Get Adobe Flash player

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Quyển 5

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

--------------------------------------------------------------------------------
14. Phẩm An Lạc Hạnh
--------------------------------------------------------------------------------

Lúc bấy giờ Văn-thù-sư-lợi Pháp Vương Tử Bồ-Tát Ma-ha-tát bạch Phật rằng:

"Bạch Thế Tôn! Các vị Bồ-Tát đây thật là hy hữu. Bởi họ kính thuận lời dạy của Phật và phát đại thệ nguyện để hộ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa này ở đời ác về sau.

Bạch Thế Tôn! Bồ-Tát Ma-ha-tát ở đời ác về sau phải thuyết giảng Kinh này như thế nào?"

Phật bảo ngài Văn-thù-sư-lợi:

"Nếu Bồ-Tát Ma-ha-tát ở đời ác về sau muốn thuyết giảng Kinh này thì nên an trụ trong bốn Pháp.

Một là an trụ nơi hành đạo và nơi thân cận của Bồ-Tát, thời sẽ có thể diễn giảng Kinh này cho chúng sanh.

Này Văn-thù-sư-lợi! Sao gọi là nơi hành đạo của Bồ-Tát Ma-ha-tát? Nếu Bồ-Tát Ma-ha-tát trụ ở Nhẫn Nhục Địa thì sẽ nhu hòa, tùy thuận, và sẽ không bạo ngược. Tâm các ngài cũng sẽ không kinh sợ.

Lại cũng không có pháp để hành, mà chỉ quán tướng như thật của các pháp, cũng không hành và không phân biệt. Đây gọi là Bồ-Tát Ma-ha-tát Hành Đạo Xứ.

Sao gọi là nơi thân cận của Bồ-Tát Ma-ha-tát? Bồ-Tát Ma-ha-tát không gần gũi quốc vương, hoàng tử, đại thần, hay lân la nơi quan trường.

Bồ-Tát Ma-ha-tát không gần gũi hàng ngoại đạo Bà-la-môn, chúng ngoại đạo lõa thể, cùng người viết văn chương thế tục, hoặc những ai ca tụng sách vở ngoại đạo như là lộ-già-da-đà hay những kẻ chống đối lộ-già-da-đà.

Cũng không gần gũi các loại tiêu khiển hung hiểm như là đánh lôi đài, đấu vật, na-la, hay bất cứ trò giải trí biến hóa nào.

CLICK ĐỌC TIẾP...
Lại cũng không gần gũi hạng chiên-đà-la, kẻ nuôi heo dê gà chó, hoặc kẻ săn bắn, bắt cá, hay những kẻ xấu ác phạm luật. Đôi lúc các hạng người như thế đến, thì Bồ-Tát Ma-ha-tát vẫn thuyết Pháp nhưng không hy vọng điều gì. Lại cũng không gần gũi hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, hay Ưu-bà-di nào cầu quả Thanh Văn và cũng không thăm hỏi họ. Bồ-Tát Ma-ha-tát cũng không trú chung ở trong phòng, nơi kinh hành, hay ở tại giảng đường với họ. Đôi lúc họ đến, thì Bồ-Tát Ma-ha-tát vẫn thuyết Pháp nhưng không kỳ vọng điều gì. Này Văn-thù-sư-lợi! Lại nữa, Bồ-Tát Ma-ha-tát không được đối với thân hình của người nữ mà khởi sanh ý tưởng sắc dục, rồi thuyết Pháp cho họ. Bồ-Tát Ma-ha-tát cũng không vui thích mong thấy người nữ. Nếu vào nhà người khác thì chớ cùng nói chuyện với bé gái, tỳ nữ, hay quả phụ. Lại cũng không gần gũi với năm loại người bất nam hay kết bạn với họ. Bồ-Tát Ma-ha-tát không vào nhà người khác một mình. Nếu có Phật sự cần phải vào thì phải luôn nhất tâm niệm Phật. Nếu thuyết Pháp cho người nữ thì không được cười hở răng hay để lộ ngực. Cho dù là vì Pháp đi nữa thì Bồ-Tát Ma-ha-tát cũng không giao thiệp với họ, hà huống là những việc khác. Bồ-Tát Ma-ha-tát không thích nuôi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, Sa-di, hay con nít, và cũng không thích có đồng sư phụ với họ. Bồ-Tát Ma-ha-tát luôn thích ngồi thiền ở nơi yên tĩnh để tu nhiếp tâm ý. Này Văn-thù-sư-lợi! Đây gọi là Sơ Thân Cận Xứ. Lại nữa, Bồ-Tát Ma-ha-tát quán tất cả pháp đều là không, tướng như thật của chúng, chẳng điên đảo, chẳng động, bất thối, bất chuyển, như hư không, không có tự tánh, hết thảy đường của ngôn ngữ đoạn diệt, không sanh, không xuất, không khởi, vô danh, vô tướng, thật vô sở hữu, vô lượng, vô biên, vô ngại, vô chướng. Các pháp như thế là do có nhân duyên của từ điên đảo mà sanh ra. Bồ-Tát Ma-ha-tát luôn thích quán pháp tướng như vậy. Đây gọi là Bồ-Tát Ma-ha-tát Đệ Nhị Thân Cận Xứ." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Nếu có Bồ-Tát nào Ở đời ác về sau Với tâm không sợ hãi Muốn thuyết giảng Kinh này Nên nhập nơi hành đạo Và cùng nơi thân cận Luôn xa lánh quốc vương Cùng con cháu hoàng tộc Đại thần nơi quan trường Kẻ diễn trò hung hiểm Ngoại đạo Bà-la-môn Và hạng chiên-đà-la Lại cũng không gần gũi Hạng người tăng thượng mạn Tham chấp trước Tiểu Thừa Và học tập Tam Tạng Hay Tỳ-kheo phá giới Tự xưng A-la-hán Cùng các Tỳ-kheo-ni Thích đùa giỡn vui chơi Chấp sâu nơi ngũ dục Cầu diệt độ hiện đời Hoặc cư sĩ như thế Đều chớ nên thân cận Nếu hạng người như thế Với lòng tốt mà đến Nơi chỗ của Bồ-Tát Để nghe về Phật Đạo Bồ-Tát liền có thể Với tâm không sợ hãi Không kỳ vọng điều gì Mà thuyết Pháp cho họ Góa phụ người tỳ nữ Cùng những kẻ bất nam Đều chớ nên gần gũi Chớ giao tiếp với họ Cũng chớ nên thân cận Kẻ mổ giết đồ tể Thợ săn người đánh cá Kẻ vì lợi sát hại Bán thịt để kiếm sống Hay kẻ buôn nữ sắc Những hạng người như thế Đều chớ nên gần gũi Muôn thứ loại tiêu khiển Trò hung hiểm bạo lực Cùng các kẻ dâm nữ Tuyệt chớ nên thân cận Đừng một mình nơi vắng Thuyết Pháp cho người nữ Nếu đến lúc thuyết Pháp Không được giỡn cười đùa Khi vào xóm khất thực Dẫn một Tỳ-kheo nữa Nếu không có Tỳ-kheo Phải nhất tâm niệm Phật Đây gọi là Bồ-Tát Hành Xứ và Cận Xứ Với hai xứ này đây Khéo thuyết Pháp an vui Lại cũng đừng thực hành Các pháp thượng trung hạ Pháp vô vi hữu vi Pháp thật pháp chẳng thật Cũng chớ nên phân biệt Đó là nam kia nữ Các pháp đều vô đắc Không biết cùng không thấy Đây mới đúng gọi là Bồ-Tát Hành Đạo Xứ Hết thảy tất cả pháp Là không chẳng hiện hữu Chúng chẳng phải thường còn Cũng bất khởi bất diệt Đây được gọi tên là Trí Giả Thân Cận Xứ Do điên đảo phân biệt Các pháp hữu hay vô Là thật hay chẳng thật Là sanh hay chẳng sanh Ở tại nơi vắng vẻ Bồ-Tát tu nhiếp tâm An trụ bất động dao Vững như núi Diệu Cao Quán sát hết thảy pháp Thảy đều không tồn tại Ví như là hư không Chúng chẳng thật kiên cố Bất sanh cũng bất xuất Bất động cũng bất thối Luôn thường trụ một tướng Đây là Thân Cận Xứ Nếu có Tỳ-kheo nào Sau khi Ta diệt độ Nhập nơi hành đạo ấy Cùng với nơi thân cận Khi thuyết giảng Kinh này Thì sẽ không khiếp nhược Khi Bồ-Tát đi vào Một căn phòng yên tĩnh Với chánh niệm tư duy Tùy nghĩa quán các Pháp Rồi từ thiền định dậy Ngài vì các quốc vương Hoàng tử với thần dân Cùng hàng Bà-la-môn Khai thị diễn nói Pháp Thuyết giảng Kinh điển này Tâm các ngài an ổn Không có điều khiếp sợ Này Văn-thù-sư-lợi Đây gọi là Bồ-Tát An Trụ ở Sơ Pháp Có thể vào đời sau Thuyết giảng Kinh Pháp Hoa Lại nữa, Văn-thù-sư-lợi! Sau khi Như Lai diệt độ, vào đời Mạt Pháp, nếu ai muốn thuyết giảng Kinh này thì nên trụ ở An Lạc Hạnh. Nếu ai tuyên giảng hay khi đọc Kinh, thì chớ ưa thích việc nói lỗi lầm của người hay của Kinh, cũng không được khinh mạn với các vị Pháp sư khác, và chớ nói việc tốt xấu hay dở của người. Đối với những ai tu theo Pháp Thanh Văn, thì cũng đừng nêu tên của họ để nói việc sai ác và cũng đừng ca tụng tên của họ về việc làm tốt. Lại cũng chớ sanh tâm oán hận hay tị hiềm. Bởi khéo tu tâm an lạc như thế, nên những người nghe sẽ không trái nghịch với tâm ý người ấy. Khi có câu hỏi khó, họ sẽ không dùng Pháp Tiểu Thừa để giải đáp, mà chỉ dùng Pháp Đại Thừa thuyết giảng để khiến người nghe đắc Nhất Thiết Chủng Trí." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Bồ-Tát luôn vui thích Thuyết Pháp nơi tĩnh mịch Ở chỗ đất thanh tịnh Mà trải làm tòa ngồi Lấy dầu bôi lên thân Tẩy rửa trừ bụi dơ Mặc áo sạch thanh khiết Trong ngoài đều thanh tịnh An trụ trên Pháp tòa Tùy người hỏi thuyết giảng Nếu có các Tỳ-kheo Cùng với Tỳ-kheo-ni Hay các Ưu-bà-tắc Cùng với Ưu-bà-di Quốc vương và hoàng tử Quần thần chúng sĩ dân Dùng nghĩa thú vi diệu Mặt vui tươi thuyết giảng Nếu có câu hỏi khó Tùy nghĩa lý giải đáp Với nhân duyên thí dụ Mà diễn bày phân biệt Dùng môn phương tiện này Khiến họ đều phát tâm Lần lần thêm lợi ích Dẫn nhập vào Phật Đạo Dẹp trừ bỏ thói lười Cùng ý tưởng giải đãi Rời xa mọi ưu não Với lòng từ thuyết Pháp Ngày đêm luôn thuyết giảng Giáo Pháp Vô Thượng Đạo Bằng vào các nhân duyên Cùng vô lượng thí dụ Khai thị dạy chúng sanh Khiến đều sanh hoan hỷ Nào y phục giường nằm Ẩm thực và thuốc thang Đối với những thứ ấy Quyết không kỳ vọng gì Chỉ nhất tâm chuyên chú Thuyết các Pháp nhân duyên Nguyện sẽ thành Phật Đạo Khiến chúng sanh cũng vậy Đây là lợi ích lớn Làm cúng dường an vui Sau khi Ta diệt độ Nếu có Tỳ-kheo nào Mà có thể thuyết giảng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Không sân khuể tật đố Tâm phiền não chướng ngại Cũng không có ưu sầu Cùng kẻ mắng chửi rủa Lại cũng không sợ hãi Nào là gươm đao gậy Cũng không bị ruồng đuổi Bởi an trụ nhẫn nhục Bậc trí giả như thế Khéo tu hành tâm họ Có thể trụ an lạc Như Ta nói ở trên Công đức của người ấy Ngàn vạn ức số kiếp Dùng toán số thí dụ Thuyết giảng không cùng tận Lại nữa, Văn-thù-sư-lợi! Vào đời vị lai khi Pháp sắp diệt mất, Bồ-Tát Ma-ha-tát nào thọ trì đọc tụng Kinh điển này thì không nên ôm lòng tật đố, nịnh hót, hay dối trá. Họ cũng không mắng chửi khinh chê người tu học Phật Đạo, hay soi mói điểm tốt điều xấu. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, người cầu quả Thanh Văn, người cầu Đạo Bích-chi-phật, hay người cầu Đạo Bồ-Tát, thì cũng không được não loạn và khiến họ nghi ngờ hối tiếc mà nói với họ rằng: 'Các ông cách xa Đạo thăm thẳm và sẽ không bao giờ có thể đắc Nhất Thiết Chủng Trí. Vì sao thế? Bởi các ông đây buông lung và lười biếng trong việc tu Đạo.' Lại cũng không nên tranh luận các pháp để gây ra tranh cãi. Người ấy nên đối với hết thảy chúng sanh mà khởi tưởng lòng đại bi, đối với chư Như Lai mà khởi tưởng như từ phụ, và đối với chư Bồ-Tát mà khởi tưởng như đại sư. Lòng của người ấy phải nên luôn cung kính lễ bái sâu xa đối với chư đại Bồ-Tát khắp mười phương. Người ấy nên bình đẳng thuyết Pháp đối với tất cả chúng sanh. Bởi tùy thuận với Pháp, người ấy không nên nói quá nhiều hay quá ít. Dẫu cho có người hết mực yêu mến Pháp thì cũng không nên nói nhiều. Này Văn-thù-sư-lợi! Vào đời vị lai khi Pháp sắp diệt mất, Bồ-Tát Ma-ha-tát nào thành tựu An Lạc Hạnh thứ ba này, thì khi thuyết Pháp sẽ không thể nào bị não loạn. Họ sẽ có các thiện hữu đồng tu học và cùng đọc tụng Kinh này. Đại chúng cũng sẽ đến nghe và tín thọ. Khi đã nghe, sẽ có thể hành trì. Khi đã hành trì, sẽ có thể tụng niệm. Khi đã tụng niệm, sẽ có thể thuyết giảng. Khi đã thuyết giảng, sẽ có thể biên chép, hoặc bảo người khác biên chép để cúng dường quyển Kinh cùng cung kính, tôn trọng, và tán thán." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Nếu muốn giảng Kinh này Nên xả tật khuể mạn Lòng nịnh hót gian xảo Hạnh làm luôn ngay thẳng Không khinh miệt người khác Cũng không tranh luận pháp Đừng khiến họ hoài nghi 'Sao ông thành Phật được?' Phật tử này thuyết Pháp Luôn nhu hòa khéo nhẫn Từ bi với tất cả Không sanh tâm biếng lười Mười phương đại Bồ-Tát Mẫn chúng nên tu hành Nên sanh lòng cung kính 'Đây là thầy của tôi' Đối chư Phật Thế Tôn Nghĩ tưởng vô thượng phụ Phá trừ lòng kiêu mạn Thuyết Pháp vô chướng ngại Pháp thứ ba như thế Trí giả nên thủ hộ Nhất tâm an lạc hạnh Vô lượng chúng cung kính Lại nữa, Văn-thù-sư-lợi! Vào đời vị lai khi Pháp sắp diệt mất, Bồ-Tát Ma-ha-tát nào trì Kinh Pháp Hoa này, thì nên sanh tâm đại từ đối với hàng xuất gia và người tại gia. Bồ-Tát Ma-ha-tát nên sanh tâm đại bi đối với người không phải là Bồ-Tát mà nghĩ như vầy: 'Những người này đã đánh mất đi sự lợi ích to lớn. Mặc dù Như Lai với phương tiện để tùy nghi thuyết Pháp, nhưng họ chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết, chẳng hỏi, chẳng tin, hoặc chẳng hiểu. Tuy những người ấy không hỏi, không tin, hoặc không hiểu Kinh này, nhưng khi tôi đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và cho dù họ ở bất kỳ nơi đâu, tôi sẽ dùng sức thần thông cùng trí tuệ lực để tiếp dẫn và khiến họ trụ trong Pháp này.' Này Văn-thù-sư-lợi! Sau khi Như Lai diệt độ, vị Bồ-Tát Ma-ha-tát nào thành tựu Pháp thứ tư này, thì khi thuyết Pháp sẽ không có sai lầm. Họ sẽ luôn được Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, quốc vương, hoàng tử, đại thần, nhân dân, Bà-la-môn, cùng hàng cư sĩ cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán. Chư thiên trong hư không cũng sẽ luôn đi theo để nghe Pháp. Nếu tại xóm làng, thành ấp hay trong rừng hoang vắng mà như có người đến và muốn đặt những câu hỏi khó, thì vì Pháp, chư thiên ngày đêm sẽ luôn hộ vệ họ và sẽ có thể khiến người nghe đều được hoan hỷ. Vì sao thế? Bởi Kinh này được hết thảy thần lực của chư Phật quá khứ, hiện tại, cùng vị lai bảo hộ. Này Văn-thù-sư-lợi! Trong vô lượng quốc độ, danh tự của Kinh Pháp Hoa còn không thể nghe được, huống nữa là thấy, rồi thọ trì đọc tụng. Này Văn-thù-sư-lợi! Đây ví như Chuyển Luân Thánh Vương lực lưỡng muốn dùng uy thế để hàng phục các nước, nhưng mà các tiểu vương chẳng chịu tuân theo mệnh lệnh. Lúc ấy, Chuyển Luân Vương điều động đủ mọi binh chủng để đến thảo phạt. Khi nhà vua thấy hàng binh chúng chiến đấu có công, ngài liền vô cùng hoan hỷ và luận công thưởng thí. Hoặc ban cho ruộng vườn, nhà cửa, thôn xã, hay thành quách. Hoặc ban cho y phục hay những vật trang sức nơi thân. Hoặc ban cho muôn thứ trân bảo, nào là vàng, bạc, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hổ phách. Hoặc ban cho voi ngựa, xe cộ, nô tỳ, hay nhân dân. Duy trừ viên minh châu trên búi tóc thì ngài sẽ không ban thí. Vì sao thế? Bởi độc nhất nhà vua mới có viên minh châu này trên đỉnh đầu. Nếu ngài cho đi thì hàng quyến thuộc của nhà vua tất sẽ hết sức kinh ngạc. Này Văn-thù-sư-lợi! Như Lai cũng lại như vậy. Với sức thiền định và trí tuệ, Như Lai đắc quốc độ của Pháp và làm vua trong Tam Giới. Tuy nhiên, chúng ma vương vẫn không chịu quy phục. Thế nên hiền thánh của Như Lai cùng chiến đấu với chúng và những ai có công thì tâm Như Lai sẽ rất hoan hỷ. Ở trong bốn chúng đệ tử, Như Lai thuyết giảng các Kinh để khiến tâm họ vui vẻ. Như Lai ban thí thiền định, giải thoát, vô lậu, căn, lực, và các Pháp tài. Lại ban cho thành Niết-bàn và bảo họ sẽ đắc diệt độ. Như Lai dẫn đạo tâm họ và làm cho thảy đều hoan hỷ, nhưng Như Lai vẫn không hề giảng Kinh Pháp Hoa. Này Văn-thù-sư-lợi! Đây ví như vua Chuyển Luân, khi thấy trong hàng ngũ binh chủng có những vị lập đại công thì lòng ngài vui mừng khôn xiết. Cuối cùng đến lúc này, ngài mới lấy viên minh châu quý hiếm đã từ lâu gắn trên búi tóc để ban cho họ mà xưa nay chưa từng thưởng thí. Như Lai cũng lại như vậy. Ngài làm bậc đại Pháp Vương ở trong Tam Giới và dùng Pháp giáo hóa tất cả chúng sanh. Như Lai thấy quân sĩ của hiền thánh chiến đấu với ma ngũ uẩn, ma phiền não, và ma chết. Khi thấy họ diệt trừ ba độc, ra khỏi Tam Giới, phá vòng lưới ma, và lập đại công, lúc bấy giờ Như Lai sẽ vô cùng hoan hỷ. Khi ấy, Ngài liền giảng Kinh Pháp Hoa này để có thể khiến chúng sanh đạt đến Nhất Thiết Trí. Đây là Pháp mà hết thảy thế gian đều khó tin và nhiều oán ghét. Thế nên từ trước đến nay Như Lai chưng từng thuyết giảng qua. Này Văn-thù-sư-lợi! Kinh Pháp Hoa này là giáo Pháp đệ nhất của chư Như Lai. Ở trong tất cả giáo Pháp, Pháp này là thâm sâu nhất và chỉ phó chúc ở thời điểm cuối cùng. Đây ví như vị Chuyển Luân Vương lực lưỡng kia, ngài từ lâu bảo hộ viên minh châu và giờ mới đem ban thí. Này Văn-thù-sư-lợi! Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của chư Phật Như Lai. Ở trong tất cả Kinh, Kinh này là tối thượng. Như Lai ngày đêm thủ hộ và tuyệt đối không tùy tiện tuyên nói. Chỉ đến hôm nay, Như Lai mới diễn giải cho các ông." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Ai luôn hành nhẫn nhục Thương xót với tất cả Sẽ có thể diễn nói Kinh chư Phật tán dương Đời Mạt Pháp về sau Hành giả trì Kinh này Đối xuất gia tại gia Người chẳng phải Bồ-Tát Nên sanh lòng từ bi 'Những người đó chẳng nghe Cùng chẳng tin Kinh này Mất đi lợi ích lớn Khi tôi thành Phật Đạo Sẽ dùng mọi phương tiện Để thuyết giảng Pháp nầy Khiến họ trụ trong ấy' Đây ví như lực lưỡng Vị Chuyển Luân Thánh Vương Binh chiến đấu có công Ngài ban thưởng các vật Nào voi ngựa xe cộ Đồ vật trang nghiêm thân Cùng ruộng vườn nhà cửa Thôn làng xã thành ấp Hoặc thưởng thí y phục Muôn bảo vật trân quý Nô tỳ và tài vật Vui vẻ ban cho họ Ví như người khỏe mạnh Có thể làm việc khó Vua lấy viên minh châu Trên búi tóc cho họ Như Lai cũng như vậy Là vua của các Pháp Với nhẫn nhục đại lực Và trí tuệ bảo tạng Với lòng đại từ bi Như Pháp độ thế gian Khi Ngài thấy mọi người Thọ lấy các khổ não Muốn cầu giải thoát ra Cùng chúng ma chiến đấu Vì những chúng sanh này Thuyết giảng đủ mọi Pháp Dùng môn đại phương tiện Thuyết các Kinh như thế Một khi biết chúng sanh Đã có sức mạnh rồi Đợi đến lúc sau cùng Ngài giảng Kinh Pháp Hoa Như vua lấy minh châu Trên búi tóc cho họ Trong tất cả các Kinh Kinh này là tối thượng Ta thường luôn thủ hộ Chẳng tùy tiện khai thị Nhưng nay chính là lúc Để nói cho các ông Sau khi Ta diệt độ Những ai cầu Phật Đạo Muốn có được an ổn Và muốn giảng Kinh nầy Thì phải nên thân cận Bốn Pháp như thế ấy Những ai đọc Kinh này Sẽ thường vô ưu não Lại chẳng có bệnh khổ Nhan sắc tươi hồng hào Không sanh chốn bần cùng Thấp kém hay xấu xí Chúng sanh nhìn yêu mến Ái mộ như thánh hiền Các đồng tử cõi trời Làm sứ giả của họ Dao gậy chẳng thể tổn Thuốc độc chẳng thể hại Nếu ai ác mắng chửi Miệng sẽ liền câm nín Du hành chẳng kinh sợ Ví như sư tử chúa Ánh sáng của trí tuệ Chiếu soi như mặt trời Nếu ở trong giấc mộng Chỉ thấy điều vi diệu Họ thấy chư Như Lai Ngồi trên tòa sư tử Chư Tỳ-kheo vây quanh Và thuyết giảng Kinh Pháp Họ lại thấy long thần Các chúng a-tu-la Số như cát sông Hằng Đều cung kính chắp tay Tự thấy chính thân mình Thuyết giảng Pháp cho họ Lại thấy các Đức Phật Thân tướng màu vàng kim Phóng vô lượng quang minh Biến chiếu đến tất cả Và với tiếng Phạm âm Diễn nói hết thảy Pháp Phật vì hàng tứ chúng Thuyết giảng vô thượng Pháp Tự thấy họ trong ấy Chắp tay tán thán Phật Nghe Pháp tâm hoan hỷ Liền làm sự cúng dường Sẽ đắc đà-la-ni Và chứng bất thối trí Phật biết tâm của họ Đã nhập sâu Phật Đạo Thế nên liền thọ ký Sẽ thành tối chánh giác 'Này các thiện nam tử Ông vào đời vị lai Sẽ đắc vô lượng trí Và đại Đạo của Phật Cõi nước tịnh trang nghiêm Rộng lớn không gì sánh Cũng có hàng tứ chúng Chắp tay lắng nghe Pháp' Lại thấy thân chính họ Sống ở trong núi rừng Tu tập mọi Pháp lành Chứng thật tướng các pháp Nhập sâu trong thiền định Thấy mười phương chư Phật Chư Phật thân sắc vàng Trăm phước tướng trang nghiêm Nghe Pháp vì người nói Thường có mộng tốt này Lại mơ làm quốc vương Rời cung điện quyến thuộc Cùng thượng diệu ngũ dục Mà đi tới Đạo Tràng Ở dưới cây Bồ-đề Ngồi trên tòa sư tử Sau bảy ngày cầu Đạo Đắc trí của chư Phật Khi thành Vô Thượng Đạo Châu du chuyển Pháp luân Vì tứ chúng thuyết Pháp Suốt ngàn vạn ức kiếp Thuyết vô lậu diệu Pháp Độ vô lượng chúng sanh Sau sẽ nhập Niết-bàn Như đèn đã cạn dầu Nếu đời ác về sau Thuyết Pháp đệ nhất này Người ấy được lợi lớn Các công đức như trên" -------------------------------------------------------------------------------- 15. Phẩm Từ Dưới Đất Vọt Ra -------------------------------------------------------------------------------- Lúc bấy giờ chư Bồ-Tát Ma-ha-tát đã đến từ cõi nước phương khác, số lượng ấy vượt hơn số cát của tám con sông Hằng, họ từ trong đại chúng đứng dậy, chắp tay đảnh lễ và bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Nếu Như Lai cho phép thì sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ ở tại Thế Giới Ta-bà, chuyên cần tinh tấn, hộ trì đọc tụng, biên chép cúng dường Kinh điển này, và sẽ ở cõi nước đây mà rộng thuyết giảng." Khi ấy Phật bảo chư Bồ-Tát Ma-ha-tát: "Thôi đừng, thiện nam tử! Các ông không cần phải hộ trì Kinh này. Vì sao thế? Bởi Thế Giới Ta-bà của Ta có 60.000 Hằng Hà sa Bồ-Tát Ma-ha-tát. Mỗi một vị Bồ-Tát có 60.000 Hằng Hà sa quyến thuộc. Sau khi Ta diệt độ, những vị như thế sẽ hộ trì đọc tụng và rộng thuyết giảng Kinh này." Khi Phật vừa dứt lời, Tam Thiên Đại Thiên Quốc Độ của Thế Giới Ta-bà đều chấn động và mặt đất nứt ra. Ở trong đó có vô lượng ngàn vạn ức Bồ-Tát Ma-ha-tát đồng một lúc vọt ra. Thân của chư Bồ-Tát này đều có màu vàng với 32 tướng và vô lượng quang minh. Các ngài đã trú trong hư không ở phía dưới của Thế Giới Ta-bà. Khi nghe âm thanh của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, chư Bồ-Tát này từ dưới đó vọt lên. Mỗi một vị Bồ-Tát đều là bậc đạo sư thượng thủ của đại chúng. Có vị dẫn theo 60.000 Hằng Hà sa quyến thuộc. Có vị dẫn theo 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, hay 10.000 Hằng Hà sa quyến thuộc. Lại có vị dẫn theo một Hằng Hà sa, nửa Hằng Hà sa, một phần tư, cho đến chỉ một phần của ngàn vạn ức na-do-tha của một Hằng Hà sa. Lại có vị dẫn theo ngàn vạn ức na-do-tha quyến thuộc. Lại có vị dẫn theo 100 triệu quyến thuộc. Lại có vị dẫn theo 10 triệu, 1 triệu, cho đến chỉ 10.000 quyến thuộc. Lại có vị dẫn theo 1.000, 100, cho đến chỉ 10 quyến thuộc. Lại có vị dẫn theo 5, 4, 3, 2, hay chỉ 1 đệ tử. Có vị chỉ đến một mình và thích sống hạnh viễn ly. Số lượng như thế nhiều vô lượng vô biên. Cho dù dùng toán số thí dụ thì cũng chẳng thể biết. Khi chư Bồ-Tát này đã từ dưới đất vọt ra, tất cả đều thăng lên hư không để đến chỗ của Đa Bảo Như Lai và Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đang ngồi tại tháp bảy báu vi diệu. Lúc đến nơi, họ hướng về nhị vị Thế Tôn, đầu đảnh lễ dưới chân Phật. Họ cũng đều đến chỗ của chư Phật đang ngồi trên tòa sư tử ở dưới các cây báu, rồi đảnh lễ, nhiễu ba vòng bên phải, chắp tay cung kính, và tán thán chư Phật với muôn Pháp ngợi khen của chư Bồ-Tát. Sau đó, họ đứng qua một bên và hân hoan chiêm ngưỡng hai Đức Thế Tôn. Từ lúc chư Bồ-Tát Ma-ha-tát này mới từ dưới đất vọt ra và cho đến khi họ tán thán chư Phật với muôn Pháp ngợi khen của chư Bồ-Tát xong, thời gian trải qua như thế là 50 tiểu kiếp. Đương lúc ấy, Đức Phật Thích-ca-mâu-ni ngồi lặng yên và tứ chúng đệ tử cũng đều lặng yên suốt 50 tiểu kiếp. Do thần lực của Phật nên khiến các đại chúng tưởng chừng như nửa ngày. Lúc bấy giờ, cũng do thần lực của Phật, hàng tứ chúng thấy chư Bồ-Tát biến khắp hư không của vô lượng trăm ngàn vạn ức quốc độ. Trong số chư Bồ-Tát này có bốn vị Đạo sư. - Vị thứ nhất tên là Thượng Hạnh. - Vị thứ nhì tên là Vô Biên Hạnh. - Vị thứ ba tên là Tịnh Hạnh. - Vị thứ tư tên là An Lập Hạnh. Bốn vị Bồ-Tát này là những bậc tối thượng thủ và là bậc xướng Đạo sư ở trong đại chúng đó. Các ngài ở trước đại chúng, mỗi mỗi đồng chắp tay, rồi quán Đức Phật Thích-ca-mâu-ni, và thăm hỏi rằng: "Thế Tôn không có bệnh và không có phiền não chứ? Hạnh làm có an lạc chăng? Những ai cần hóa độ có dễ dạy bảo chăng? Họ không làm Thế Tôn mệt mỏi chứ?" Lúc bấy giờ bốn vị đại Bồ-Tát nói kệ rằng: "Thế Tôn có an lạc Không bệnh không phiền não Việc giáo hóa chúng sanh Không có mệt mỏi chứ? Lại các chúng sanh ấy Dạy bảo dễ dàng chăng? Họ không làm Thế Tôn Sanh tâm mệt mỏi chứ?" Lúc bấy giờ Thế Tôn ở giữa chư Bồ-Tát đại chúng, Ngài nói lời như vầy: "Như thị, như thị, chư thiện nam tử! Như Lai rất an lạc, không bệnh, và không có phiền não. Các chúng sanh cũng hóa độ dễ dàng và không làm Ta mệt mỏi. Vì sao thế? Bởi những chúng sanh này, từ đời này sang đời khác, họ luôn được Ta giáo hóa. Ở nơi chư Phật quá khứ, họ cũng tôn kính cúng dường và gieo trồng mọi căn lành. Các chúng sanh đó, từ lúc đầu tiên thấy và nghe Pháp của Ta, họ đều liền tín thọ và nhập vào trí tuệ của Như Lai--ngoại trừ những ai đã tu tập và học Pháp Tiểu Thừa trước. Những người như thế, Ta nay cũng khiến họ nghe được Kinh này và nhập vào trí tuệ của Phật." Lúc bấy giờ chư đại Bồ-Tát nói kệ rằng: "Thật lành thay lành thay Bậc Đại Hùng Thế Tôn Các chúng sanh như thế Cũng hóa độ dễ dàng Họ khéo hỏi chư Phật Về trí tuệ thâm sâu Nghe tin rồi hành trì Chúng con thảy tùy hỷ" Khi ấy Thế Tôn ngợi khen các bậc thượng thủ của chư đại Bồ-Tát rằng: "Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Các ông ở trước Như Lai mà có thể phát tâm tùy hỷ như thế." Lúc bấy giờ Di-lặc Bồ-Tát cùng với 8.000 Hằng Hà sa chư Bồ-Tát đều nghĩ như vầy: "Từ xưa đến nay, chúng ta chưa từng bao giờ thấy hoặc nghe về chư đại Bồ-Tát Ma-ha-tát như thế. Họ từ dưới đất vọt ra, đứng ở trước Thế Tôn, chắp tay cúng dường, và vấn an Như Lai." Lúc bấy giờ Di-lặc Bồ-Tát Ma-ha-tát biết tâm niệm của 8.000 Hằng Hà sa chư Bồ-Tát và cũng muốn giải đáp điều hoài nghi của chính mình, ngài chắp tay, rồi hướng về Đức Phật và dùng kệ hỏi rằng: "Vô lượng ngàn vạn ức Đại chúng chư Bồ-Tát Xưa nay chưa hề thấy Mong Phật hãy tuyên nói Họ từ nơi nào đến Nhân duyên gì tụ hội? Thân lớn đại thần thông Trí tuệ chẳng nghĩ bàn Chí niệm họ kiên cố Có sức đại nhẫn nhục Chúng sanh mừng vui thấy Họ từ đâu đến đây? Mỗi một chư Bồ-Tát Dẫn theo hàng quyến thuộc Số ấy vô hạn lượng Nhiều như cát sông Hằng Hoặc có đại Bồ-Tát Dẫn sáu vạn Hằng sa Các đại chúng như thế Nhất tâm cầu Phật Đạo Chư vị Đại sư đó Sáu vạn Hằng Hà sa Đồng đến cúng dường Phật Cùng hộ trì Kinh này Dẫn năm vạn Hằng sa Số ấy còn hơn đây Bốn vạn hay ba vạn Hai vạn đến một vạn Một ngàn đến một trăm Thậm chí một Hằng sa Một nửa ba bốn phần Một phần của ức vạn Ngàn vạn na-do-tha Vạn ức các đệ tử Cho đến chỉ nửa ức Số ấy còn hơn trên Trăm vạn đến một vạn Một ngàn hoặc một trăm Năm mươi hay chỉ mười Cho đến ba hai một Đơn độc không quyến thuộc Ưa thích ở một mình Họ đồng đến chỗ Phật Số ấy còn hơn trên Các đại chúng như thế Nếu có người tính đếm Trọn cả Hằng sa kiếp Cũng chẳng thể biết hết Chư Bồ-Tát này đây Tinh tấn đại uy đức Ai đã thuyết Pháp cho Giáo hóa họ thành tựu? Sơ phát tâm từ ai? Xưng dương Phật Pháp ai? Thọ trì Kinh Pháp gì? Tu tập Phật Đạo gì? Chư Bồ-Tát như thế Thần thông đại trí lực Bốn phương đất động nứt Đều từ trong vọt ra Thế Tôn con xưa nay Chưa từng thấy việc này Xin nói họ từ đâu Quốc độ tên là gì Con thường đi các nước Nhưng chưa từng thấy qua Con ở trong số họ Một vị cũng chẳng biết Bỗng từ đất vọt ra Xin nói nhân duyên này Nay ở đại hội đây Vô lượng trăm ngàn ức Tất cả chư Bồ-Tát Đều muốn biết việc này Chư đại Bồ-Tát đó Nhân duyên mỗi từng vị Thế Tôn vô lượng đức Duy nguyện trừ chúng nghi" Lúc bấy giờ, phân thân của Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đã đến từ vô lượng ngàn vạn ức cõi nước phương khác, chư Phật đó ngồi kiết già trên tòa sư tử ở dưới các cây báu khắp tám phương. Khi thị giả của mỗi chư Phật đó thấy chư Bồ-Tát này ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới của bốn phương từ dưới đất vọt ra và trụ ở hư không, họ đều thưa với Đức Phật ấy rằng: "Bạch Thế Tôn! Vô lượng vô biên a-tăng-kỳ chư Bồ-Tát đại chúng này là từ đâu đến?" Khi ấy, mỗi chư Phật đều bảo thị giả rằng: "Này các thiện nam tử! Hãy đợi một lát thì sẽ có một vị Bồ-Tát Ma-ha-tát tên là Di-lặc. Ngài đã được Đức Phật Thích-ca-mâu-ni thọ ký sẽ làm vị Phật kế tiếp. Khi ngài đã hỏi về việc ấy, thời Đức Phật đó sẽ đáp. Do nhân này mà các ông cũng sẽ được nghe." Khi đó Đức Phật Thích-ca-mâu-ni bảo Di-lặc Bồ-Tát Ma-ha-tát: "Lành thay, lành thay, Vô Năng Thắng! Ông khéo có thể hỏi Phật về một việc lớn như thế. Các ông phải đồng nhất tâm, mặc áo giáp tinh tấn và phát tâm kiên cố. Nay Như Lai muốn hiển bày và tuyên dương trí tuệ của chư Phật, sức tự tại thần thông của chư Phật, sức sư tử phấn tấn của chư Phật, và sức uy mãnh đại thế của chư Phật." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Phải tinh tấn nhất tâm Ta muốn nói việc này Chớ nghi ngờ hối tiếc Phật trí chẳng nghĩ bàn Giờ ông khởi tín lực Trụ trong nhẫn nhục lành Pháp này chưa hề nghe Nay đều sẽ được nghe Ta nay an ủi ông Chớ hoài nghi sợ hãi Lời Phật chẳng hư vọng Trí tuệ chẳng thể lường Sở đắc đệ nhất Pháp Thậm thâm chẳng nghĩ bàn Thế nên nay sẽ nói Các ông chú tâm nghe" Khi Thế Tôn nói kệ này xong, Ngài bảo Di-lặc Bồ-Tát rằng: "Ta nay ở trong đại chúng tuyên cáo việc này đến các ông: Này Vô Năng Thắng! Vô lượng vô số a-tăng-kỳ chư đại Bồ-Tát Ma-ha-tát từ dưới đất vọt ra mà xưa nay các ông chưa từng thấy qua đó, từ sau khi Ta đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ở Thế Giới Ta-bà này đây, chư Bồ-Tát ấy đều do Ta giáo hóa khai đạo. Như Lai điều phục tâm họ và khiến họ phát khởi Phật Đạo. Chư Bồ-Tát này đều trú trong hư không ở bên dưới của Thế Giới Ta-bà. Đối với các Kinh điển, họ đọc tụng thông suốt, phân biệt nghĩa lý, và chánh niệm tư duy. Này Vô Năng Thắng! Hết thảy các thiện nam tử đó, họ đều không thích ở nơi náo nhiệt hay đàm luận nói nhiều. Họ luôn thích nơi yên tĩnh, tinh tấn tu hành mà chưa hề thôi nghỉ. Họ cũng không cư trú chung với trời hay người." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Di-lặc ông nên biết Chư đại Bồ-Tát này Vô số kiếp đến nay Tu hành Phật trí tuệ Thảy do Ta hóa độ Khiến phát tâm đại Đạo Họ là đệ tử Ta Trú ở thế giới này Luôn thực hành đầu-đà Chỉ thích nơi yên tĩnh Xa đám đông huyên náo Không thích nói chuyện nhiều Các đệ tử như thế Học tập Đạo Pháp Ta Ngày đêm luôn tinh tấn Là vì cầu Phật Đạo Trú ở trong hư không Phía dưới cõi Ta-bà Chí niệm lực kiên cố Luôn siêng cầu trí tuệ Thuyết giảng muôn diệu Pháp Tâm họ vô sở úy Ta ở thành Già-da Ngồi dưới cây Bồ-đề Đắc thành tối chánh giác Chuyển vô thượng Pháp luân Rồi mới giáo hóa họ Khiến sơ phát Đạo tâm Nay đều trụ bất thối Vị lai sẽ thành Phật Ta nay nói lời thật Các ông hết lòng tin Ta từ thuở xa xưa Đã giáo hóa họ rồi" Lúc bấy giờ trong lòng của Di-lặc Bồ-Tát Ma-ha-tát cùng vô số chư Bồ-Tát khởi lên sự nghi hoặc quái lạ chưa từng có. Họ nghĩ rằng: "Làm sao Thế Tôn chỉ ở trong một thời gian ngắn mà đã giáo hóa vô lượng vô biên a-tăng-kỳ chư đại Bồ-Tát và khiến họ trụ nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác như thế?" Liền thưa với Đức Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Lúc Như Lai làm thái tử, ngài rời hoàng cung của dòng họ Thích, rồi đi đến một nơi cách thành Già-da không xa, ngồi ở Đạo Tràng và đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thời gian đó đến nay chỉ mới hơn 40 năm. Bạch Thế Tôn! Làm sao chỉ ở trong một thời gian ngắn mà có thể làm Phật sự lớn như thế, Ngài đã dùng oai lực cùng công đức gì của Phật để giáo hóa vô lượng chư đại Bồ-Tát và khiến họ sẽ thành Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác? Bạch Thế Tôn! Giả sử có người tính đếm số lượng của chư đại Bồ-Tát này trong ngàn vạn ức kiếp thì cũng chẳng thể cùng tận hay biết được giới hạn. Từ lâu xa đến nay, họ đã ở nơi của vô lượng vô biên chư Phật gieo trồng mọi căn lành, thành tuệ Bồ-Tát Đạo, và luôn tu Phạm hạnh. Bạch Thế Tôn! Việc như thế này, người thế gian thật khó mà tin được. Đây ví như có một người 25 tuổi với mái tóc đen, nét mặt thanh tú, họ chỉ vào một người 100 tuổi và bảo rằng: 'Đây là con tôi.' Người 100 tuổi kia cũng chỉ vào người trẻ tuổi đó và bảo rằng: 'Đây là cha tôi, người đã có ơn sinh thành dưỡng dục chúng tôi.' Việc như thế rất khó tin. Phật cũng như vậy. Từ khi Như Lai đắc Đạo đến nay, thời gian đó thật chẳng bao lâu. Còn chư đại Bồ-Tát này vì cầu Phật Đạo, họ đã tinh tấn tu hành trong vô lượng ngàn vạn ức kiếp, khéo nhập, xuất, và trụ vô lượng trăm ngàn vạn ức tam-muội. Họ đắc đại thần thông, từ lâu đã tu Phạm hạnh, khéo có thể tu tập tuần tự các Pháp lành, và thiện xảo trong việc hỏi đáp. Họ là những viên bảo châu giữa hàng người và rất quý hiếm trong tất cả thế gian. Nhưng hôm nay, Thế Tôn bảo là chỉ khi nào Phật đắc Đạo, thời mới có thể khiến họ sơ phát tâm, giáo hóa thị đạo và dẫn họ đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Thời gian Thế Tôn thành Phật chưa lâu lắm, sao Ngài lại có thể làm việc công đức to lớn như thế! Chúng con hết mực thâm tín vào sự tùy nghi thuyết Pháp của Phật. Lời của Phật nói ra chưa bao giờ hư dối. Sự hiểu biết của Phật thảy đều thông đạt. Tuy nhiên, sau khi Phật diệt độ, nếu các vị sơ phát tâm Bồ-Tát nghe lời nói đây, họ có thể không tín thọ và sẽ nảy sanh nhân duyên về nghiệp tội phá hoại Đạo Pháp. Kính mong Thế Tôn hãy thuyết giảng để đoạn trừ sự nghi ngờ của chúng con cùng các thiện nam tử đời vị lai, khi đã nghe việc này, họ cũng sẽ không sanh lòng nghi hoặc." Lúc bấy giờ Di-lặc Bồ-Tát muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Xưa Phật từ dòng Thích Xuất gia gần Già-da Ngồi dưới cây Bồ-đề Đến nay chưa lâu lắm Hết thảy Phật tử đó Số ấy bất khả lượng Đã lâu hành Phật Đạo Trụ nơi sức thần thông Khéo học Bồ-Tát Đạo Chẳng nhiễm pháp thế gian Như hoa sen trên nước Từ dưới đất vọt ra Đều khởi lòng cung kính Đứng ở trước Thế Tôn Việc này chẳng nghĩ bàn Làm sao mà tin được? Phật đắc Đạo gần đây Nhưng thành tựu rất nhiều Xin nguyện trừ chúng nghi Phân biệt nói sự thật Ví như có người trẻ Tuổi mới hai mươi lăm Chỉ vào người trăm tuổi Tóc bạc mặt nhăn nheo Bảo đây là con tôi Con cũng bảo là cha Cha trẻ nhưng con già Thế gian khó mà tin Thế Tôn cũng như vậy Đắc Đạo mới gần đây Còn chư Bồ-Tát đó Tâm kiên chẳng khiếp nhược Vô lượng kiếp đến nay Tu hành Bồ-Tát Đạo Thiện xảo việc hỏi đáp Tâm họ vô sở úy Nhẫn nhục lòng kiên định Đoan chánh có oai đức Mười phương Phật đều khen Khéo phân biệt giảng giải Chẳng thích nơi đông người Luôn mến trong thiền định Vì chí cầu Phật Đạo Ở hư không phía dưới Chúng con nghe từ Phật Việc này chẳng hoài nghi Nguyện Phật vì vị lai Diễn nói khiến họ hiểu Nếu ai với Kinh này Sanh lòng nghi chẳng tin Tức sẽ đọa ác đạo Nay mong Phật hãy nói Vô lượng Bồ-Tát đó Làm sao thời gian ngắn Giáo hóa khiến phát tâm Trụ nơi địa bất thối" -------------------------------------------------------------------------------- 16. Phẩm Như Lai Thọ Lượng -------------------------------------------------------------------------------- Lúc bấy giờ Phật bảo chư Bồ-Tát cùng tất cả đại chúng: "Này các thiện nam tử! Các ông nên tín thọ và liễu giải lời thành thật của Như Lai." Lại bảo đại chúng rằng: "Các ông nên tín thọ và liễu giải lời thành thật của Như Lai." Lại bảo các đại chúng thêm một lần nữa: "Các ông nên tín thọ và liễu giải lời thành thật của Như Lai." Ngay lúc ấy, chư Bồ-Tát trong Pháp hội với ngài Di-lặc làm thượng thủ, chắp tay và bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Kính mong hãy nói. Chúng con sẽ tín thọ lời Phật dạy." Họ thưa như vậy ba lần, rồi lại bạch rằng: "Kính mong hãy nói. Chúng con sẽ tín thọ lời Phật dạy." Lúc bấy giờ Thế Tôn biết chư Bồ-Tát sẽ không ngừng lại với ba lần thỉnh cầu thôi, nên Ngài bảo rằng: "Các ông hãy lắng nghe về sức thần thông bí mật của Như Lai. Tất cả trời người cùng a-tu-la trong thế gian đều cho là ngày nay Đức Phật Thích-ca-mâu-ni mới rời hoàng cung của dòng họ Thích, rồi đi đến một nơi cách thành Già-da không xa, ngồi ở Đạo Tràng và đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Tuy nhiên, thiện nam tử! Thật ra Ta đã thành Phật từ vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp về trước. Giả sử có một người nghiền nát 500 ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới thành những hạt vi trần. Rồi giả như người ấy đi qua 500 ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ quốc độ ở phương đông và bỏ xuống một hạt vi trần. Người đó cứ tiếp tục đi về phương đông như thế cho đến khi đã bỏ xuống hết những vi trần ấy. Này các thiện nam tử! Ý các ông nghĩ sao? Có thể nào tính đếm và biết được số lượng của các thế giới đó không?" Di-lặc Bồ-Tát và các vị khác đều đồng bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn! Các thế giới đó là vô lượng vô biên, không thể dùng toán số hay tâm lực mà biết được. Dẫu cho hết thảy Thanh Văn cùng Bích-chi-phật dùng trí vô lậu để tư duy thì cũng chẳng thể nào biết hạn lượng của số đó. Chúng con trụ ở quả địa bất thối chuyển, nhưng cũng chẳng thể thông đạt việc này. Bạch Thế Tôn! Các thế giới như thế là vô lượng vô biên." Lúc bấy giờ Phật bảo chư đại Bồ-Tát: "Này các thiện nam tử! Ta bây giờ sẽ giải thích tường tận cho các ông. Các thế giới đó, dù có một hạt vi trần bỏ xuống hay không, thì cũng đem nghiền nát hết ra thành những hạt vi trần, rồi cứ tính mỗi vi trần làm thành một kiếp. Thời gian Ta đã thành Phật đến nay còn vượt hơn số đó đến cả trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ kiếp. Kể từ đó đến nay, Ta luôn ở tại Thế Giới Ta-bà thuyết Pháp và giáo hóa chúng sanh. Cũng như khai đạo và làm lợi ích cho chúng sanh trong trăm ngàn vạn ức na-do-tha a-tăng-kỳ cõi nước ở phương khác. Này các thiện nam tử! Ở trong thời gian đó, Ta nói về Đức Phật Nhiên Đăng và chư Phật khác. Ta lại nói rằng chư Phật đó nhập Niết-bàn. Nhưng các việc như thế đều là dùng phương tiện để phân biệt. Này các thiện nam tử! Nếu có chúng sanh nào đến chỗ của Ta, Ta sẽ dùng Phật nhãn quán sát tín tâm của họ, các căn tánh lợi độn và những phẩm tính khác, rồi Ta mới tùy cơ hóa độ. Ở tùy theo mỗi nơi mà Ta thuyết Pháp, danh xưng của Ta không giống nhau, tuổi tác của Ta hoặc lớn hay nhỏ. Ta cũng lại thị hiện nói là sẽ nhập Niết-bàn. Lại cũng dùng đủ mọi phương tiện để thuyết vi diệu Pháp và khiến chúng sanh phát tâm sanh hoan hỷ. Này các thiện nam tử! Như Lai thấy các chúng sanh thích nơi pháp nhỏ nên Ta vì những kẻ đức mỏng nghiệp nặng mà vì họ nói rằng: 'Lúc trẻ, ta đã xuất gia và đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.' Kỳ thật thì từ xa xưa Ta đã thành Phật rồi. Ta chỉ vì để giáo chúng sanh mà dùng phương tiện và khiến họ nhập Phật Đạo nên mới nói như thế. Này các thiện nam tử! Kinh điển do Như Lai diễn nói đều là để độ thoát chúng sanh. Hoặc Như lai dùng chính thân mình để thuyết giảng, hay dùng thân người khác để thuyết giảng. Hoặc Như Lai dùng chính thân mình để thị hiện, hay dùng thân người khác để thị hiện. Hoặc Như Lai dùng việc của chính mình để hiển bày, hay dùng việc của người khác để hiển bày. Tất cả lời nói đều là chân thật bất hư. Vì sao thế? Như Lai biết và thấy tướng như thật của Tam Giới. Không sanh không tử, không thoái không tiến, cũng không tại thế hay diệt độ. Không thật cũng không hư, không như như cũng không dị biệt. Như Lai thấy Tam Giới như chẳng phải Tam Giới. Các việc như thế, Như Lai thấy minh bạch và chẳng có sai lầm. Do các chúng sanh có muôn loại chủng tánh, muôn điều ham muốn, muôn thứ hành nghiệp, cùng muôn sự tưởng nhớ và phân biệt, vì muốn khiến họ sanh các thiện căn nên Như Lai dùng mọi nhân duyên và thí dụ ngôn từ cùng đủ mọi cách thuyết Pháp để làm Phật sự mà chưa hề tạm lãng quên. Vì thế, tính từ lúc Ta thành Phật ở thuở rất xa xưa về trước, thọ mạng của Ta là vô lượng a-tăng-kỳ kiếp và thường trụ bất diệt. Này các thiện nam tử! Khi Ta tu hành Bồ-Tát Đạo thuở trước, thọ mạng đó đến hôm nay vẫn chưa chấm dứt và còn gấp bội hơn số trên. Tuy nhiên, nay Ta chẳng phải thật diệt độ nhưng lại nói rằng: 'Ta sẽ diệt độ.' Như Lai dùng phương tiện này là để giáo hóa chúng sanh. Vì sao thế? Nếu Phật trụ lâu ở thế gian thì những người đức mỏng sẽ không trồng thiện căn. Những kẻ bần cùng hạ tiện, những kẻ tham trước ngũ dục, và những kẻ đã rơi vào lưới tà kiến, nếu thấy Như Lai thường trụ bất diệt thì họ sẽ kiêu mạn, phóng túng, nhàm chán, và lười biếng. Họ sẽ chẳng thể sanh lòng cung kính cùng nghĩ tưởng là rất khó mà gặp được Phật. Thế nên Như Lai dùng phương tiện mà nói rằng: 'Này các Tỳ-kheo! Nên biết chư Phật xuất thế rất khó gặp được.' Vì sao thế? Những người đức mỏng trải qua vô lượng trăm ngàn vạn ức kiếp, trong thời gian đó họ có thể gặp hay chẳng thể gặp Phật. Vì lẽ đó cho nên Ta nói lời như vầy: 'Này các Tỳ-kheo! Như Lai rất khó gặp được.' Khi các chúng sanh ấy nghe lời nói như thế, họ tất sẽ nghĩ tưởng là rất khó mà gặp được Phật nên lòng sanh quyến luyến, khát ngưỡng quý mến, và sẽ trồng căn lành. Vì thế, tuy Như Lai thật chẳng diệt độ mà nói là diệt độ. Lại nữa, các thiện nam tử! Pháp của chư Phật Như Lai đều như thế, là vì để cứu độ chúng sanh và đều chân thật bất hư. Đây ví như có một vị lương y với trí tuệ thông đạt, chế thuốc tinh luyện và khéo chữa trị mọi bệnh hoạn. Người này có rất nhiều con cái--hoặc là 10, 20 hay cho đến 100 đứa. Do có công việc nên người cha phải đi xa đến nước khác. Sau đó, các con ở nhà đã uống phải thuốc độc, khiến họ điên loạn và lăn lộn trên đất. Đúng lúc ấy thì người cha trở về nhà. Do các con đã uống thuốc độc nên có đứa đã mất đi bổn tâm, có đứa thì vẫn chưa. Khi trông thấy người cha từ xa, họ đều vui mừng khôn xiết. Họ quỳ xuống và thưa với cha rằng: 'Cha trở về bình an, thiệt là tốt quá. Chúng con do bởi ngu si nên đã uống nhầm thuốc độc, xin cha hãy chữa trị và cứu vớt tánh mạng của chúng con.' Thấy các con mình bị khổ não như thế, người cha căn cứ theo sách y dược mà đi tìm các dược thảo tốt với sắc hương mỹ vị đều có đầy đủ. Sau đó, người cha giã, sàng, và trộn các phương thuốc, rồi đưa cho các con mà nói lời như vầy: 'Lương dược này rất tốt, sắc hương mỹ vị đều có đầy đủ. Nếu các con lấy uống thì khổ não sẽ chóng tiêu trừ và chẳng còn hoạn nạn.' Trong số các con của ông, có đứa vẫn chưa mất đi tâm tánh nên khi thấy lương dược với màu đẹp hương thơm, chúng liền lấy uống nên hoàn toàn bình phục. Có đứa đã mất đi bổn tâm, tuy cũng mừng rỡ khi thấy cha về và xin cha chữa trị bệnh cho, nhưng chúng lại không chịu dùng thuốc này. Vì sao thế? Do độc khí đã thâm nhập nên chúng mất đi bổn tâm. Đối với thuốc có màu đẹp với hương thơm thì chúng cho là không tốt. Người cha liền nghĩ: 'Các đứa con này thật đáng thương! Bị trúng phải độc nên toàn tâm điên đảo. Tuy vui mừng khi thấy ta và cầu xin cứu chữa, nhưng đối với thuốc tốt lại chẳng chịu dùng. Ta nay phải thiết bày phương tiện để khiến chúng dùng thuốc này.' Ông liền nói lời như sau: 'Các con phải biết rằng, nay cha đã già yếu và cái chết sắp đến. Giờ ta để lại lương dược tốt này ở đây, các con hãy lấy dùng và đừng lo là bệnh sẽ không lành.' Căn dặn như vậy xong, người cha liền đi đến nước khác và sai người về nhắn tin rằng: 'Cha của các người đã chết.' Khi các đứa con nghe tin cha đã qua đời, lòng họ sầu khổ thảm thiết và nghĩ rằng: 'Nếu phụ thân còn ở đây, cha sẽ từ mẫn và có thể cứu hộ chúng ta. Giờ thì phụ thân đã bỏ lại chúng ta mà chết nơi tha phương, đám cô nhi chúng ta phải biết cậy nương nơi nào!' Trong lòng chúng luôn bùi ngùi thương cảm nhớ nhung, họ liền sực nhớ đến toa thuốc sắc hương mỹ vị của cha để lại nên lập tức lấy dùng và độc bệnh liền trừ hẳn. Khi nghe các con đã hoàn toàn lành bệnh, người cha vội quay về và họ đều trông thấy cha mình. Này các thiện nam tử! Ý các ông nghĩ sao? Có ai sẽ bảo rằng vị lương y này đã phạm tội nói dối không?" "Dạ không, Thế Tôn!" Đức Phật bảo: "Như Lai cũng lại như vậy. Ta đã thành Phật từ vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức na-do-tha kiếp về trước. Vì chúng sanh nên mới dùng sức phương tiện mà nói là sẽ diệt độ. Cũng không ai có thể nói rằng lời thuyết Pháp của Ta như thế là vọng ngữ." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Từ khi Ta thành Phật Số kiếp đã trải qua Vô lượng trăm ngàn vạn Ức số a-tăng-kỳ Luôn thuyết Pháp giáo hóa Vô số ức chúng sanh Khiến nhập nơi Phật Đạo Trải qua vô lượng kiếp Vì hóa độ chúng sanh Phương tiện hiện Niết-bàn Nhưng thật chẳng diệt độ Thường trụ thuyết giảng Pháp Thường trụ ở nơi đây Dùng các sức thần thông Khiến điên đảo chúng sanh Tuy gần mà chẳng thấy Họ thấy Ta diệt độ Rộng cúng dường xá-lợi Đều quyến luyến nhớ thương Mà sanh lòng khát ngưỡng Chúng sanh sẽ tín phục Ý ngay thẳng nhu hòa Nhất tâm muốn thấy Phật Thân mạng chẳng luyến tiếc Khi đó Ta cùng Tăng Đều ở núi Linh Thứu Lúc đó Ta bảo họ 'Luôn ở đây chẳng diệt' Do dùng sức phương tiện Hiện diệt và bất diệt Cõi khác có chúng sanh Kính tín lòng mong mỏi Lại ở cõi nước kia Ta thuyết vô thượng Pháp Nhưng các ông chẳng nghe Nghĩ Ta đã diệt độ Ta thấy các chúng sanh Đắm chìm trong khổ não Ta không vội hiện thân Khiến họ sanh khát ngưỡng Khi lòng họ quyến luyến Mới xuất hiện thuyết Pháp Sức thần thông như thế Trong a-tăng-kỳ kiếp Luôn ở núi Linh Thứu Cùng những trú xứ khác Chúng sanh thấy kiếp tận Bị lửa lớn thiêu đốt Cõi nước Ta an ổn Trời người luôn sung mãn Khu viên lâm lầu các Muôn châu bảo trang nghiêm Cây báu nhiều hoa quả Nơi chúng sanh vui chơi Chư thiên đánh trống trời Thường trỗi các âm nhạc Mưa hoa mạn-đà-la Rải Phật cùng đại chúng Tịnh độ Ta chẳng hủy Nhưng họ thấy thiêu sạch Lo sợ với khổ não Như thế thảy đầy khắp Chúng sanh nghiệp tội đó Do ác nghiệp nhân duyên Cả a-tăng-kỳ kiếp Không nghe tên Tam Bảo Những ai tu công đức Nhu hòa lòng ngay thẳng Họ đều thấy thân Ta Ở nơi đây thuyết Pháp Có lúc vì đại chúng Nói Phật thọ vô lượng Rất lâu mới thấy Phật Nói Phật rất khó gặp Trí lực Ta như thế Tuệ quang chiếu vô lượng Thọ mạng vô số kiếp Từ lâu đã tu chứng Các ông hàng trí giả Việc này chớ sanh nghi Đoạn trừ hẳn vĩnh viễn Phật chân ngữ bất hư Như thầy thuốc phương tiện Vì chữa trị cuồng tử Còn sống mà bảo chết Chẳng thể nói hư vọng Như người cha thế gian Ta cứu khổ trừ hoạn Vì phàm phu điên đảo Vẫn còn nhưng nói diệt Nếu họ thường thấy Ta Lười biếng lòng kiêu căng Phóng dật tham ngũ dục Sẽ đọa trong ác đạo Ta biết rõ chúng sanh Hành đạo chẳng hành đạo Tùy căn cơ hóa độ Mà nói đủ mọi Pháp Ta luôn nghĩ như vầy 'Làm sao khiến chúng sanh Đắc nhập vô thượng tuệ Mau thành tựu Phật thân?'" -------------------------------------------------------------------------------- 17. Phẩm Phân Biệt Công Đức -------------------------------------------------------------------------------- Khi đại chúng nghe Phật nói về số kiếp thọ mạng lâu dài như thế, lúc đó có vô lượng vô biên a-tăng-kỳ chúng sanh được sự lợi ích lớn. Khi ấy Thế Tôn bảo Di-lặc Bồ-Tát Ma-ha-tát: "Này Vô Năng Thắng! Khi Ta nói về thọ mạng lâu dài của Như Lai, lúc ấy có 680 vạn ức na-do-tha Hằng Hà sa chúng sanh đắc Vô Sanh Pháp Nhẫn. Lại có số lượng chư Bồ-Tát Ma-ha-tát gấp 1.000 lần số trên đắc Văn Trì Đà-la-ni Môn. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần của một thế giới đắc Nhạo Thuyết Vô Ngại Biện Tài. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần của một thế giới đắc Bách Thiên Vạn Ức Vô Lượng Toàn Đà-la-ni. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần của một Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới có thể chuyển bất thối chuyển Pháp luân. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần của một trung thiên thế giới có thể chuyển thanh tịnh Pháp luân. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần của một tiểu thiên thế giới sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác sau tám lần sanh nữa. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần gấp bốn lần của một tứ thiên hạ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác sau bốn lần sanh nữa. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần gấp ba lần của một tứ thiên hạ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác sau ba lần sanh nữa. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần gấp hai lần của một tứ thiên hạ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác sau hai lần sanh nữa. Lại có số lượng Bồ-Tát Ma-ha-tát bằng số vi trần của một tứ thiên hạ sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác sau một lần sanh nữa. Lại có số lượng chúng sanh bằng số vi trần của tám thế giới đều phát tâm Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Khi Phật nói về các sự lợi ích to lớn nơi Pháp mà chư Bồ-Tát Ma-ha-tát đã chứng đắc, lúc đó ở trong hư không mưa xuống hoa mạn-đà-la và hoa ma-ha mạn-đà-la. Hoa rơi xuống chỗ của vô lượng trăm ngàn vạn ức chư Phật đang ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu. Ở trong tháp bảy báu, hoa cũng rơi lên Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đang ngồi trên tòa sư tử cùng Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu. Hoa cũng rơi lên tất cả chư đại Bồ-Tát và bốn chúng đệ tử. Lại mưa xuống bột chiên đàn mịn nhỏ, hương trầm thủy và những loại hương khác. Ở trong hư không, tự nhiên có trống trời trỗi lên và diệu âm của chúng vang xa thăm thẳm. Lại mưa xuống 1.000 loại thiên y được kết bằng các xâu chuỗi anh lạc, như là: trân châu anh lạc, ma-ni châu anh lạc, và như ý anh lạc. Ở khắp chín phương, có nhiều loại lư hương báu với những nén hương vô giá được đốt lên. Mùi hương tự nhiên lan tỏa biến khắp đại hội để cúng dường. Ở phía trên của mỗi Đức Phật có chư Bồ-Tát cầm tràng phan và lọng che. Họ đứng hầu ở bên trên và trải dài theo thứ tự đến tận cõi Phạm Thiên. Với thanh âm vi diệu, chư Bồ-Tát này ca xướng vô lượng bài kệ để tán thán chư Phật. Lúc bấy giờ Di-lặc Bồ-Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ vai phải, chắp tay hướng Phật và nói kệ rằng: "Phật thuyết hy hữu Pháp Xưa chưa hề nghe qua Thế Tôn có đại lực Thọ mạng chẳng thể lường Vô số các Phật tử Nghe Thế Tôn phân biệt Nói ai đắc Pháp gì Khắp toàn thân hoan hỷ Hoặc trụ bất thối địa Hoặc đắc đà-la-ni Hoặc Vô Ngại Nhạo Thuyết Vạn Ức Toàn Tổng Trì Hoặc có đại thiên giới Vi trần số Bồ-Tát Mỗi mỗi đều có thể Chuyển bất thối Pháp luân Lại có trung thiên giới Vi trần số Bồ-Tát Mỗi mỗi đều có thể Chuyển thanh tịnh Pháp luân Lại có tiểu thiên giới Vi trần số Bồ-Tát Sau tám lần sanh nữa Sẽ đắc thành Phật Đạo Lại có bốn ba hai Gấp một tứ thiên hạ Vi trần số Bồ-Tát Tùy lần sanh thành Phật Hoặc một tứ thiên hạ Vi trần số Bồ-Tát Sau một lần sanh nữa Sẽ thành Nhất Thiết Trí Các chúng sanh như thế Nghe Phật thọ dài lâu Đắc vô lượng vô lậu Cùng quả báo thanh tịnh Lại có tám thế giới Vi trần số chúng sanh Nghe Phật nói thọ mạng Đều phát tâm vô thượng Thế Tôn thuyết vô lượng Bất khả tư nghì Pháp Mang đến nhiều lợi ích Vô biên như hư không Mưa thiên mạn-đà-la Ma-ha mạn-đà-la Thích Phạm như Hằng sa Vô số Phật độ đến Mưa chiên đàn trầm thủy Rơi rực rỡ len lỏi Như chim bay hạ xuống Rải cúng dường chư Phật Trống trời trong hư không Tự nhiên vang diệu âm Thiên y ngàn vạn loại Bay lượn rơi rơi xuống Chúng bảo diệu lư hương Đốt lên hương vô giá Tự nhiên châu biến khắp Cúng dường chư Thế Tôn Chư đại Bồ-Tát đó Cầm phan lọng bảy báu Cao diệu vạn ức loại Thứ tự đến Phạm Thiên Ở mỗi trước chư Phật Treo bảo tràng thắng phan Cũng dùng ngàn vạn kệ Ca vịnh chư Như Lai Muôn thứ việc như thế Xưa nay chưa từng có Nghe Phật thọ vô lượng Hết thảy đều hoan hỷ Phật danh thấu mười phương Rộng lợi ích chúng sanh Đầy đủ mọi căn lành Giúp phát tâm vô thượng" Lúc bấy giờ Phật bảo Di-lặc Bồ-Tát Ma-ha-tát: "Này Vô Năng Thắng! Nếu có chúng sanh nào nghe về thọ mạng lâu dài của Phật như thế, thậm chí như có thể sanh một niệm tín giải thì công đức có được sẽ là vô hạn lượng. Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào vì Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, ngoại trừ Bát-nhã Ba-la-mật, họ tu hành năm Pháp Ba-la-mật, như là: Bố Thí Ba-la-mật, Trì Giới Ba-la-mật, Nhẫn Nhục Ba-la-mật, Tinh Tấn Ba-la-mật, và Thiền Định Ba-la-mật suốt 80 vạn ức na-do-tha số kiếp. Công đức ở trước mà so với công đức này thì một phần trăm, một phần ngàn, một phần của trăm ngàn vạn ức cũng không bằng một, cho đến dùng toán số thí dụ cũng chẳng thể biết. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào có được công đức dường ấy mà sẽ thối chuyển nơi Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, thì quyết không thể có việc đó." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Nếu ai cầu Phật tuệ Suốt tám mươi vạn ức Na-do-tha số kiếp Hành năm Ba-la-mật Ở trong các kiếp này Bố thí cúng dường Phật Cùng Duyên Giác đệ tử Và chư Bồ-Tát chúng Ẩm thực ngon lạ hiếm Giường nằm y phục đẹp Xây tinh xá chiên đàn Với viên lâm trang nghiêm Sự bố thí như thế Muôn thứ đều vi diệu Đến trọn số kiếp đó Hồi hướng về Phật Đạo Nếu lại trì cấm giới Thanh tịnh chẳng khiếm khuyết Chí cầu Vô Thượng Đạo Chư Phật đều ngợi khen Nếu lại hành nhẫn nhục Trụ ở Điều Nhu Địa Dẫu kẻ ác đến phá Tâm họ chẳng động dao Có những người đắc Pháp Ôm lòng tăng thượng mạn Khinh khi não hại họ Như thế cũng đều nhẫn Nếu lại siêng tinh tấn Chí niệm luôn kiên cố Trong vô lượng ức kiếp Nhất tâm chẳng biếng lười Lại ở vô số kiếp Trú ở nơi hoang vắng Hoặc ngồi hoặc kinh hành Quên ngủ luôn nhiếp tâm Do bởi nhân duyên này Có thể sanh thiền định Tám mươi ức vạn kiếp An trụ tâm bất loạn Với nhất tâm phước đó Nguyện cầu Vô Thượng Đạo 'Nguyện đắc Nhất Thiết Trí Thông đạt mọi thiền định' Người ấy sẽ ở trong Trăm ngàn vạn ức kiếp Hành các công đức đó Như đã nói ở trên Có thiện nam tín nữ Nghe Ta nói thọ mạng Dẫu chỉ một niệm tin Phước ấy hơn người kia Nếu ai sạch chẳng còn Mọi nghi ngờ hối tiếc Lòng tin sâu thoáng chốc Phước sẽ được như thế Nếu có chư Bồ-Tát Vô lượng kiếp tu hành Nghe Ta nói thọ mạng Sẽ có thể tín thọ Những hành giả như thế Đảnh thọ Kinh điển này 'Nguyện con ở vị lai Trường thọ độ chúng sanh Như Thế Tôn hôm nay Là vua trong dòng Thích Đạo Tràng sư tử hống Thuyết Pháp vô sở úy Chúng con đời vị lai Hết thảy đều tôn kính Khi ngồi ở Đạo Tràng Nói thọ mạng cũng vậy' Nếu có ai tin sâu Thanh tịnh lòng ngay thẳng Đa văn khéo tổng trì Tùy nghĩa giảng lời Phật Các hành giả như thế Việc này chẳng còn nghi Lại nữa, Vô Năng Thắng! Nếu có ai nghe về thọ mạng lâu dài của Phật và thấu hiểu nghĩa thú đó, thì công đức có được của người này sẽ là vô hạn lượng và có thể phát khởi trí tuệ vô lượng của Như Lai. Huống nữa là rộng nghe Kinh này; hoặc bảo người khác nghe; tự mình thọ trì hay bảo người khác thọ trì; tự mình biên chép hay bảo người khác biên chép; hoặc dùng hương hoa, xâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lọng lụa, dầu thơm, hay đèn bơ để cúng dường quyển Kinh này. Công đức của người này sẽ là vô lượng vô biên và có thể phát sanh Nhất Thiết Chủng Trí. Này Vô Năng Thắng! Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe Ta nói về thọ mạng lâu dài, rồi sanh tâm tín giải sâu xa, họ sẽ liền thấy Phật luôn thuyết Pháp ở tại núi Linh Thứu cùng với chư đại Bồ-Tát và hàng Thanh Văn chúng vây quanh. Lại thấy đất đai ở Thế Giới Ta-bà làm bằng lưu ly và bằng phẳng cực kỳ. Có vàng diêm-phù-đàn dùng để phân ranh giới cho tám con đường và trên ấy có những hàng cây báu. Các kỳ đài cùng lầu quán đều làm bằng bảo châu và ở trong ấy đều có chư Bồ-Tát. Nếu ai có thể quán như thế thì nên biết đây là tướng trạng của sự tín giải thâm sâu. Lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu ai khi nghe Kinh này mà không chê bai và khởi lòng tùy hỷ, thì phải biết đây là tướng trạng về sự tin hiểu thâm sâu. Huống chi là người thọ trì đọc tụng Kinh này, hết mực tôn kính và đội Như Lai trên đỉnh đầu của họ. Này Vô Năng Thắng! Người thiện nam người thiện nữ đó không cần vì Ta mà khởi xây tháp tự, hoặc tạo lập chỗ ở cho Tăng chúng, hay làm bốn sự cúng dường cho chư Tăng Ni. Vì sao thế? Bởi người thiện nam người thiện nữ đó do thọ trì đọc tụng Kinh điển này, nên đã khởi xây tháp tự, đã tạo lập chỗ ở cho Tăng chúng, và cũng đã cúng dường cho chư Tăng Ni. Chính họ đã xây tháp bảy báu có xá-lợi của Phật. Tháp rộng và cao đến tận cõi Phạm Thiên. Trên tháp ấy treo các phan lọng và chuông báu. Họ đã dùng hương hoa, chuỗi anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các loại âm nhạc, tiêu sáo đàn cầm, mọi thứ vũ khúc, và với âm thanh vi diệu để ngâm ca tán thán. Người đó đã làm những sự cúng dường như thế suốt vô lượng ngàn vạn ức kiếp. Này Vô Năng Thắng! Sau khi Ta diệt độ, nếu ai nghe Kinh điển này và có thể thọ trì, hoặc tự biên chép hay bảo người khác biên chép, tức là họ đã tạo lập chỗ ở cho Tăng chúng. Họ đã dùng chiên đàn màu đỏ để xây 32 chánh điện với chiều cao của tám cây đa-la. Pháp đường ấy cao rộng và trang nghiêm đẹp đẽ. Trong đó có trăm ngàn Tỳ-kheo đang ở trong ấy. Lại có khu viên lâm, ao tắm, nơi kinh hành, hang động để ngồi thiền, y phục ẩm thực, giường nệm thuốc thang, và tất cả nhạc cụ có đầy khắp trong ấy. Nơi Tăng chúng cư trú, Pháp đường, và lầu các như thế, số ấy nhiều vô lượng đến vài trăm ngàn vạn ức, sẽ hiện ra ở trước để cúng dường Ta cùng chư Tỳ-kheo Tăng. Thế nên Ta mới nói rằng, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có ai thọ trì đọc tụng và thuyết giảng cho người khác, hoặc tự biên chép hay bảo người khác biên chép và cúng dường quyển Kinh này, thì họ không cần phải khởi xây thêm tháp tự, hoặc tạo lập chỗ ở cho Tăng chúng, hay cúng dường cho chư Tăng Ni. Hà huống lại có người có thể thọ trì Kinh này và còn làm luôn cả việc Bố Thí, Trì Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định và Trí Tuệ. Công đức của họ sẽ là tối thắng và nhiều vô lượng vô biên. Đây ví như hư không, đông tây nam bắc, bốn hướng ở bốn góc, cùng phương trên và phương dưới là vô lượng vô biên. Công đức của người này cũng lại như thế, là vô lượng vô biên và họ sẽ mau đạt đến Nhất Thiết Chủng Trí. Nếu ai thọ trì đọc tụng Kinh này và thuyết giảng cho người khác, hoặc tự biên chép hay bảo người khác biên chép. Họ lại có thể khởi xây tháp tự, cùng tạo lập chỗ ở cho Tăng chúng, và cúng dường tán thán Thanh Văn Tăng chúng. Họ còn dùng trăm ngàn vạn ức Pháp ngợi khen để tán thán công đức của Bồ-Tát. Họ lại vì người khác mà dùng đủ mọi nhân duyên và tùy theo mỗi người mà giải thích Kinh Pháp Hoa này. Họ lại có thể trì giới thanh tịnh, sống hòa thuận với mọi người, nhẫn nhục, không nóng giận, và ý niệm kiên cố. Họ cũng luôn trân quý tọa thiền và đắc các thiền định thâm sâu. Họ cũng tinh tấn dũng mãnh, thu nhiếp mọi Pháp lành, các căn lanh lợi, đắc trí tuệ, và khéo vấn đáp những nan đề. Này Vô Năng Thắng! Sau khi Ta diệt độ, nếu các thiện nam tử thiện nữ nhân nào thọ trì đọc tụng Kinh điển này và cũng như lại có những công đức lành khác như thế, thì phải biết người này đã hướng về Đạo Tràng, gần kề Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và ngồi ở dưới gốc Đạo thụ. Này Vô Năng Thắng! Người thiện nam người thiện nữ này, hoặc nơi họ ngồi, đứng, hay nơi họ đang đi, thì ở nơi đó họ nên xây một cái tháp. Hết thảy hàng trời người đều phải nên cúng dường như tháp của Phật." Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn trùng tuyên nghĩa lý trên nên nói kệ rằng: "Sau khi Ta diệt độ Ai khéo trì Kinh này Phước người ấy vô lượng Như đã nói ở trên Chính họ đã đầy đủ Tất cả mọi cúng dường Khởi xây tháp xá-lợi Vật bảy báu trang nghiêm Lầu các rộng cao hiển Sừng sững đến Phạm Thiên Chuông báu ngàn vạn ức Gió thổi vang diệu âm Lại ở vô lượng kiếp Đã cúng dường tháp này Hương hoa chuỗi anh lạc Thiên y các âm nhạc Đốt dầu thơm đèn bơ Luôn chiếu sáng xung quanh Đời ác trược Mạt Pháp Ai khéo trì Kinh này Như đã nói ở trên Đầy đủ mọi cúng dường Nếu khéo trì Kinh này Tức như Phật hiện tại Dùng ngưu đầu chiên đàn Xây nơi ở cúng dường Ba mươi hai Pháp đường Cao tám cây đa-la Áo đẹp thức ăn ngon Giường nằm đều đầy đủ Trăm ngàn người ở đó Khu viên lâm ao tắm Kinh hành động ngồi thiền Muôn thứ trang nghiêm đẹp Nếu tâm ai tín giải Thọ trì đọc tụng biên Hoặc bảo người khác biên Cúng dường quyển Kinh này Rải hương hoa hương bột Đơm bông tu-mạn-na Ngọc lan hoa giải thoát Đèn dầu luôn thắp sáng Họ cúng dường như thế Đắc vô lượng công đức Vô biên như hư không Phước ấy cũng như vậy Huống lại trì Kinh này Cùng bố thí trì giới Nhẫn nhục thích thiền định Không sân không ác khẩu Họ cung kính tháp miếu Khiêm hạ chư Tỳ-kheo Lìa xa lòng tự cao Thường tư duy trí tuệ Hỏi điều khó chẳng giận Tùy thuận mà giảng giải Nếu khéo tu hạnh này Công đức chẳng thể lường Nếu thấy Pháp sư này Thành tựu đức như thế Hãy rải hoa cõi trời Thiên y đắp thân họ Đầu đảnh lễ sát đất Sanh tâm tưởng như Phật Lại nên nghĩ như vầy 'Không lâu đến Đạo thụ Đắc vô lậu vô vi Rộng lợi ích trời người' Kinh hành hoặc nằm ngồi Hay nói một bài kệ Nên xây tháp nơi đó Vi diệu đẹp trang nghiêm Muôn vật để cúng dường Phật tử trụ địa này Thọ dụng như Đức Phật Luôn ở tại trong ấy Kinh hành cùng nằm ngồi" 
卍 Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Hết quyển 5 
Bản dịch: 28/2/2012, hiệu đính: 2/8/2012...TRỞ VỀ
THÔN PHƯỚC THÀNH-XÃ TÂN HOÀ-HUYỆN TÂN THÀNH-BÀ RỊA VŨNG TÀU