ai tu hành đầu-đà Tức họ sẽ mau chứng Đắc Vô Thượng Phật Đạo Khéo ở đời vị lai Đọc tụng trì Kinh này Là Phật tử chân chánh Trụ quả địa chí thiện Sau khi Phật diệt độ Ai khéo giải nghĩa đó Họ sẽ là con mắt Của trời người thế gian Trong đời sợ hãi kinh Dẫu ai chỉ thoáng giảng Hết thảy chúng trời người Đều phải nên cúng dường" -------------------------------------------------------------------------------- 12. Phẩm Đề-bà-đạt-đa -------------------------------------------------------------------------------- Lúc bấy giờ Phật bảo chư Bồ-Tát cùng trời người và hàng tứ chúng: "Vào thuở quá khứ trong vô lượng kiếp, ta vì cầu Kinh Pháp Hoa mà chưa hề lười biếng hay mỏi mệt. Ở trong nhiều kiếp, ta thường làm vua và phát nguyện cầu quả vô thượng Bồ-đề, tâm không thối chuyển. Vì muốn viên mãn Lục Độ Ba-la-mật, ta siêng hành bố thí. Đối với voi ngựa, vật bảy báu, quốc gia thành trì, vợ con, nô tỳ tôi tớ, đầu mắt xương não, thân thể tay chân, và dù cả tánh mạng, lòng ta không hề luyến tiếc. Dân chúng vào thời bấy giờ có thọ mạng vô lượng. Vì cầu Pháp, ta đã xả bỏ vương vị và ủy thác quốc gia cho chánh thái tử. Ta đánh trống và tuyên cáo việc cầu Pháp đến khắp bốn phương: 'Nếu ai có thể vì ta mà thuyết giảng Đại Thừa, thời ta sẽ suốt đời cung phụng và tùy ý sai khiến.' Lúc ấy có vị tiên nhân đến tâu với ta rằng: 'Thần có một bộ Kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa. Nếu ngài không làm trái ý, thần sẽ vì ngài tuyên nói.' Khi ta nghe vị tiên nhân đó nói, ta vui mừng hớn hở và liền đi theo ngài. Ta cung cấp mọi thứ cần thiết, như là hái trái cây, gánh nước, đốn củi, và trông lo cơm nước. Thậm chí ta dùng cả thân thể để làm ghế ngồi cho ngài và thân tâm ta chẳng hề mỏi mệt. Thuở đó, ta vì cầu Pháp mà đã phụng sự như thế suốt 1.000 năm, hết lòng hầu hạ, cung cấp mọi thứ và đều không để bị thiếu hụt." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Nhớ vào kiếp quá khứ Ta vì cầu đại Pháp Tuy làm thân quốc vương Chẳng tham muốn ngũ dục Đánh chuông cáo tứ phương Nếu ai có đại Pháp Vì ta mà giảng giải Thân đây làm nô bộc Có tiên A-tư-đà Đến tâu với đại vương 'Thần có Pháp vi diệu Hiếm hoi nhất thế gian Nếu ngài có thể tu Thần sẽ giảng cho ngài' Khi nghe tiên nhân nói Lòng ta vui vô cùng Liền đi theo tiên nhân Cung cấp đủ mọi thứ Đốn củi hái dưa quả Tùy thời cung kính ngài Do trân quý diệu Pháp Thân tâm không mệt mỏi Rộng vì các chúng sanh Ta siêng cầu đại Pháp Cũng chẳng vì thân này Mà ham muốn ngũ dục Ta làm đại quốc vương Chí cầu mong Pháp này Tất sẽ đắc thành Phật Nay vì các ông nói" Phật bảo chư Tỳ-kheo: "Vị quốc vương thuở đó chính là tiền thân Ta đây. Còn vị tiên nhân lúc ấy, nay chính là Đề-bà-đạt-đa. Do có Đề-bà-đạt-đa làm bậc Thiện Tri Thức, nên Ta mới đầy đủ Lục Độ Ba-la-mật, từ bi hỷ xả, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thân màu vàng tím, Thập Lực, Tứ Vô Sở Úy, Tứ Nhiếp Pháp, 18 Pháp bất cộng, thần thông Đạo lực, thành đẳng chánh giác, và rộng độ chúng sanh. Đây đều là do có Đề-bà-đạt-đa làm bậc Thiện Tri Thức." Phật bảo hàng tứ chúng: "Ở vô lượng kiếp về sau, Đề-bà-đạt-đa sẽ thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Thế giới tên là Thiên Đạo. Đức Phật Thiên Vương sẽ trụ thế 20 trung kiếp và rộng thuyết giảng diệu Pháp cho chúng sanh. Số chúng sanh đắc Đạo A-la-hán thì nhiều như cát sông Hằng. Vô lượng chúng sanh sẽ phát tâm Duyên Giác. Hằng Hà sa chúng sanh sẽ phát tâm Vô Thượng Đạo, đắc Vô Sanh Nhẫn, và cho đến quả vị bất thối chuyển. Sau khi Đức Phật Thiên Vương nhập Bát-niết-bàn, thời gian Chánh Pháp trụ thế là 20 trung kiếp. Khi ấy, hàng tứ chúng sẽ khởi xây tháp bảy báu với chiều cao là 60 do-tuần và rộng là 40 do-tuần. Hàng trời người sẽ lễ bái và cúng dường tháp bảy báu vi diệu đó với các loại hoa khác nhau, hương bột, hương đốt, hương xoa, y phục, xâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng báu, và âm nhạc ca xướng. Vô lượng chúng sanh sẽ đắc Đạo A-la-hán. Vô lượng chúng sanh sẽ giác ngộ Đạo Bích-chi-phật. Bất khả tư nghì chúng sanh sẽ phát Bồ-đề tâm và cho đến đắc quả vị bất thối chuyển." Phật bảo chư Tỳ-kheo: "Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe được Phẩm Đề-bà-đạt-đa trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa cùng với tín tâm thanh tịnh mà cung kính và không sanh lòng nghi hoặc, thời họ sẽ không đọa địa ngục, ngạ quỷ, hay súc sanh. Họ thường sanh ở trước chư Phật trong mười phương. Mọi nơi sanh ra thường được nghe Kinh này. Nếu sanh trong cõi trời người, họ sẽ thọ thưởng an vui thù thắng vi diệu. Nếu sanh ở trước Phật, họ sẽ liên hoa hóa sanh." Lúc bấy giờ vị Bồ-Tát thị giả của Đa Bảo Thế Tôn đã đến từ thế giới phương dưới, tên là Trí Tích, bạch Đức Phật Đa Bảo rằng: "Thưa Thế Tôn, xin hãy trở bổn độ!" Đức Phật Thích-ca-mâu-ni bảo ngài Trí Tích rằng: "Thiện nam tử! Hãy chờ thêm một lát thì sẽ có một vị Bồ-Tát tên là Văn-thù-sư-lợi. Ông nên gặp và đàm luận diệu Pháp, rồi mới trở về cõi nước mình." Lúc bấy giờ ngài Văn-thù-sư-lợi ngồi trên hoa sen ngàn cánh lớn như bánh xe và cùng với chư Bồ-Tát đi theo cũng ngồi trên bảo liên hoa. Họ đồng một lúc vọt ra từ biển lớn của Sa-kiệt-la long cung và trụ trong hư không, rồi đồng đến núi Linh Thứu. Ngài Văn-thù-sư-lợi bước xuống từ tòa liên hoa và đi đến chỗ Phật, đầu đảnh lễ dưới chân của nhị vị Thế Tôn. Khi đã cung kính xong, ngài đến chỗ của Trí Tích Bồ-Tát. Họ cùng thăm hỏi lẫn nhau và ngồi qua một bên. Trí Tích Bồ-Tát hỏi ngài Văn-thù-sư-lợi: "Khi Nhân giả đến long cung, có bao nhiêu chúng sanh được ngài giáo hóa?" Ngài Văn-thù-sư-lợi đáp: "Số ấy vô lượng, chẳng thể nào tính cho xuể, không thể diễn nói hết bằng lời hay dùng tâm suy lường. Hãy đợi một lát thì ngài sẽ tự biết." Trước khi còn chưa dứt lời, thì liền có vô số Bồ-Tát ngồi trên hoa sen báu từ trong biển vọt ra. Họ đi đến núi Linh Thứu và trụ ở hư không. Chư Bồ-Tát này đều là do ngài Văn-thù-sư-lợi hóa độ và đầy đủ Bồ-Tát hạnh. Họ đều đàm luận Lục Độ Ba-la-mật với nhau. Những ai đã từng là Thanh Văn thì ở trong hư không nói về hạnh Thanh Văn, còn bây giờ tất cả họ đều tu hành nghĩa lý không của Đại Thừa. Ngài Văn-thù-sư-lợi nói với Trí Tích Bồ-Tát rằng: "Tôi ở trong biển giáo hóa chúng sanh, việc đó là như vậy." Lúc bấy giờ Trí Tích Bồ-Tát dùng kệ tán rằng: "Đại trí đức dũng mãnh Hóa độ vô lượng chúng Nay ở đại hội này Tôi cùng họ đều thấy Diễn sướng thật tướng nghĩa Khai mở Pháp Nhất Thừa Rộng dẫn các chúng sanh Khiến mau thành Bồ-đề" Ngài Văn-thù-sư-lợi nói rằng: "Khi ở trong biển, tôi chỉ thường tuyên thuyết Kinh Diệu Pháp Liên Hoa." Trí Tích Bồ-Tát hỏi ngài Văn-thù-sư-lợi: "Kinh này thậm thâm vi diệu, quý báu nhất trong các Kinh và thật hy hữu của thế gian. Có chúng sanh nào chuyên cần tinh tấn và tu hành Kinh này mà sẽ chóng được thành Phật không?" Ngài Văn-thù-sư-lợi đáp: "Có con gái của Sa-kiệt-la Long Vương mới chỉ tám tuổi. Cô ta có trí tuệ và căn tánh lanh lợi. Khéo biết các căn tánh cùng hạnh nghiệp của chúng sanh và đã đắc đà-la-ni. Các tạng bí mật thâm sâu của chư Phật, Long Nữ đều có thể thọ trì. Lại thâm nhập thiền định và liễu đạt các pháp. Trong một khoảnh sát-na, Long Nữ đã phát Bồ-đề tâm và đắc quả vị bất thối chuyển. Có biện tài vô ngại, từ mẫn chúng sanh như con ruột, và đầy đủ công đức. Ý nghĩ khởi từ tâm và lời nói phát ra từ miệng rất vi diệu quảng đại. Cô ấy có lòng từ bi, nhân nghĩa, nhường nhịn, tâm ý hòa nhã, và có thể đạt đến quả Bồ-đề." Trí Tích Bồ-Tát hỏi: "Tôi thấy Đức Thích-ca Như Lai đã ở trong vô lượng kiếp tu hành những khổ hạnh khó làm, tích lũy công đức và cầu Đạo Bồ-đề mà chưa từng thôi nghỉ. Tôi quán khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thậm chí không có nơi nào, dù nhỏ như một hạt cải mà chẳng có thân mạng của Bồ-Tát đã xả bỏ vì chúng sanh. Về sau, Ngài mới chứng đắc Đạo Bồ-đề. Tôi không tin Long Nữ này lại ở trong thời gian thoáng chốc mà có thể thành chánh giác." Đàm luận còn chưa xong thì con gái của long vương bỗng hốt nhiên xuất hiện ở trước hai vị Bồ-Tát, Long Nữ đảnh lễ cung kính dưới chân của các ngài, rồi lui sang đứng một bên và dùng kệ tán thán rằng: "Khi đã hiểu rõ tướng tội phước Liền chiếu soi biến khắp mười phương Vi diệu thù thắng tịnh Pháp thân Ba hai tướng tốt có đầy đủ Cùng với tám mươi vẻ đẹp xinh Mà dùng trang nghiêm diệu Pháp thân Là bậc chiêm ngưỡng của trời người Chư long quỷ thần đều cung kính Tất cả chúng sanh quần manh loại Không một ai mà chẳng lễ kính Lại nghe được chứng đắc Bồ-đề Duy chỉ Phật mới thấu biết rõ Con xiển dương giáo Pháp Đại Thừa Hóa độ giải thoát chúng sanh khổ" Khi ấy ngài Xá-lợi-phất nói với Long Nữ rằng: "Cô nói không lâu thì mình sẽ đắc Đạo Vô Thượng. Việc này thật khó tin. Vì sao thế? Thân nữ nhơ nhuốc và chẳng phải là Pháp khí. Thế thì làm sao có thể đắc vô thượng Bồ-đề? Phật Đạo xa thăm thẳm. Chỉ có ai đã từng trải qua vô lượng kiếp, nhẫn chịu gian khổ, tích lũy đức hạnh và tu hành đầy đủ các Pháp Ba-la-mật, thời sau đó mới thành tựu. Lại nữa, thân của người nữ có năm điều chướng ngại: 1. Không được làm Phạm Thiên Vương. 2. Không được làm Đế-thích. 3. Không được làm Ma Vương. 4. Không được làm Chuyển Luân Thánh Vương. 5. Không được làm Phật. Vậy thì người nữ làm sao mà chóng được thành Phật?" Khi ấy Long Nữ có một bảo châu, giá trị bằng cả Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Long Nữ lấy dâng lên Đức Phật. Đức Phật liền tiếp thọ. Long Nữ nói với Trí Tích Bồ-Tát và Tôn giả Xá-lợi-phất rằng: "Tôi hiến dâng bảo châu và Thế Tôn tiếp thọ, việc này có nhanh không?" Đáp rằng: "Rất nhanh!" Long Nữ nói: "Các ngài hãy dùng thần lực mà quán xem tôi thành Phật còn nhanh hơn việc đó nữa." Ngay lúc ấy, tất cả đại chúng đều thấy Long Nữ bỗng nhiên biến thành người nam, cụ túc Bồ-Tát hạnh, và liền đến Thế Giới Vô Cấu ở phương nam, ngồi trên hoa sen báu và thành đẳng chánh giác với 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp. Rồi vì hết thảy chúng sanh khắp mười phương mà diễn nói diệu Pháp. Trong khi đó, chư Bồ-Tát, Thanh Văn, thiên long bát bộ, người và phi nhân ở Thế Giới Ta-bà đều thấy Long Nữ thành Phật từ nơi xa và rộng vì chúng trời người nơi đó mà thuyết Pháp. Tất cả đều sanh tâm đại hoan hỷ và lễ kính từ xa. Sau khi nghe Pháp, vô lượng chúng sanh ở trong Pháp hội của Đức Phật kia đều giác ngộ và đắc quả vị bất thối chuyển. Lại có vô lượng chúng sanh ở cõi nước kia được thọ ký Đạo quả. Lúc bấy giờ Thế Giới Vô Cấu chấn động sáu cách. Trong khi đó, Thế Giới Ta-bà có 3.000 chúng sanh trụ ở quả địa bất thối, 3.000 chúng sanh phát Bồ-đề tâm và được thọ ký. Trí Tích Bồ-Tát cùng ngài Xá-lợi-phất và hết thảy chúng hội đều lặng yên tín thọ. -------------------------------------------------------------------------------- 13. Phẩm Khuyến Trì -------------------------------------------------------------------------------- Lúc bấy giờ Dược Vương Bồ-Tát Ma-ha-tát cùng Đại Nhạo Thuyết Bồ-Tát Ma-ha-tát và 20.000 Bồ-Tát quyến thuộc đều ở trước Phật mà phát thệ nguyện như sau: "Duy nguyện Thế Tôn chớ đừng lo lắng. Sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng và thuyết giảng Kinh điển này. Căn lành của chúng sanh ác trược đời sau sẽ giảm thiểu, nhiều kẻ tăng thượng mạn, tham lợi dưỡng cúng dường, phát triển các căn bất thiện, viễn ly giải thoát, và rất khó giáo hóa. Chúng con sẽ phát khởi sức nhẫn nhục lớn, thọ trì đọc tụng Kinh này, thuyết giảng biên chép, và làm muôn sự cúng dường mà chẳng hề luyến tiếc thân mạng." Lúc bấy giờ trong chúng hội có 500 vị A-la-hán đã được thọ ký, họ bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng phát thệ nguyện sẽ rộng nói Kinh này ở những quốc độ phương khác." Lại có 8.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học đã được thọ ký, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay và hướng về Đức Phật mà phát thệ nguyện như vầy: "Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ rộng nói Kinh này ở những quốc độ phương khác. Vì sao thế? Bởi trong cõi nước Ta-bà này, dân chúng đa số làm điều xấu ác, ôm giữ tăng thượng mạn, công đức mỏng manh, sân hận ô trược, nịnh hót dối trá, và lòng chẳng thành thật." Lúc bấy giờ di mẫu của Phật là Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng 6.000 người thuộc hàng Hữu Học và bậc Vô Học Tỳ-kheo-ni, họ từ chỗ ngồi đứng dậy, nhất tâm hợp chưởng, chiêm ngưỡng Tôn nhan, mắt không rời một thoáng. Khi ấy Thế Tôn bảo Kiều-đàm-di rằng: "Tại sao lại nhìn Như Lai với nét mặt ưu sầu thế kia? Có phải lòng của di mẫu nghĩ rằng bởi Ta không nhắc đến tên của di mẫu nên mình sẽ không được thọ ký Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác chăng? Này Kiều-đàm-di! Ta đã bao gồm tất cả ở trước, khi Như Lai nói rằng hết thảy chúng Thanh Văn đều đã thọ ký. Nay di mẫu muốn biết về sự thọ ký của mình, Như Lai sẽ lược nói. Vào đời vị lai trong giáo Pháp của 68.000 ức chư Phật, di mẫu sẽ làm một đại Pháp sư. 6.000 Tỳ-kheo-ni Hữu Học và Vô Học cũng đều làm Pháp sư. Di mẫu sẽ dần dần như thế mà viên mãn Bồ-Tát Đạo và sẽ thành Phật, hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Này Kiều-đàm-di! Đức Phật Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến này và 6.000 vị Bồ-Tát kia sẽ triển chuyển thọ ký cho nhau mà thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác." Lúc bấy giờ mẹ của Tôn giả La-hầu-la là Tỳ-kheo-ni Da-du-đà-la, nghĩ như vầy: "Lúc thọ ký, Đức Thế Tôn chưa từng nhắc đến tên mình." Phật bảo Tỳ-kheo-ni Da-du-đà-la: "Vào đời vị lai trong giáo Pháp của trăm ngàn vạn ức chư Phật, Da-du-đà-la sẽ tu Bồ-Tát hạnh và làm một đại Pháp sư. Da-du-đà-la sẽ dần dần viên mãn Phật Đạo và sẽ ở trong quốc độ an lành mà thành Phật, hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Quang Tướng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật ấy thọ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp." Lúc bấy giờ Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng Tỳ-kheo-ni Da-du-đà-la và hàng quyến thuộc đều vui mừng khôn xiết. Họ được điều chưa từng có và liền ở trước Phật mà nói kệ rằng: "Thế Tôn bậc Đạo sư An định hàng trời người Chúng con nghe thọ ký Tâm an lòng mãn nguyện" Khi các Tỳ-kheo-ni nói kệ ấy xong, họ bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Chúng con cũng sẽ rộng nói Kinh này ở những quốc độ phương khác." Lúc bấy giờ Thế Tôn quán sát 80 vạn ức na-do-tha chư Bồ-Tát Ma-ha-tát. Chư Bồ-Tát này đều là những bậc trụ ở vị bất thối chuyển, có thể lăn chuyển bất thối Pháp luân, và đều đắc các môn tổng trì. Họ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến ở trước Phật, nhất tâm hợp chưởng mà nghĩ như vầy: "Nếu Thế Tôn ban giáo sắc để thọ trì và thuyết giảng Kinh này, chúng ta sẽ như lời Phật dạy và rộng tuyên dương Pháp này." Lại nghĩ như vầy: "Nay Phật lặng yên và không ban giáo sắc. Chúng ta phải nên làm gì? Khi ấy chư Bồ-Tát kính thuận Phật ý và cũng muốn viên mãn bổn nguyện của mình, nên họ đến ở trước Phật, hống tiếng sư tử mà phát lời thệ nguyện rằng: "Bạch Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con sẽ châu du đến khắp mười phương thế giới và khiến chúng sanh biên chép Kinh này, thọ trì đọc tụng, và giảng giải nghĩa thú trong đó. Do bởi oai lực của Phật nên sẽ như Pháp tu hành và khắc ghi trong lòng. Chỉ mong Thế Tôn tuy ở phương khác, sẽ trông thấy từ xa và bảo hộ chúng con." Khi đó chư Bồ-Tát liền đồng thanh mà nói kệ rằng: "Duy nguyện chớ âu lo Sau khi Phật diệt độ Trong đời ác hãi kinh Chúng con sẽ rộng nói Dù có người ngu si Ác khẩu mắng chửi rủa Cùng dao gậy đánh đập Chúng con đều sẽ nhẫn Tỳ-kheo trong đời ác Trí tà lòng nịnh dối Chưa đắc mà nói đắc Ngã mạn tâm rối bời Hoặc ở a-lan-nhã Y rách trú hoang vu Tự cho hành chân Đạo Khinh chê người thế gian Vì tham trước lợi dưỡng Thuyết pháp cho cư sĩ Cố để người đời kính Như Lục Thông La-Hán Kẻ này ôm lòng ác Luôn nhớ chuyện thế tục Giả danh a-lan-nhã Thích vạch lỗi chúng con Mà nói lời thế này 'Mấy tên Tỳ-kheo đó Tham lợi dưỡng cúng dường' Nói ngoại đạo luận nghị Tự viết sách điển đó Dối gạt người thế gian Do tham cầu danh tiếng Loại bỏ Kinh này đi Luôn ở trong đại chúng Vì muốn hủy chúng con Trước quốc vương đại thần Bà-la-môn cư sĩ Cùng các Tỳ-kheo khác Phỉ báng nói lời ác 'Bọn người này tà kiến Giảng ngoại đạo luận nghị' Bởi chúng con kính Phật Đều nhẫn việc ác này Họ lại chế giễu rằng 'Các ông đều là Phật!' Những lời khinh mạn ấy Chúng con đều nhẫn nhịn Trong đời ác kiếp trược Có nhiều sự kinh hoàng Ác quỷ nhập thân người Mắng chửi hủy nhục con Chúng con kính tín Phật Mặc áo giáp nhẫn nhục Vì thuyết giảng Kinh này Nhẫn các khổ nạn kia Sẽ chẳng tiếc thân mạng Chỉ cầu Vô Thượng Đạo Đời vị lai chúng con Hộ trì Phật phó chúc Thế Tôn tự sẽ biết Đời ác trược Tỳ-kheo Chẳng biết Phật phương tiện Tùy nhân duyên thuyết Pháp Họ ác khẩu trù rủa Luôn xua đuổi chúng con Rời xa khỏi tháp tự Các việc ác như thế Do nhớ lời Phật dạy Đều sẽ nhẫn việc ấy Thôn xóm thành thị nào Mà có ai cầu Pháp Con đều đến nơi đó Thuyết Pháp Phật phó chúc Con là đệ tử Phật Giữa chúng không sợ hãi Con sẽ khéo thuyết Pháp Nguyện Phật hãy an lòng Con ở trước Thế Tôn Chư Phật mười phương đến Phát thệ nguyện như thế Phật tự biết lòng con" 
卍 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Hết quyển 4 
Bản dịch: 28/2/2012, hiệu đính: 2/8/2012...TRỞ VỀ
THÔN PHƯỚC THÀNH-XÃ TÂN HOÀ-HUYỆN TÂN THÀNH-BÀ RỊA VŨNG TÀU